ראשי >

מפתח אלפביתי - אות פ

קוד: mftx26

מאת:

אל:

פ.....אות.....לשון המקרא
פֹא.....מקום.....לשון המקרא
פֵאָה.....מקום [= נרדף לקצה וצד].....לשון המקרא
פאה.....שורש.....לשון המקרא
פאר.....שורש [= ענינו הדור ונוי ("פארור" בשורש פרר)].....לשון המקרא
פאֵר.....מופשט.....לשון המקרא
פאֵר.....שם מתואר [= מצוה ותורה ומשפט קצוב].....לשון המקרא
פֻארה.....צמח [= נרדף לסעיף, שהיא יופי העץ ותפארתו].....לשון המקרא
פָארור.....כלי קיבול.....לשון המקרא
פְאַת.....גוף [= ראש, ראש ממש או שרים].....לשון המקרא
פאת.....שורש.....לשון המקרא
פַג.....פרי.....לשון המקרא
פג.....שורש [= שם-רבים "פגים", והמה ניצני תאנים].....לשון המקרא
פגל.....שורש.....לשון המקרא
פֶגַע.....מופשט [= כמו מקרה].....לשון המקרא
פגע.....שורש [= ענינו פגישה במקום או בדבר מה, ויבוא גם לענין נגיעה ואחיזה במי לעשות לו רעה, ורובו מכת מות [ויש גם לטוב]. ובמוסרי ענינו הפצרה במי בתפילה ובקשה].....לשון המקרא
פגעיאל.....גבר.....דמות מהתנך
פגֶר.....גוף [= גוף מת בדרך בזיון].....לשון המקרא
פגר.....שורש.....לשון המקרא
פגרי גילוליכם.....ביטוי; כלי.....לשון המקרא
פגש.....שורש [= ענינו ביאת דבר לקראת דבר].....לשון המקרא
פדה.....שורש [= ענינו הצלה מעבדות וצרה, גם חופש מעונש ודבר מה בכופר].....לשון המקרא
פדהאל.....גבר.....דמות מהתנך
פדהצור.....גבר.....דמות מהתנך
פדות.....מופשט.....לשון המקרא
פדיה.....גבר.....דמות מהתנך
פדיום.....שם מתואר [= "פדיון" במ' תחת נ'].....לשון המקרא
פדיון.....שם מתואר [= כופר].....לשון המקרא
פדַן.....מקום.....לשון המקרא
פדנ.....שורש [= שם "פדן", והוא שדה, רש"י וראב"ע, ועמו "אפדנו"].....לשון המקרא
פדן ארם.....ביטוי; מקום פרטי.....לשון המקרא
פדע.....שורש [= ענינו פדות והצלה].....לשון המקרא
פדֶר.....גוף [= תרגמו אונקלוס "תרבא", וע' רמב"ן].....לשון המקרא
פדר.....שורש.....לשון המקרא
פה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
פֶה.....גוף.....לשון המקרא
פֹה.....מקום.....לשון המקרא
פוֹ.....מקום.....לשון המקרא
פואה.....גבר.....דמות מהתנך
פוג.....שורש [= ענינו שביתה והפסק, כמו דממ].....לשון המקרא
פוה.....גבר.....דמות מהתנך
פוז.....שורש.....לשון המקרא
פוח.....שורש [= ענינו נשיבה, כמו "נפח", והושאל לדיבור, כי הוא נפיחת הפה].....לשון המקרא
פוחֵז.....בעל תכונה [= תואר, כמו "ריק"].....לשון המקרא
פוט.....גבר.....דמות מהתנך
פוטי פרע כהן אן.....גבר.....דמות מהתנך
פוטיאל.....גבר.....דמות מהתנך
פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים.....גבר.....דמות מהתנך
פוטֵר.....תואר.....לשון המקרא
פוּך.....אבן [= בלשון ימינו נוצות אווזים; בלשון המקרא איפור לנשים או אבן יקרה (כנראה granite)].....לשון המקרא
פוכ.....שורש.....לשון המקרא
פוֹל.....אוכל [= מין קטנית].....לשון המקרא
פול.....שורש.....לשון המקרא
פונ.....שורש [= ענינו דאגה מדבר, ומיזה מילת "פן-"].....לשון המקרא
פועה.....אשה.....דמות מהתנך
פועל אוון.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
פוצ.....שורש [= ענינו פיזור (וע' שורש נפצ)].....לשון המקרא
פוצץ.....פיעל [= ענינו רציצה ושבירה].....לשון המקרא
פוק.....שורש [= ענינו הוצאה ("פקו" במלרע ו"לפוקה" בשורש פקה)].....לשון המקרא
פוקה.....מופשט [= על-משקל "אולם", "כומז", ולא ייגרע כוח הה"א משלמים].....לשון המקרא
