לקיחת רכוש ונסיעה

קוד: לקיחת רכוש ונסיעה בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: מידד

אל: פירושים וסימנים 12

בספר בראשית יש כמה פסוקים שמדברים על לקיחת רכוש ונסיעה:

  1. בראשית יב 5: וייקח אברם את שריי אשתו ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן; וייצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען.

  2. בראשית לא 18: וינהג את כל מקנהו, ואת כל רכושו אשר רכש, מקנה קניינו אשר רכש בפדן ארם. לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען.

  3. בראשית לו 6: וייקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו, ואת כל נפשות ביתו, ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען; וילך אל ארץ מפני יעקוב אחיו.

  4. בראשית מו 6: ויקחו את מקניהם, ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצריימה: יעקוב וכל זרעו איתו.

הנה כמה פירושים וסימנים לפסוקים האלה:

1. אור כשדים היתה עיר של נהנתנות ורכושנות. יש מדרש על אברהם, שיוצא מאור כשדים, ומגיע לסולמה של צור, ושם הוא רואה – בפעם הראשונה – אנשים שמתפרנסים מיגיע כפיהם. ואז הוא מבקש מה' שייתן לו את הארץ הזאת. לפי המדרש אפשר ללמוד, שבמקום שהיה אברהם קודם (אור כשדים) – אנשים לא התפרנסו מיגיע כפיהם אלא היו נהנתנים ורכושנים. לאברהם עדיין לא היה מקנה אלא רק רכוש, ולכן הוא לקח את כל רכושו והלך, אין טעם להשאיר שום דבר (הוא לא מתכוון לחזור).

4. בני יעקוב לוקחים את מקניהם ורכושם ועוברים דירה, כמו אברהם; אז הם לוקחים את רכושם, ואת מקניהם, כי כמו אביהם " רועי צאן עבדך גם אנחנו גם אבותינו", אז להם יש גם מקנה. (הערת המערכת: בכל הפסוקים כתוב שלקחו את כל הרכוש, ורק על בני יעקב לא כתוב "כל". לענ"ד זה בא להראות שבני יעקב לא התכוונו לעזוב את א"י לנצח אלא רק באופן זמני ("לא ירדו אבותינו להשתקע שם אלא לגור בלבד"), ולכן לא לקחו הכל.).

2. יעקוב חזר מארם, וכיון שיותר זול להוציא רשיון בחו"ל הוא הוציא שם רשיון וחזר כאשר הוא כבר יודע לנהוג כדכתיב " וינהג את כל מקנהו..."

3. עשו היה רשע ולכן חלק מרכושו היה גנוב ולכן כתוב עליו "...ואת כל קנינו..." - חלק מרכושו לא היה שלו והוא רק עשה עליו קנין אך לא קנה אותו. שלא כמו יעקוב שעליו כתוב " מקנה קנינו" - הוא קנה כל מה שהוא עשה עליו קנין.

 

תגובות