> > >" >

-

: - "

:

:

: hagaihof @ gmail.com

27: " "

- : " ( " ).
":
" , , , , ( ):
" "
" "
" ".
, , . ( 30):
" ...
...
",
, , . "
(" ).
http://tora.us.fm/tnk1/ktuv/mjly/mj-24-2734.html
( " ).

:
": " , ', ' 185-186 (), :

" ...
, , . , , , . , . , . , , ".

, .

.

:
" , , , ( ): " ". ". ( ).

, 6:

"25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ".

, ' 185:
" , . , , , . , . , , ".

, ', , , .