פור.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
פוּר.....כלי.....לשון המקרא
פוּרה.....אוכל.....לשון המקרא
פורומים, דיונים.....פורומים, דיונים.....אוסף
פורץ גדר.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
פורתא.....גבר.....דמות מהתנך
פוש.....שורש [= ענינו צהלה והיות פרוע ["בפש" בשורש פש]].....לשון המקרא
פושע.....בעל תכונה.....לשון המקרא
פות.....שורש [= שם-רבים "פותות", והוא כמין כוסות שצירי הדלת יסובבו בהן ["פתהן" בשורש פאת]].....לשון המקרא
פָז.....מתכת [= מין זהב, ע' שורש אפז, ועמו "מופז"].....לשון המקרא
פזוּרה.....תואר [= [בינוני פעול של "פזַר"]].....לשון המקרא
פזז.....שורש [= ענינו קלות ומהירות בתנועות האיברים].....לשון המקרא
פֻזר.....פֻעל.....לשון המקרא
פזר.....שורש [= ענינו זריה ונפיצה].....לשון המקרא
פח.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
פַח1.....כלי.....לשון המקרא
פַח2.....חומר בנין [= בלשון ימינו מתכת מסויימת; בלשון המקרא מתכת כלשהי הרקועה לפסים דקים].....לשון המקרא
פחד.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
פַחַד.....רגש.....לשון המקרא
פחדה.....רגש [= "פַחַד" בלשון נקבה].....לשון המקרא
פחדים.....גוף [= ירכיים].....לשון המקרא
פחָה.....בעל תפקיד [= נגיד ושר העם].....לשון המקרא
פחה.....שורש.....לשון המקרא
פחַז.....מופשט.....לשון המקרא
פחז.....שורש [= ענינו מהירות וקלות].....לשון המקרא
פחים.....חומר.....לשון המקרא
פחָם.....חומר [= גחלים].....לשון המקרא
פחמ.....שורש.....לשון המקרא
פַחַת.....מקום [= חפירה עמוקה].....לשון המקרא
פחת.....שורש.....לשון המקרא
פחתת.....מופשט [= לשון גומא כו', רש"י ויקרא יג25].....לשון המקרא
פטד.....שורש.....לשון המקרא
פטדה.....אבן [= אבן יקרה - כנראה topaz].....לשון המקרא
פטוּר.....תואר.....לשון המקרא
פטוּרים.....מופשט [= נטישות והתפשטות הפרחים, כמו "שליחותיה"].....לשון המקרא
פטיש.....כלי [= כלי המכה].....לשון המקרא
פטֶר.....מופשט [= בצירוף "פטר רחם" היפך "עוצר רחם", ובכלי המעצר ענינו פתיחה, ע' שורש עצר].....לשון המקרא
פטר.....שורש [= ענינו שילוח, היפך עצר, ועמו "פטורי ציצים"].....לשון המקרא
פטר רחם.....ביטוי; בעל תכונה [= בכור לאימו, שמרחיב את פתח הרחם של אימו; היפך "עוצר רחם"].....לשון המקרא
פטרה.....מופשט [= "פטֶר" בלשון נקבה].....לשון המקרא
פטש.....שורש.....לשון המקרא
פי צדיק.....ביטוי; גוף.....לשון המקרא
פי רשעים.....ביטוי; גוף.....לשון המקרא
פי שנים.....ביטוי; תואר פועל [= כפליים, או שני חלקים מתוך שלושה (שהוא כפליים מהחלק השלישי), או שני חלקים].....לשון המקרא
פי-.....מספר.....לשון המקרא
פיאר.....פיעל.....לשון המקרא
פיגול.....מופשט [= ענינו תיעוב וגיעול].....לשון המקרא
פיגולים.....שם מתואר.....לשון המקרא
פיגר.....פיעל [= ענינו עייפות וסור כוח].....לשון המקרא
פיגש.....פיעל.....לשון המקרא
פִיד.....מופשט [= ענינו איד].....לשון המקרא
פיד.....שורש.....לשון המקרא
פִיות.....כלי נשק.....לשון המקרא
פֵיות.....כלי נשק.....לשון המקרא
פיזז.....פיעל.....לשון המקרא
פיזר.....פיעל.....לשון המקרא
פִיח.....חומר [= אבק כבשן, הנישב ברוח].....לשון המקרא
פיח כבשן.....ביטוי; חומר.....לשון המקרא
פיחד.....פיעל.....לשון המקרא
פיכה.....פיעל.....לשון המקרא
פיכל.....גבר.....דמות מהתנך
