מה' מצעדי גבר כוננו, ודרכו יחפץ

קוד: ביאור:תהלים לז23 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

תהלים לז23: "מה' מִצְעֲדֵי גֶבֶר כּוֹנָנוּ, וְדַרְכּוֹ יֶחְפָּץ"

מה' = "כוונת המדברים לומר כי מלפניו יצא הדבר, על דרך "מה' יצא הדבר (בראשית כד נ), מלפניך משפטי יצא (תהלים יז ב), יצא דבר מלכות מלפניו (אסתר א יט), מן קדמי שים טעם (דניאל ו כז)" (שד"ל על ויקרא כא7).

מה' מצעדי גבר כוננו

1. "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר מה' מצעדי גבר כוננו,   (משלי כ, כד) ואדם מה יבין דרכו" (רבי חנינא, חולין ז ב, סמ"ק א).

2.  "המקרא הזה ענינו שוה ממש למה שכתבו במשלי טז9: "לב אדם יחשב דרכו וה ' יכין צעדו ": מה שכתוב כאן ודרכו יחפץ הוא כנגד לב אדם יחשב דרכו (ולא חסרה הבי"ת כדעת ראב"ע), אבל הכוונה, שהאדם הוא בעל בחירה ורצון, והוא החפץ ובוחר דרכו ומחשב בלבו מה שיעשה, אבל השלמת המעשה איננה תלויה בידו, אלא בידי שמים, כי מה' מצעדי גבר כוננו, ואם לא יישר בעיני האלהים הדרך אשר הוא הולך, אז לא יכונו מצעדיו, ולא יכול להשלים דרכו ולהקים עצתו." (שד"ל על ויקרא כא7).

3. "מה' מצעדי גבר - מצעדי הגבר בתורה המה כוננו מה', רוצה לומר, ה' מכונן ומיישר צעדיו. ודרכו - ה' חפץ דרכו ומצליחו בו" (מצודות, ודומה לזה רש"י).

פירוש זה מתאים לפסוק הבא, תהלים לז24: "כִּי יִפֹּל, לֹא יוּטָל; כִּי ה' סוֹמֵךְ יָדוֹ".

צעד ודרך בספר משלי

 • משלי טז9: "לֵב אָדָם יְחַשֵּׁב דַּרְכּוֹ, וה' יָכִין צַעֲדוֹ" - האדם מתכנן את דרכו, וה' מאפשר לו לבצע כל צעד וצעד בדרך (פירוט).
 • משלי כ24: "מַה' מִצְעֲדֵי גָבֶר, וְאָדָם - מַה יָּבִין? דַּרְכּוֹ" - ה' נותן לאדם כישורים המאפשרים לו לבצע צעדים מסויימים, והאדם צריך להשתמש בהם בתבונה על-מנת להרכיב מהם דרך שלמה (פירוט).
אפשר לפרש את פסוקנו כמו משלי כ24 - ה' נותן לאדם את הצעדים, והאדם מחליט באיזו דרך הוא חפץ ורוצה ללכת; ואפשר לפרש כמו משלי טז9 - ה' נותן לאדם את הצעדים, אם ה' חפץ ומעוניין שהאדם יצליח ללכת בדרך שבחר לעצמו.

חפץ = רצון מתוך מחשבה תועלתית.

