םודאו לארשי

גרבנזיא הדוהי


מתוך אתר דעתרמוא בקעי .דחפו האנש ,הבהא תבורעת ולוכש סחי הזל הז םיסחייתמ םיחאה וישעו בקעי
(די גל תישארב) ".ודבע ינפל ינודא אנ רובעי"
:חאכ רבדמ וישע
."ךל רשא ךל יהי ,יחא בר יל שי"
לע הפיסומ - הכישנ קפס הקישנ קפס התייהש - בקעיל וישע קשנש תמסרופמה הקישנהו
.הלא םיחא יסחיב לובלבה

:םימעה ןיב דיתעל סחיה תא אטבמ ,ן"במר ריבסמ ,םיחאה ןיבש סחיה
ואב ינש תיב יכלמ יכ .םודא דיב ונתליפנ ונלחתה ונחנא יכ זומרי הז םג יתעד לעו
.םדיב םתליפנ תביס התייה איהו ,המורב ואבש םהמו ,םיימורה םע תירבב
וכרדב לארשי םע הנופ ,םודא תויהל ךפוה וישעו לארשי םע תויהל בקעי ךפוה רשאכ
(כ-די ,כ רבדמב) :חאל הינפכ איה הינפה .ולובגב רובעל תושר שקבמו םודאל םירצממ
:לארשי ךיחא רמא הכ
,ונתאצמ רשא האלתה לכ תא תעדי התא
.םיבר םימי םירצמב בשנו ,המירצמ וניתובא ודריו
...ונלק עמשיו 'ה לא קעצנו ,וניתובאלו םירצמ ונל ועריו
...ךצראב אנ הרבענ
...ךתארקל אצא ברחב ןפ יב רובעת אל :םודא וילא רמאיו
.הקזח דיבו דבכ םעב ותארקל םודא אציו
ךות רבעמ תוכז שקבמ אוהו ,םהיניבש הווחאה תא רוכזי םודא יכ הפצמ לארשי םע
.קזנ לכ םורגל אל תובייחתה
:הטובו הסג הבושתהו
ותארקל םודא אציו...ךתארקל אצא ברחב ןפ ,יב רובעת אל ,םודא וילא רמאיו"
(כ רבדמב) ".הקזח דיבו דבכ םעב

דוד :הזע תורחתב םידמוע םימעה ינש .יולג ביוא תויהל ךפוה םודאו ,תכלוהו תרבוג הביאה
;(אי א"מ) םודאמ עויס לבקמ ךלמה המלש דגנ דרמה ;(ח ב"מש) םודאב םיביצנ םש
.(כ ,ח ב"מ) םודא תדרומ ונב םרוי ימיב .(חמ ,בכ א"מ) ביצנ ידי לע םודאב ךלומ טפשוהי
תליא תא םישבוכו םימודאה םירזוח חקפ ימיב ,(ז ,די ב"מ) םודא תא שבוכו רזוח היצמא
.(ו ,זט ב"מ)

,האנש לע ןנולתמ אוהו ,םודא דצמ ןגוה סחיל איבנה הפצמ ,הלא תופוצר תומחלמ ףא לע
:רמוא איבנה הידבוע .דיאל החמשו ,געל
.םלועל תרכנו ,השוב ךסכת בקעי ךיחא סמחמ
,דגנמ ךדמוע םויב
,וירעש ואב םירכנו ,וליח םירז תובש םויב
!םהמ דחאכ התא םג - לרוג ודי םילשורי לעו
,ורכנ םויב ךיחא םויב ארת לאו
,םדבא םויב הדוהי ינבל חמשת לאו
.הרצ םויב ךיפ לדגת לאו
:ונקרפב סומע ןעוט והומכו
.ונבישא אל העברא לעו ,םודא יעשפ השלש לע :'ה רמא הכ
,וימחר תחשו ,ויחא ברחב ופדר לע
.חצנ הרמש ותרבעו ,ופא דעל ףורטיו
.הרצב תונמרא הלכאו ,ןמיתב שא יתחלשו
לבא - הרבע שי .רשי וניא לארשיל םודא לש סחיה :רבד ותוא לע םיננולתמ םיאיבנה ינש
?הדוהי ינב דאל חמש םודא עודמ ?חצנ הרמש עודמ

(טלקת סומע ינועמש טוקלי) :שרדמה ןתונ םודא דגנ םעזה לש רחא חוסינ
םיריכמ ןיא וליאכ םישועו ,םתוא םירכנמ םלועה תומוא ,לארשי לש ןתרצ תעשב
םמצע םישועו ,םהל םישיחכמ םלועה תומוא ,לארשי לש ןתבוט תעשבו ...םתוא
.ךל רשא ךל יהי ,יחא :בקעיל וישע רמא ןכו .םיחא םה וליאכ
(זפקת יכאלמ ינועמש טוקלי) :םודא לש תוערה תובשחמל סחייתמה שרדמ :ליבקמבו
"?סורהא ינאו ונבי המה" איבנה רמא ךכ אל :רזעילא יבר תא דחא ףוסוליפ לאש
?םימייק םיניינבה לכ אלהו
םתאש המ לכ :תוצעה דגנכ אלא ,ןינבה דגנכ בותכה רבד אל :ול רמא
.םכתצע סרוה אוה - ונתולכלו ונילע תונבל םכבבלב םיבשחמו םיבשוי
לטבמו אב דחא ןקזו ,םכתא תולכלו אובל הנש לכב םיבשוי - אוה ךכ ,ךייח :ול רמא
.םתצע תא
שיאה קלמע .וישע לש ונב ,קלמע לש ותאנש אוה לארשיל האנשה לש ינוציקה יוטיבה
"עגיו ףייע התאו ךירחא םילשחנה לכ תא ךב בנזיו ךרדב ךרק רשא" םעה קלמעב ףלחתמ
.(חי ,הכ םירבד)

.דחא םדא לע וסעכ ללגב םלש םע דימשהל הצורה ,ןמה אוה האנשה לש רתוי רחואמ גיצנ

את יחסו של הקב"ה לשני העמים-האחים נותן מלאכי.