פילא.....פיעל [= על-דרך נחי ל-א, וע' שורש מרה. ובא סמוך ל"נדר", לבארו, שהוא מובדל מסתם נדר שהוא לאסור איסר על נפשו ונדר זה הוא לקרבן, וע' ברמב"ם ז"ל ריש הלכות נדרים ובר"ן ריש מסכת נדרים].....לשון המקרא
פילג.....פיעל.....לשון המקרא
פילגש.....אדם קרוב [= אישה מיוחדת לאיש בלא נישואין וקידושין].....לשון המקרא
פילגש איש לוי.....אשה.....דמות מהתנך
פילגש גדעון אשר בשכם.....אשה.....דמות מהתנך
פילח.....פיעל.....לשון המקרא
פילט.....פיעל.....לשון המקרא
פילל2.....פיעל.....לשון המקרא
פילס.....פיעל.....לשון המקרא
פים.....גוף [= פה בארמית].....לשון המקרא
פימה.....גוף.....לשון המקרא
פינה.....פיעל.....לשון המקרא
פינחס.....כמה.....דמויות מהתנך
פינן מאלופי אדום.....גבר.....דמות מהתנך
פינק.....פיעל [= ריכך בשמן, ובהשאלה; התייחס בעדינות].....לשון המקרא
פינת השבט.....פינת השבט.....אוסף
פיסג.....פיעל.....לשון המקרא
פיסה.....מופשט.....לשון המקרא
פיסח.....בעל תכונה [= חיגר, שפוסח בהילוכו].....לשון המקרא
פיסח.....פיעל.....לשון המקרא
פיסיקה.....פיסיקה.....אוסף תוספת
פיעם.....פיעל.....לשון המקרא
פיפיות.....כלי נשק.....לשון המקרא
פיצח.....פיעל [= שבר].....לשון המקרא
פיצל.....פיעל.....לשון המקרא
פִיק.....מופשט.....לשון המקרא
פיקֵד.....פיעל.....לשון המקרא
פיקודים.....שם מתואר [= מצוות, שצריך לפקוד עליהם].....לשון המקרא
פיקח.....בעל תכונה [= היפך העיור].....לשון המקרא
פירד.....פיעל.....לשון המקרא
פירושי אברבנאל.....פירושי אברבנאל.....אוסף סגנון
פירושי מלבי"ם.....פירושי מלבי"ם.....אוסף סגנון
פירושי ספורנו.....פירושי ר' עובדיה ספורנו.....אוסף סגנון
פירושי ר' יונה בן ג'נאח.....פירושי ר' יונה בן ג'נאח.....אוסף סגנון
פירושי ראב"ע.....פירושי ראב"ע.....אוסף סגנון
פירושי רלב"ג.....פירושי רלב"ג.....אוסף סגנון
פירושי רמב"ם.....פירושי רמב"ם.....אוסף סגנון
פירושי רמב"ן.....פירושי רמב"ן.....אוסף סגנון
פירושי רש"י.....פירושי רש"י.....אוסף סגנון
פירושי רש"ר הירש.....פירושי רש"ר הירש.....אוסף סגנון
פירושי שד"ל.....פירושי שד"ל.....אוסף סגנון
פירושים אומנותיים.....פירושים אומנותיים.....אוסף סגנון
פירושים וסימנים.....סדרת "פירושים וסימנים".....אוסף
פירושים על פירושים.....מאמרים על פירושים, מדרשים ופרשנים.....אוסף סגנון
פירושים שעוזרים ללמוד.....חידון התנך - פירושים שעוזרים ללמוד.....אוסף סגנון
פירות.....פרי.....לשון המקרא
פירק.....פיעל.....לשון המקרא
פירשׂ.....פיעל.....לשון המקרא
פישׂח.....פיעל.....לשון המקרא
פישט.....פיעל [= להסרת בגדי זולתו].....לשון המקרא
פישׂק.....פיעל.....לשון המקרא
פיתה.....פיעל.....לשון המקרא
פיתוח.....שם מתואר [= ציורים חקוקים באבן ובקיר].....לשון המקרא
פיתוי ואונס.....פיתוי ואונס.....אוסף תוספת
פיתח.....פיעל.....לשון המקרא
פיתים.....אוכל.....לשון המקרא
פַך.....כלי קיבול [= כלי קטן לשמן].....לשון המקרא
פכה.....שורש.....לשון המקרא
פלֶא.....מופשט.....לשון המקרא
פלא.....שורש [= ענינו העלמה מידיעה, ורובו למופת והפלגה, שנעלם מידיעת האדם, וע' שורש פלה].....לשון המקרא
פֶלִאי.....מלאך.....לשון המקרא
פלֶג.....עצם בארץ.....לשון המקרא
פלג.....שורש [= ענינו שטיפה והצפה, ויש מתורגם ארמית "חילוק"].....לשון המקרא
פלג.....גבר.....דמות מהתנך
פלַגּוֹת.....מופשט [= מענין א [שטיפה והצפה]].....לשון המקרא
פלגי מים.....ביטוי; עצם בארץ.....לשון המקרא
פלגש.....שורש.....לשון המקרא
פלד.....שורש [= שם-רבים "פלדות", כמו "לפיד"].....לשון המקרא