דרך = הרגל ומנהג, או אמצעים להשגת מטרה

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • מאור החסידות - המכין מצעדי גבר: מקור הברכה בפסוק מתהילים: "מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ", הבעש"ט הקדוש מייסד תורת החסידות,. שמלמד אותנו רבות על התבוננות פנימית בכל דבר, מסביר על פסוק זה ... (cache)
 • מוני המצוות על אנכי ה' אלהיך: ... מכריזין עליו מלמעלה שנאמר (תהילים לז) מה' מצעדי גבר כוננו ובזה תלוי מה שאמרו חכמים (שבת לא) ששואלין לאדם לאחר מיתה בשעת דינו צפית לישועה והיכן כתיב מצוה ... (cache)
 • Machon Mishne Halachos Daily Mitzvah: ... ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר מה' מצעדי גבר כוננו)תהלים ל"ז(, ובזה תלוי מה שאמרו ז"ל)שבת ל"א(ששואלין לאדם לאחר מיתה צפית ... (cache)
 • בזכות אבות / הרב גרשון קיציס: "שמעתי מהבעש"ט שביאר פירוש הכתוב: "מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ" (תהילים, ל"ז, כ"ג) ואמר על אותן האנשים הנוסעים לארץ מרחקים בסחורות וכדומה, המרחיקים נדוד, ... (cache)
 • Search Results - Chabad.org Search: ... that the desire to travel is preordained and caused by G-dפי' הבעל שם טוב על הפסוק מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ - תהלים ל"ז:כ"ג., it is. ... (cache)
 • התעוררות - מרכז ללימוד קבלה חסידות ומיסטיקה יהודית: כמו שכתוב " מה' מצעדי גבר כוננו" לסיכום, יש שליחות מיוחדת בעולם הזה לכל נשמה, ובזה שהיא מתקנת ומזככת את חלקה בעולם שהוטל עליה, הרי היא ממלאת את מטרת ותכלית ... (cache)
 • About Tefilas Haderech - The Traveler's Companion: פי' הבעל שם טוב על הפסוק מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ - תהלים ל"ז:כ"ג. 2. אהלך באמיתך פרק ט אות ב. 3. שו"ת לבוש מרדכי מהדו"ת יו"ד סי' ל"ה ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - שמיטה - טעמי המצווה;: ... כי ברוך הגבר אשר יבטח בה', שגם אם ישבות מעבודתו יצו ה' יתברך את הברכה לו, ובזה ירגיל עצמו לבטוח בה' ולהאמין בהשגחתו על כל פרט, כי מה' מצעדי גבר כוננו.... (cache)
 • מאמרים סיפורים וכתבות - תהלים.נט - ספר התהילים שלך - tehilim.net: אך מה' מצעדי גבר כוננו, וטרם יכין האיש מעשיו, להסיע את העגלה ממקומה, נשמע קול תרועה מרחוק, והסוס נבהל ונשא את רגליו וברח, ואתו עמו העגלה. ... (cache)
 • תקשורים ומסרים - למה נרצחו הצדיקים בהודו? ד' כסלו תשס"ט: והיה כל כך ברור שה' שֹם אותם שׁם, בדיוק בזמן הפיגוע ['' מה' מצעדי גבר כוננו'' (תהלים לז, וע''ש מצודת ציון ומלבי''ם) וראה ספר דברי ישראל, תחילת ויקרא]. ... (cache)
 • אדמו"ר בעל כורחו - בשבע - ערוץ 7: 11 ספטמבר 2008 ... אבל אם כבודו בא אלי, אז בוודאי מה' מצעדי גבר כוננו. יכול אני לומר לכבודו שגם אני הייתי עילוי בנעורי וניצחתי לכל הגדולים ממני בפלפול, ... (cache)
 • פרשת לך לך: ואני מפרש בזה כוונת הכתוב ' מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ', דהיינו, ששם השם יתברך בנפשו החפץ לאותו דבר כו'. וכבר נתפשט הדבר בהרבה קהילות, כי האנשים שרוצין ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - השגחה;: ר' חנינא דרש: מה' מצעדי גבר כוננו - אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה (חולין ז':). במשנה אמרו: דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל ... (cache)
 • צעירי חב"ד | אימרת הרבי: אדמו"ר הזקן הסביר את הפסוק " מה' מצעדי גבר כוננו": כשיהודי נקלע למקום, עליו לדעת כי מוטלת עליו שליחות לקיים מצווה באותו המקום. כ"ב בשבט התשס"ט, 16/02/09 ... (cache)
