ראשי >

מפתח אלפביתי - אות ט

קוד: mftx18

מאת:

אל:

ט.....אות.....לשון המקרא
ט=צ.....רבשורש.....לשון המקרא
טאטא.....שורש [= ענינו כיבוד וניקוי].....לשון המקרא
טבאל.....גבר.....דמות מהתנך
טבור.....מקום [= ענינו גובה].....לשון המקרא
טבָּח.....בעל תפקיד [= תואר כמו "טובח", והוא זובח ומבשל].....לשון המקרא
טֶבַח.....מופשט.....לשון המקרא
טבח.....שורש [= ענינו זביחה].....לשון המקרא
טבח.....גבר.....דמות מהתנך
טבחה.....מופשט [= "טֶבַח" בלשון נקבה].....לשון המקרא
טבל.....שורש [= ענינו הכנסת דבר בלח לקלוט מה ממנו].....לשון המקרא
טבלאות ביטויים.....טבלאות של מילים וביטויים תנכיים.....אוסף
טבלאות ללימוד מסודר.....טבלאות ללימוד תנ"ך מסודר.....אוסף
טבע.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
טֻבע.....פֻעל.....לשון המקרא
טבעת.....תכשיט.....לשון המקרא
טבעת המלך.....ביטוי; תכשיט.....לשון המקרא
טבר.....שורש.....לשון המקרא
טברמן.....גבר.....דמות מהתנך
טבת.....שורש.....לשון המקרא
טהור.....תואר.....לשון המקרא
טֹהַר.....אופי.....לשון המקרא
טֹהָר.....פֻעל.....לשון המקרא
טהר.....שורש [= ענינו זיכוך ונקיות, מוחשי או מופשט].....לשון המקרא
טהרה.....אופי [= "טֹהַר" בלשון נקבה].....לשון המקרא
טוּב.....מופשט.....לשון המקרא
טוב.....שורש [= היפך רע].....לשון המקרא
טוֹב.....תואר [= מממש את תכליתו].....לשון המקרא
טוב הדבר.....ביטוי; תואר.....לשון המקרא
טוב עין.....ביטוי; בעל תכונה [= אדם ששמח כאשר הוא רואה שהזולת נהנה מדבר ששייך לו].....לשון המקרא
טוב רואי.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
טוב- מ-.....ביטוי; תואר פועל.....לשון המקרא
טוביה.....כמה.....דמויות מהתנך
טוה.....שורש [= ענינו שזירה].....לשון המקרא
טוח.....שורש [= ענינו מירוח, מוחשי או מופשט ("בטוחות" בשורש בטח)].....לשון המקרא
טוטפות.....תכשיט [= מין תכשיט על הראש. ע' רמב"ן].....לשון המקרא
טול.....שורש [= ענינו השלכה, ועמו "טלטול" - ידוע מדברי חז"ל].....לשון המקרא
טומאה.....מופשט.....לשון המקרא
טוּר.....מבנה [= שורה].....לשון המקרא
טור.....שורש.....לשון המקרא
טורד.....תואר [= תואר בינוני].....לשון המקרא
טורח.....מופשט.....לשון המקרא
טוש.....שורש [= ענינו כמו דאה].....לשון המקרא
טח.....פעל.....לשון המקרא
טחה.....שורש [= שם-רבים "מטחוים", וענינו ירייה].....לשון המקרא
טחורים.....מחלה.....לשון המקרא
טחנ.....שורש [= ענינו שחיקה בריחיים].....לשון המקרא
טחר.....שורש [= שם-רבים "טחורים", והוא בליטות ואבעבועות בפי הטבעת].....לשון המקרא
טטפ.....שורש.....לשון המקרא
טיהר.....פיעל.....לשון המקרא
טִיח.....שם מתואר.....לשון המקרא
טִיט.....חומר בנין.....לשון המקרא
טיט.....שורש [= שם "טיט", נרדף לחומר ("עבטיט" בשורש עבט)].....לשון המקרא
טילל.....פיעל.....לשון המקרא
טימא.....פיעל.....לשון המקרא
טינף.....פיעל.....לשון המקרא