פלדה.....כלי אש.....לשון המקרא
פלדש.....גבר.....דמות מהתנך
פלה=פלא.....שורש [= ענינו הבדלה והפרשה, ועמו "הַפְלֵתִי"].....לשון המקרא
פלוא.....גבר.....דמות מהתנך
פלוגה.....שם מתואר [= מענין חילוק [רק בריבוי "פלוגות"]].....לשון המקרא
פלוני.....בעל תכונה [= ענינו בודד ונבדל [רק בצירוף "פלוני אלמוני"]].....לשון המקרא
פלוני אלמוני.....ביטוי; בעל תכונה.....לשון המקרא
פֶלַח.....מופשט.....לשון המקרא
פלח.....שורש [= ענינו בקוע וחתוך].....לשון המקרא
פלט.....שורש [= ענינו הצלה והמלטה].....לשון המקרא
פלט.....גבר.....דמות מהתנך
פלטי.....כמה.....דמויות מהתנך
פלטיאל.....גבר.....דמות מהתנך
פלטיהו.....גבר.....דמות מהתנך
פליאה.....תואר.....לשון המקרא
פליט.....בעל תכונה [= נמלט].....לשון המקרא
פליטה.....מופשט.....לשון המקרא
פלילה.....מופשט [= כמו משפט].....לשון המקרא
פלילי.....שם מתואר [= תחת "שפטים", כמו "עמי" - "עמים", ע' שורש עממ; "כרי" - "כרים" לדעת רד"ק].....לשון המקרא
פליליה.....מופשט.....לשון המקרא
פלילים.....שם מתואר [= שפטים].....לשון המקרא
פלכ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
פלֶך1.....כלי.....לשון המקרא
פלֶך2.....מקום.....לשון המקרא
פלל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
פלמוני.....בעל תכונה [= מורכב מן פלוני ואלמוני].....לשון המקרא
פלני אלמני (הגואל של רות).....גבר.....דמות מהתנך
פלֶס.....כלי.....לשון המקרא
פלס.....שורש [= ענינו כמו ישר].....לשון המקרא
פלצ.....שורש [= ענינו חיל ורעדה, ועמו "מפלצת" ו"תפלצתך"].....לשון המקרא
פלצוּת.....רגש.....לשון המקרא
פלש.....שורש [= ענינו התגולל בעפר ובאפר].....לשון המקרא
פלשׂ.....שורש [= שם מפלשׂ, בצירוף "מפלשי עב"].....לשון המקרא
פלשתים.....גבר.....דמות מהתנך
פלת.....גבר.....דמות מהתנך
פלֵתי.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
פֶן-.....תואר פועל.....לשון המקרא
פנַּג.....צמח [= מין עץ אפרסמון].....לשון המקרא
פנג.....שורש.....לשון המקרא
פנה.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
פִנִּים.....מקום [= ריבוי של "פינה" [רק בביטוי שער הפִּנִּים]].....לשון המקרא
פָנים.....גוף [= "פנים" בבעלי-חיים ידוע, שפונים הנה והנה, והושאל לצד ושטח הנראה והחשוב שבכל גוף, היפוך צד האחור. ובא גם על זמן הקודם [ורק בלמ"ד בראש] היפוך זמן האחור].....לשון המקרא
פנימה.....תואר פועל.....לשון המקרא
פנימי.....תואר.....לשון המקרא
פנינים.....אבן.....לשון המקרא
פננ.....שורש [= שם-רבים "פנינים", והוא מין אבן יקרה].....לשון המקרא
פננה.....אשה.....דמות מהתנך
פנק.....שורש [= ענינו עידון].....לשון המקרא
פס.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
פַס.....בגד.....לשון המקרא
פסג.....שורש.....לשון המקרא
פסגה.....עצם בארץ [= תרגומו "רמתא"].....לשון המקרא
פסה.....שורש.....לשון המקרא
פסוק דמיוני.....פסוק דמיוני - לא מהתנ"ך - יש לקרוא בזהירות רבה!.....אוסף סגנון
פֶסַח.....קרבן [= קרבן ידוע, על שם הדילוג].....לשון המקרא
פסח.....שורש [= ענינו דילוג וקפיצה].....לשון המקרא
פסיל.....כלי.....לשון המקרא
פֶסֶל.....כלי [= דבר שנפסל על צורה מה, ורובו לעבודה זרה].....לשון המקרא
פסל.....שורש [= ענינו חציבה וחיטוב בעץ ואבן לתת לו צורה מה].....לשון המקרא
פסס.....שורש [= ענינו גמר וכליה].....לשון המקרא
פעה.....שורש [= ענינו צעקה].....לשון המקרא