 • רוחניות - ספרי קודש - חנות רשימת מוצרים: וכן אמר דהע''ה (בתהלים פרק לז) '' מה' מצעדי גבר כוננו''. ~ מי זוכה להשגחה פרטית מהשמים? ספר ''החינוך'' (במצוה קסט) מביא ג' שיטות: ... (cache)
 • למען שמו באהבה: 26 ינואר 2009 ... מה' מצעדי גבר כוננו, ומכיון שזיכהו הקב"ה לעלות לארצנו הקדושה ת"ו, הנה בטח העמיסה עליו ההשגחה העליונה תפקיד מיוחד על אדמת הקדש, להיות רוח חי' ... (cache)
 • "HITKASHRUT" - צעירי חב"ד - שבועון התקשרות: "מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ" - "יהודי צריך לדעת שכאשר הוא הולך 11וככתוב ... ובפרטיות יותר - כתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר על הפסוק (" מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו ... (cache)
 • הקשר בין ה'בבא סאלי' לרבי שליט"א מלך המשיח | Chabad.FM: מה' מצעדי גבר כוננו, ומכיון שזיכהו הקבג€�ה לעלות לארצנו הקדושה תג€�ו, הנה בטח העמיסה עליו ההשגחה העליונה תפקיד מיוחד על אדמת הקודש, להחיות רוח חיה בקרב אחבג€�י ... (cache)
 • צעירי חב"ד | ערכים ומושגים | אושפיזין: 27 נובמבר 2008 ... כך אומר גם הבעש"ט (ה'אושפיז' החסידי הראשון), על הפסוק " מה' מצעדי גבר כוננו" - שבכל מקום שיהודי נקלע אליו עליו לזכור, שאין הוא הולך לשם מעצמו ... (cache)
 • לקראת שנת השמיטה: מקורות ושאלות לדיון בת"ל: ובזה ירגיל עצמו לבטוח בה' ולהאמין בהשגחתו על כל פרט ופרט, כי מה' מצעדי גבר כוננו. וגם ללמוד מזה, שלא יתנשא העשיר על העני ג€“ אמרה תורה שבשנה השביעית כולם ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - כיצד יוצאים ממשברים ומתחושות ייאוש וכשלון?: בשעה שאנו חשים זרוקים ומושלכים, עלינו להאמין שבאנו למקום המשבר בהשגחה פרטית, "מה ' מצעדי גבר כוננו"(תהילים ל"ז). מי שזימן לנו להיות בנפילה הוא גם המעלה ומקים ... (cache)
 • CHABAD in ISRAEL צעירי חב"ד - שיחת השבוע: המאמין בהשגחה פרטית יודע כי מה' מצעדי גבר כוננו. נשמה זו צריכה לברר ולתקן איזה בירור ותיקון במקום פלוני, ומאות בשנים, או גם משעת בריאת העולם, ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - "ויחי יעקב בארץ מצרים": שמחתם של האחים ושלום הבית שהוחזר, הבנת דברי יוסף "כי למחיה שלחני" שכל אשר היה, יד אלקים היאשכיונה זאת ו" מה' מצעדי גבר כוננו" - ולא "מלוך תמלוך עלינו" ולא ... (cache)
 • בית משיח 614: "בד בבד היו אלו רגעים של מחשבות על דרכי ההשגחה הנפלאות, ואיך מה' מצעדי גבר כוננו והקב"ה משגיח מי יחיה ומי וכו' ולאן כל אחד יתגלגל בימי מלחמה ובימי רגיעה". ... (cache)
 • הנצחון האמיתי | בלוג~שיר: 28 יולי 2006 ... מה' מצעדי גבר כוננו" כל משפחה ושליחותה. ***. כי ארץ הקודש כל כולה כעת שדה קרב שדה של התקרבות מתוך אחדות וערבות אשר הרווח בו הוא ... (cache)
 • שיחת השבוע מספר 825: אם רק בשביל משרת המלמדות, הלוא היה יכול להזמין לך תלמידים גם במקום מגוריך או בסמוך לו. האם שמת אל ליבך ש' מה' מצעדי גבר כוננו', וכי הגעת לעיירה זו לשם כוונה ... (cache)
 • rotter - לפרשת השבוע-משפטים: זאת אומרת, למרות שהגמ' בחולין (ז אומרת: ''אמר ר' חנינא אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן גוזרין עליו מלמעלה, שנאמר ' מה' מצעדי גבר כוננו'... (cache)
 • rotter - הרבי מחב''ד והבבא סאלי זצוק''ל זיע''א: מה' מצעדי גבר כוננו, ומכיון שזיכהו הקבג€�ה לעלות לארצנו הקדושה תג€�ו, הנה בטח העמיסה עליו ההשגחה העליונה תפקיד מיוחד על אדמת הקודש, ... (cache)
 • דוד המלך: אך מה' מצעדי גבר כוננו, וכאן הוא מקדש שמו ברבים, כאשר הוא מכה את הפלשתי בקלע שבידו ויוצא כמנצח משדה הקרב. כאן הופך דוד למיתוס האומר כי אל לו לחלש ולחסר הכוח ... (cache)
