בן הדד בן טברמן

מאת: רענן

קוד: בן הדד (בן טברמן)

 

  1. מל"א טו 18: ויקח אסא את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית ה' ואת אוצרות בית מלך (קרי:המלך) ויתנם ביד עבדיו וישלחם המלך אסא אל בן הדד בן טברמן בן חזיון מלך ארם הישב בדמשק לאמר.
  2. מל"א כ 1: ובן הדד מלך ארם קבץ את כל חילו ושלשים ושנים מלך אתו וסוס ורכב ויעל ויצר על שמרון וילחם בה. וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל העירה.

הערה: נראה שבן הדד בתקופת בעשא ובן הדד בתקופת אחאב אחד הם.

אב:   טברמן  


תוספות ותגובות