פעולה.....מופשט.....לשון המקרא
פעוֹר.....כלי [= עבודה זרה מה].....לשון המקרא
פֹעַל.....מופשט.....לשון המקרא
פעל.....שורש [= ענינו עשייה].....לשון המקרא
פעלים.....רבשורש.....לשון המקרא
פעלים בבניין הפעיל.....הפעיל.....לשון המקרא
פעלים בבניין הפעל.....הפעל.....לשון המקרא
פעלים בבניין התפעל.....התפעל.....לשון המקרא
פעלים בבניין נפעל.....נפעל.....לשון המקרא
פעלים בבניין פיעל.....פיעל.....לשון המקרא
פעלים בבניין פֻעל.....פֻעל.....לשון המקרא
פעלים במשמעות הפוכה.....פיעל הפוך.....לשון המקרא
פעַם.....זמן [= המתואר על הרוב בשם המספר].....לשון המקרא
פעמ.....שורש.....לשון המקרא
פעמון.....כלי נגינה [= כלי זג המשמיע קול, על-ידי הכאת הענבל שבתוכו אילך ואילך, פעם בצד זה ופעם בצד זה].....לשון המקרא
פעמות.....כלי [= העשויות כרגליים לדריסה, ראב"ע ע' שם, וע' רמב"ן].....לשון המקרא
פעמים.....גוף [= פסיעות הרגליים, שמרים פעם רגל זאת ופעם רגל זאת [רק בסמיכות "פעמי-"]].....לשון המקרא
פענוח פרשיות.....פענוח פרשיות - פרקים נבחרים.....אוסף
פענֵח.....שם פרטי.....לשון המקרא
פענח.....שורש [= שם "פענח", ותרגמו אונקלוס "דטמירן גליין ליה"].....לשון המקרא
פער.....שורש [= ענינו פתיחת פה ברחבה, ועמו "פעור"].....לשון המקרא
פערי הארבי.....גבר.....דמות מהתנך
פצה.....שורש [= ענינו פתיחת פה, ויש שהוא [בלא פה] הצלה].....לשון המקרא
פצח.....שורש [= ענינו הרמת קול, ועמו "עצמותיהם פיצחו"].....לשון המקרא
פצירה.....כלי [= "פצירה פים" - שם כלי].....לשון המקרא
פצל.....שורש [= ענינו קילוף והסרת קליפת העץ].....לשון המקרא
פצלות.....שם מתואר.....לשון המקרא
פצמ.....שורש [= ענינו לפי מקומו שבירה].....לשון המקרא
פֶצַע.....מחלה [= מכה חיצונית פתוחה, שהדם שותת ממנה].....לשון המקרא
פצע.....שורש [= ענינו הכאה ומכה].....לשון המקרא
פצפץ.....פיעל.....לשון המקרא
פצר.....שורש [= ענינו העברת דעת ורצון אחרים, ועמו "הפצירה"].....לשון המקרא
פֻקד.....פֻעל.....לשון המקרא
פקד.....שורש [= השגיח, התיייחס, הביא בחשבון].....לשון המקרא
פקד חטאה.....ביטוי; פעל [= הביא את החטאה בחשבון, לטובה או לרעה].....לשון המקרא
פקד עוון.....ביטוי; פעל [= הביא את העוון בחשבון, לטובה או לרעה].....לשון המקרא
פקדון.....שם מתואר [= דבר הנפקד למשמרת].....לשון המקרא
פקה.....שורש [= ענינו כמו שגה, תעה].....לשון המקרא
פקודה.....מופשט.....לשון המקרא
פקודים.....בעל תפקיד [= כמו פקיד, על-משקל "עצום"].....לשון המקרא
פקועות.....פרי.....לשון המקרא
פקח.....שורש [= ענינו פתיחת עין או אוזן, לראות ולשמוע. ובא לגילוי והסתכלות והשגחה, ועמו "פקח-קוח"].....לשון המקרא
פקח.....גבר.....דמות מהתנך
פקח-קוח.....מופשט [= שתי מילות, וענינם מילה אחת נרדף ל"דרור", והטעם - פקח מלקוחם ושבים].....לשון המקרא
פקחיה.....גבר.....דמות מהתנך
פקיד.....בעל תפקיד [= שר הפוקד וממונה על דבר].....לשון המקרא
פקידוּת.....מופשט [= בעל [ה]פקידוּת [הוא]כמו פקיד].....לשון המקרא
פקע.....שורש [= שם-רבים "פקעים" ו"פקועות", והוא מין פרי שדה].....לשון המקרא
פקעים.....פרי.....לשון המקרא
פַר.....חיה.....לשון המקרא
פר.....שורש.....לשון המקרא
פרֶא.....חיה [= חמור הבר].....לשון המקרא
פרא.....שורש.....לשון המקרא
פראם מלך ירמות.....גבר.....דמות מהתנך
פרֹאת.....צמח.....לשון המקרא
פרבָר.....מבנה [= לול קטן כו', זבחים נה].....לשון המקרא
