פירוש שד"ל על שמות פרק כו

קוד: שד"ל שמות כו בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

[ א ] שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני: לפי פשוטו כל אחד מן המינים האלה היה משמש לבדו, כי כל אחד היה צבעו מיוחד, ועי " כ היו עושים ציורים של גוונים שונים, ודעת רז " ל ( יומא ע " א ע " ב) שכל חוט היה מארבעה מינים. חושב: עושה ציורים מגוונים שונים באריגה, ועיין למטה כ " ח ל " ט.

[ ד ] הלולאות היו מחוברות בגוף היריעה, חמישים מכאן וחמישים מכאן, והיה מכניס קרס נחושת בתוך שתי לולאות. המשכן היה ארוך ממזח למערב 30 אמה, ורחב מצפון לדרום 10 אמות, וגבוה 10 אמות, והיה פתחו מצד המזרח ( עיין רד " ק ביחזקאל ח ' ט " ז), והיו על גגו 4 מכסאות: א ': יריעות שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני: ב ': יריעות עזים: ג ': מכסה עורות אילים מאדמים; ד ': מכסה עורות תחשים. יריעות שש ותכלת וכו ' היה ארכן 28 ורחבן 4 והיו עשר יריעות, נמצא רחבן 40, 30 לארך המשכן , 1 כנגד עובי הקרבים שבמערב , 9 לאחורי המשכן, זה כר ' נחמיה ( שבת צ " ח ע " ב) שעובי הקרשים אמה, ולר ' יהודה הקרשים עבים למכה אמה, ולמעלה מתקצרים והולכים עד כאצבע, ולדעתו 10 לאחורי המשכן ( והיו גם האדנים מכוסים) וארכן 28, 10 לרחב המשכן, ואמה מכאן ואמה מכאן לכסות עובי הקרשים ( כר ' נחמיה), ושמונה אמות מכאן ושמונה מכאן מכסות הקרשים, ושתי אמות התחתונות מגולות, ולר " י לא נשאר אלא אמה מגולה, והיא אמת האדנים. למעלה מיריעות אלו היו יריעות עזים והיה ארכן 30 ( שתי אמות יותר מיריעות ראשונות) נמצא רחבן 44, והנה היה ארכן מכסה אמה מכאן ואמה מכאן יותר מן הראשונות ( עד האדנים לר ' נחמיה, וגם האדנים לר ' יהודה, ע ' רש " י פסוק ח '), ורחבן היה 30, אמה לארכו של משכן, וט ' או י ' אחורי המשכן, והיריעה העודפת היה חציה ( ב ' אמות) אל מול פי המשכן לצד מזרח, וחציה סרוח על אחורי המשכן ( לר ' נחמיה אמה אחת נגררת על הארץ, ולר " י שתיהן נגררות), למעלה מזה מכסה עורות אילים, ומכסה עורות תחשים, על הגג בלבד, ארכן 30 ורחבן 10.

[ יד ] לדברי ר ' יהודה ( עיין שבת כ " ח ע " א וברייתא דמלאכת המשכן פ ' ג ') שמנכסה אחד היה ( עיין רש " י), כך היה ראוי להטעים הפסוק הזה: ועשית מכסה לאהל עורות אילים מאדמים ומכסה עורות תחשים מלמעלה:

[ יז ] משולבות: ערוך ערך שלב ב ' וקדירה של בשר דאית לה שליבה ( שבת קי " ב ע " ב) פי ' כגון דדי הכיור שמקלחין המים. א " כ אפשר שיהיה משולבות בולטות, וכן בלשון חכמים שליבות הסולם ( מכות ז ' ע " ב) הם העצים הבולטים בו שעליהם מניחים הרגליים, ועי ' רש " י למטה כ " ה. אשה אל אחותה: תירגם אנקלוס: חד לקבל חד.

[ יח ] נגבה תימנה: נראה כי השם השני תוספת ביאור אל הראשון כי השני יותר המוני, וכן קדמה מזרחה, המזרח ידוע לכל. ותימן מן ימין. והצפון נקרא שמאל. כשאדם פונה כנגד המזרח תהיה ימיני לצד דרום, ושמאלו לצד צפון.

[ כד ] תאמים: כאילו הם תאומים, וכן יחדיו יהיו תמים פירש רש " י כמו תאומים, והכתוב אחז בלשון הנופל על הלשון, תחילה תואמים ( לשון תאומים), ואח " כ תמים, מענין תם ונשלם.

[ כט ] עיין רש " י ומה שכתב: סדרי קנה חלול, הכוונה קנה חלול חלוק לארכו.


תגובות