טיפוחים.....בעל תכונה [= מגזרת טפח, כמנהג הנשים עם ילדיהם הקטנים שמכים בטפח שישנו, ראב"ע איכה ב20, וערש"י].....לשון המקרא
טיפח.....פיעל.....לשון המקרא
טיר.....שורש [= שם "טירה", והוא ארמון ובירה].....לשון המקרא
טירה1.....מבנה.....לשון המקרא
טירה2.....מבנה.....לשון המקרא
טַל.....עצם ברקיע.....לשון המקרא
טל.....שורש.....לשון המקרא
טלא.....שורש [= ענינו נימור בכתמים וחברבורות].....לשון המקרא
טלאים.....חיה [= "טלה" בלשון רבים, כמו "צבאים", "חלאים"].....לשון המקרא
טלֶה.....חיה [= כבש].....לשון המקרא
טלה.....שורש.....לשון המקרא
טלוּא.....צבע [= תואר או בינוני].....לשון המקרא
טלטל.....פיעל.....לשון המקרא
טלטלה.....מופשט.....לשון המקרא
טלל.....שורש [= ענינו קירוי הבית, תרגום "בצל קורתי" = "בטלל שריתי"].....לשון המקרא
טֻמא.....פֻעל.....לשון המקרא
טמא.....שורש [= ענינו היפך טהר במוסרי].....לשון המקרא
טמֵא.....תואר.....לשון המקרא
טמה.....שורש [= ענינו היות בלי דעת].....לשון המקרא
טמנ.....שורש [= ענינו גניזה וצפינה, ואף שלא לאוצר].....לשון המקרא
טנֶא.....כלי קיבול [= סל לפירות].....לשון המקרא
טנא.....שורש.....לשון המקרא
טנפ.....שורש [= ענינו לכלוך].....לשון המקרא
טעה.....שורש [= ענינו כמו תעה, בחילוף ת' לט'].....לשון המקרא
טַעַם.....מופשט [= ובמוסרי הוא החכמה הבינה והעצה].....לשון המקרא
טעמ.....שורש [= ענינו עריבות ונעימות, מוחשי או מופשט].....לשון המקרא
טעם למצוה.....טעם - טעם של מצוה מהתורה.....אוסף סגנון
טעמי המקרא.....טעמי המקרא.....אוסף סגנון
טֹען.....פֻעל.....לשון המקרא
טענ.....שורש [= ענינו כריעה ונפילה].....לשון המקרא
טף.....בעל תכונה [= שם קיבוצי].....לשון המקרא
טפח.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
טֶפח.....גוף.....לשון המקרא
טֹפח.....גוף.....לשון המקרא
טְפָחות.....מבנה.....לשון המקרא
טפל.....שורש [= ענינו הוספה וחיבור דבר שלא היה].....לשון המקרא
טפסָר.....בעל תפקיד [= שר החיל].....לשון המקרא
טפסר.....שורש.....לשון המקרא
טפַף.....פעל [= הלך מהלך טף, ראב"ע ישעיהו ג16].....לשון המקרא
טפפ.....שורש.....לשון המקרא
טפש.....שורש [= ענינו שומן].....לשון המקרא
טפת.....אשה.....דמות מהתנך
טרד.....שורש [= נידנד, עיצבן, גירש].....לשון המקרא
טרה.....שורש.....לשון המקרא
טרח.....שורש [= ענינו עמל וליאות].....לשון המקרא
טרִי.....תואר [= ענינו לחות ורטיבות במכה ופגע].....לשון המקרא
טרֶם.....תואר פועל.....לשון המקרא
טרמ.....שורש [= מילת "טרם", כמו קודם, לפני. וענינה להקדים לפני פועל שלאחריה פועל אחר הבא קודם לו או מאוחר אליו].....לשון המקרא
טרפ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
טֹרף.....פֻעל.....לשון המקרא
טרֶף.....מופשט.....לשון המקרא
טרֶף.....שם מתואר.....לשון המקרא
טרֵפה.....חיה [= בהמה הנדרסת].....לשון המקרא
טרפים.....צמח.....לשון המקרא
טש.....פעל.....לשון המקרא