פרבר.....שורש.....לשון המקרא
פרד.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
פֹרד.....פֻעל.....לשון המקרא
פרֶד.....חיה.....לשון המקרא
פרדָה.....חיה.....לשון המקרא
פרדֵס.....צמח [= גן נחמד].....לשון המקרא
פרדס.....שורש.....לשון המקרא
פרָה.....חיה.....לשון המקרא
פרה.....שורש [= ענינו תנובה, דבר נולד מדבר, ועמו "פירות"].....לשון המקרא
פרה.....גבר.....דמות מהתנך
פרודות.....תואר [= [בינוני פעול של "פרד"]].....לשון המקרא
פרוח.....גבר.....דמות מהתנך
פרוכת.....כלי.....לשון המקרא
פָרור.....כלי קיבול [= נרדף לסיר].....לשון המקרא
פרוָר.....מקום.....לשון המקרא
פרור.....שורש [= שם-רבים "פרורים", והם מגרשי העיר].....לשון המקרא
פֵרוֹת.....שם מתואר [= שכר וריוח הרבה, שמשו בו חז"ל. ומהתימה על המפרשים (ישעיהו ב20) שחשבו מילה זו למילה אחת עם "לחפור", אם לפי הקרי והכתיב הם שתי מילות, ולא נמנה במסורה. ע' ערך כתב].....לשון המקרא
פרז.....שורש.....לשון המקרא
פרָזי.....תואר [= עם או מקום הפתוח מכל צדדיו ואין לו חומה סביב לשמירה].....לשון המקרא
פֶרַח.....עשב [= ציץ].....לשון המקרא
פרח.....שורש [= ענינו ציץ וצמיחה, ועמו "לפורחות" ו"פרחח"].....לשון המקרא
פרחח.....בעל תכונה [= ילדים, מלשון "פרחי כהונה" בדברי חז"ל].....לשון המקרא
פרֶט.....פרי [= הנושר בשעת בצירה].....לשון המקרא
פרַט.....פעל [= ניגן, וע' רש"י עמוס ו5].....לשון המקרא
פרט.....שורש.....לשון המקרא
פרטים1.....פרטים1 - פרטים בפסוק.....אוסף סגנון
פרטים2.....פרטים2 - פרטים בפרשה.....אוסף סגנון
פרי.....שם מתואר [= משל לתוצאה של מעשה או לגמול על המעשה].....לשון המקרא
פרי בטן.....ביטוי; אדם קרוב.....לשון המקרא
פרי גודל לבב.....ביטוי; מופשט.....לשון המקרא
פרי פי איש.....ביטוי; גוף.....לשון המקרא
פריץ.....תואר [= תואר לפורץ גדר המוסר].....לשון המקרא
פרכ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
פרֶך.....מופשט.....לשון המקרא
פרמ.....שורש [= ענינו קריעת בגד למת].....לשון המקרא
פרמשתא.....גבר.....דמות מהתנך
פרנך.....גבר.....דמות מהתנך
פרֶס.....עוף [= עוף טמא מדברי].....לשון המקרא
פרס.....שורש.....לשון המקרא
פרסה.....גוף [= ציפורן אחד כמו מנעל על כף הרגל בבעלי-חיים, והנגזר ממנו].....לשון המקרא
פַרסִים.....גוף [= "פרסה" בלשון זכר [רק בשייכות "פרסיהן"]].....לשון המקרא
פרסים ומדיים.....עם.....דמות מהתנך
פֶרַע.....מופשט.....לשון המקרא
פרע.....שורש [= ענינו פריצת המחסומים ופירוק המעצורים].....לשון המקרא
פרע מוסר.....ביטוי; פעל [= פרץ את גדרי הביקורת, התעלם לחלוטין מדברי הביקורת].....לשון המקרא
פרעה.....כמה.....דמויות מהתנך
פרעוש.....חרק.....לשון המקרא
פרעות.....שם מתואר.....לשון המקרא
פרעש.....שורש.....לשון המקרא
פרפֵר.....פיעל [= בלשון ימינו התנועע במהירות; בלשון המקרא ריסק לפירורים].....לשון המקרא
פרצ.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
פרֶץ.....מופשט.....לשון המקרא
פֹרץ.....פֻעל.....לשון המקרא
פרץ.....גבר.....דמות מהתנך
פרצים.....מקום פרטי.....לשון המקרא
פרֶק.....מופשט.....לשון המקרא
פרק.....שורש [= ענינו הסרה והפרשת דבר מדובק יפה בדבר].....לשון המקרא
פרר.....שורש.....לשון המקרא
פרש.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
פֹרש.....פֻעל.....לשון המקרא
פרָש.....בעל תפקיד [= סוג של סוס, וגם כינוי לרוכב הסוס].....לשון המקרא
פרֶש.....חומר.....לשון המקרא