 • הקשר הזה לא יינתק: 1 יוני 2007 ..."מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ" (תהילים. לז,כג). כל אדם הוא שליח ההשגחה העליונה,. להאיר אור תורה ועבודה במקום ובסביבה שבה ... (cache)
 • מבט לשידוכים מדור מאמרים: מפנקס הזיווגים מאת: הרב ברוך לב תאריך הכנסה: 07/12/2008 14:21:43 מה' מצעדי גבר כוננו. להמשך המאמר... נשמות תאומות מאת: הרב אליהו דה וידש ... (cache)
 • שבת קודש: ... הפלא יועץ:נאמר בגמרא {חולין ז, ב}:אמר ר חנינא:אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר {תהילים לז, כז }: מה' מצעדי גבר כוננו".... (cache)
 • COL חב"ד און-ליין | כך ניצלו תלמידי ישיבת 'תומכי-תמימים' בשנחאי מיוחד: "אך בד בבד היו אלו רגעים של מחשבות על דרכי ההשגחה הנפלאות, ואיך מה' מצעדי גבר כוננו והקב"ה משגיח מי יחיה ומי וכו', ולאן כל אחד יתגלגל בימי מלחמה ובימי ... (cache)
 • תזונה נכונה - ראשי: זה גם פי' הברכה שאומרים בבוקר: ''בא''י אמ''ה המכין מצעדי גבר'', שכל הפעולות מושגחות ומכוונות כמש''כ בתהלים: '' מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ. ... (cache)
 • דוד המלך - הרב יוסף ברוק - הבלוג של shirel28 - תפוז בלוגים: אך מה` מצעדי גבר כוננו, וכאן הוא מקדש שמו ברבים, כאשר הוא מכה את הפלשתי בקלע שבידו ויוצא כמנצח משדה הקרב. כאן הופך דוד למיתוס האומר כי אל לו לחלש ולחסר הכוח ... (cache)
 • more "מה' מצעדי גבר כוננו ":
 • שליטא מליובאוויטש אויסצוג פון א בריף פון כ ק אדמור: מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ, אשר כל איש. ואיש במקום בואו הוא שליח ההשגחה העליונה. להאיר אור תורה ומצור. ואור מדות טובות ... (cache)
 • הלכות ברכות השחר מפתח ההלכות מו. הלכות ברכות השחר ושאר ברכות. מז...: המכין מצעדי גבר, מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ, תהילים, לז, כג, 9. מה' מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו? משלי, כ, כד, 9. שעשה לי כל צרכי, פותח את ידך ומשביע לכל ... (cache)
 • 1 1 27 אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב...: 23 37 27 מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ: 24 37 27 כי יפל לא יוטל כי יהוה סומך ידו: 25 37 27 נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם: ... (cache)
 • ספר תהילים וסגולות מיוחדות: מיהוה, מצעדי גבר כוננו; ודרכו יחפץ. כי יפל לא יוטל: כי יהוה, סומך ידו. נער, הייתי גם זקנתי: ולא ראיתי, צדיק נעזב; וזרעו, מבקש לחם. כל היום, חונן ומלוה; ... (cache)
 • GoopSites - מידע\תהילים\ודרכי עזרה לחטופים ולשבויים שלנו: לז,כג מיהוה, מצעדי- גבר כוננו; ודרכו יחפץ. לז,כד כי-ייפול לא-יוטל: כי-יהוה, סומך ידו. לז,כה נער, הייתי-- גם-זקנתי: ולא-ראיתי, צדיק נעזב; וזרעו, מבקש-לחם. ... (cache)
 • זהר חדש: ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כתיב מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ. ת"ח, כד ברא קב"ה למברי אדם לתתא, בעא למעבד ליה כגוונא דתרין עלמין: ... (cache)
 • בטאון למחשבת חבד: [תהלים לז, כג] מה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ דהיינו ששם השית בנפשו החפץ לאותו. דבר כו. וכבר נתפשט הדבר בהרבה קהילות כי האנשים שרוצין להתפלל נוסח ספרד ...
 • ספר שושן סודות: ... שידע השם יתברך כוונת אביו ואמו וכוונת הטובה להתקרב אל עבודת השם אמר שידעהו בזה טרם שיצרו ובא על דרך מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ והבא לטהר מסייעין לו. ... (cache)
 • more "גבר כוננו ודרכו יחפץ ":

תגובות