דריוש

מאת: אראל

קוד: דריוש

 

  1. חגי א 1: בשנת שתים לדריוש המלך בחדש הששי ביום אחד לחדש היה דבר ה' ביד חגי הנביא אל זרבבל בן שאלתיאל פחת יהודה ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמר.
  2. זכריה א 1: בחדש השמיני בשנת שתים לדריוש היה דבר ה' אל זכריה בן ברכיה בן עדו הנביא לאמר.
  3. דניאל ט 1: בשנת אחת לדריוש בן אחשורוש מזרע מדי אשר המלך על מלכות כשדים

אב:   אחשורוש  


תוספות ותגובות