פרשׂ.....שורש [= ענינו פשוט ושטוח ידיים או בבגד וכדומה, ועמו ענינו פיזור וחילוק].....לשון המקרא
פרשגֶן.....כלי כתיבה.....לשון המקרא
פרשגנ.....שורש [= שם "פרשגן", והוא נוסח].....לשון המקרא
פרשגנ=פתשגנ.....עלשורש_אות [= שם "פרשגן" ו"פתשגן", והוא נוסח].....לשון המקרא
פרשדון.....גוף [= כרכשתא].....לשון המקרא
פרשדנ.....שורש.....לשון המקרא
פרשז.....שורש [= ענינו פרישה ומתיחה].....לשון המקרא
פרשנדתא.....גבר.....דמות מהתנך
פרשת אביים.....מלכים א טו1.....פרשה בתנך
פרשת אבנר.....שמואל ב ג6.....פרשה בתנך
פרשת אבשלום.....שמואל ב טו1.....פרשה בתנך
פרשת אזור פשתים.....ירמיהו יג1.....פרשה בתנך
פרשת אחרי.....ויקרא טז1.....פרשה בתנך
פרשת אל בבל.....ירמיהו נ1.....פרשה בתנך
פרשת אל יתהלל.....ירמיהו ט22.....פרשה בתנך
פרשת אל פלשתים.....ירמיהו מז1.....פרשה בתנך
פרשת אל פרעה.....יחזקאל לא1.....פרשה בתנך
פרשת אליהו.....מלכים א יז1.....פרשה בתנך
פרשת אלקנה.....שמואל א א1.....פרשה בתנך
פרשת אמור.....ויקרא כא1.....פרשה בתנך
פרשת אמנון.....שמואל ב יג1.....פרשה בתנך
פרשת אמציהו.....מלכים ב יד1.....פרשה בתנך
פרשת אסוף אסיפם.....ירמיהו ח13.....פרשה בתנך
פרשת ארם.....מלכים א כ1.....פרשה בתנך
פרשת ארץ ישראל.....יחזקאל מ1.....פרשה בתנך
פרשת בא.....שמות י1.....פרשה בתנך
פרשת בארץ מצרים.....ירמיהו מד1.....פרשה בתנך
פרשת בביתי.....יחזקאל ח1.....פרשה בתנך
פרשת בהעלות.....מלכים ב ב1.....פרשה בתנך
פרשת בהעלותך.....במדבר ח1.....פרשה בתנך
פרשת בהר.....ויקרא כה1.....פרשה בתנך
פרשת בוקק.....ישעיהו כד1.....פרשה בתנך
פרשת בחוקותי.....ויקרא כו3.....פרשה בתנך
פרשת בחצר בית ה'.....ירמיהו כו1.....פרשה בתנך
פרשת בחצר המטרה.....ירמיהו לב1.....פרשה בתנך
פרשת בימי אחז.....ישעיהו ז1.....פרשה בתנך
פרשת ביריחו.....יהושע ה13.....פרשה בתנך
פרשת בית אל.....זכריה ז1.....פרשה בתנך
פרשת בית היוצר.....ירמיהו יח1.....פרשה בתנך
פרשת בית המרי.....יחזקאל יב1.....פרשה בתנך
פרשת בלק.....במדבר כב2.....פרשה בתנך
פרשת במדבר.....במדבר א1.....פרשה בתנך
פרשת במעון.....שמואל א כה2.....פרשה בתנך
פרשת בן עשרים ואחת.....ירמיהו נב1.....פרשה בתנך
פרשת בני יהודה.....יהושע יד6.....פרשה בתנך
פרשת בני עמון.....יחזקאל כה1.....פרשה בתנך
פרשת בני צדוק.....יחזקאל מד15.....פרשה בתנך
פרשת בקבוק.....ירמיהו יט1.....פרשה בתנך
פרשת בראש ההרים.....ישעיהו ב1.....פרשה בתנך
פרשת בראשית.....בראשית א1.....פרשה בתנך
פרשת בשלח.....שמות יג17.....פרשה בתנך
פרשת בשער בית ה'.....ירמיהו ז1.....פרשה בתנך
פרשת בת בבל.....ישעיהו מז1.....פרשה בתנך
פרשת בתוך הבקעה.....יחזקאל לז1.....פרשה בתנך
פרשת גבול.....יחזקאל מז13.....פרשה בתנך
פרשת גבעון.....יהושע ט3.....פרשה בתנך
פרשת גדולות ובצורות.....ירמיהו לג1.....פרשה בתנך
פרשת גוג.....יחזקאל לח1.....פרשה בתנך
פרשת גילי מאד.....זכריה ט9.....פרשה בתנך
פרשת גפן בוקק.....הושע י1.....פרשה בתנך
פרשת דבר שלח.....ישעיהו ט7.....פרשה בתנך
פרשת דברי הבצרות.....ירמיהו יד1.....פרשה בתנך
פרשת דברי הברית.....ירמיהו יא1.....פרשה בתנך
פרשת דברי הספר.....ירמיהו כט1.....פרשה בתנך
פרשת דברים.....דברים א1.....פרשה בתנך
פרשת דוד.....שמואל ב א1.....פרשה בתנך
פרשת דמות כסא.....יחזקאל י1.....פרשה בתנך
פרשת דמשק.....מלכים ב ח7.....פרשה בתנך
פרשת דרוש נא.....ירמיהו כא1.....פרשה בתנך
פרשת האובות.....שמואל א כח3.....פרשה בתנך
פרשת האזינו.....דברים לב1.....פרשה בתנך
פרשת הבית.....מלכים א ו1.....פרשה בתנך
פרשת הברכה.....דברים לג1.....פרשה בתנך
פרשת הגויים.....שופטים ג1.....פרשה בתנך
פרשת ההיכל.....יחזקאל מא1.....פרשה בתנך
פרשת הושע.....הושע א1.....פרשה בתנך
פרשת הלויים.....יהושע כא1.....פרשה בתנך
פרשת הלומי יין.....ישעיהו כח1.....פרשה בתנך
פרשת המזבח.....יחזקאל מג13.....פרשה בתנך
פרשת הנשר.....יחזקאל יז1.....פרשה בתנך
פרשת הר שעיר.....יחזקאל לה1.....פרשה בתנך
פרשת הראני.....עמוס ז1.....פרשה בתנך
פרשת הרי ישראל.....יחזקאל ו1.....פרשה בתנך
פרשת ואחימעץ.....שמואל ב יח19.....פרשה בתנך
פרשת ואלישע.....מלכים ב ד38.....פרשה בתנך
פרשת וארא.....שמות ו2.....פרשה בתנך
פרשת ואתחנן.....דברים ג23.....פרשה בתנך
פרשת והמלך.....מלכים א א1.....פרשה בתנך
פרשת וחיטאת.....יחזקאל מה18.....פרשה בתנך
פרשת ויגש.....בראשית מד18.....פרשה בתנך
פרשת ויוסיפו.....שופטים י6.....פרשה בתנך
פרשת ויוסף.....שמואל ב ו1.....פרשה בתנך
פרשת ויחי.....בראשית מז28.....פרשה בתנך
פרשת וילך.....דברים לא1.....פרשה בתנך
פרשת ויצא.....בראשית כח10.....פרשה בתנך
פרשת ויקהל.....שמות לה1.....פרשה בתנך
פרשת ויקרא.....ויקרא א1.....פרשה בתנך
פרשת וירא.....בראשית יח1.....פרשה בתנך
פרשת וישב.....בראשית לז1.....פרשה בתנך
פרשת וישלח.....בראשית לב4.....פרשה בתנך
פרשת וישפוט.....שמואל א ז15.....פרשה בתנך
פרשת ושכנתי.....זכריה ב14.....פרשה בתנך
פרשת זכריה.....זכריה א1.....פרשה בתנך
פרשת חבקוק.....חבקוק א1.....פרשה בתנך
פרשת חגי.....חגי א1.....פרשה בתנך
פרשת חוקת.....במדבר יט1.....פרשה בתנך
פרשת חזקיה.....מלכים ב יח1.....פרשה בתנך
פרשת חיי שרה.....בראשית כג1.....פרשה בתנך
פרשת חיתו שדי.....ישעיהו נו9.....פרשה בתנך
פרשת חלה.....מלכים ב כ1.....פרשה בתנך
פרשת חסד.....שמואל ב ט1.....פרשה בתנך
פרשת חסדי ה'.....ישעיהו סג7.....פרשה בתנך
פרשת יאשיהו.....מלכים ב כב1.....פרשה בתנך
פרשת יבין.....יהושע יא1.....פרשה בתנך
פרשת יהוא.....מלכים ב י18.....פרשה בתנך
פרשת יהואחז.....מלכים ב כג31.....פרשה בתנך
פרשת יהונתן.....שמואל א יח1.....פרשה בתנך
פרשת יהושע.....יהושע א1.....פרשה בתנך
פרשת יהושפט.....מלכים א כב2.....פרשה בתנך
פרשת יואל.....יואל א1.....פרשה בתנך
פרשת יונה.....יונה א1.....פרשה בתנך
פרשת יותם.....מלכים ב טו32.....פרשה בתנך
פרשת יחזקאל.....יחזקאל א1.....פרשה בתנך
פרשת יער הנגב.....יחזקאל כא1.....פרשה בתנך
פרשת יקהל.....מלכים א ח1.....פרשה בתנך
פרשת ירובעל.....שופטים ח29.....פרשה בתנך
פרשת ירמיהו.....ירמיהו א1.....פרשה בתנך
פרשת ישי.....שמואל א טז1.....פרשה בתנך
פרשת ישעיהו.....ישעיהו א1.....פרשה בתנך
פרשת יתרו.....שמות יח1.....פרשה בתנך
פרשת כי תבוא.....דברים כו1.....פרשה בתנך
פרשת כי תחטא.....יחזקאל יד12.....פרשה בתנך
פרשת כי תצא.....דברים כא10.....פרשה בתנך
פרשת כי תשא.....שמות ל11.....פרשה בתנך
פרשת כרפאי.....הושע ז1.....פרשה בתנך
פרשת כתוב לך.....ירמיהו ל1.....פרשה בתנך
פרשת לא תקח.....ירמיהו טז1.....פרשה בתנך
פרשת לאור עמים.....ישעיהו נא4.....פרשה בתנך
פרשת לביא.....יחזקאל יט1.....פרשה בתנך
פרשת לבנה.....יחזקאל ד1.....פרשה בתנך
פרשת לבני עמון.....ירמיהו מט1.....פרשה בתנך
פרשת לך לך.....בראשית יב1.....פרשה בתנך
פרשת לכרמו.....ישעיהו ה1.....פרשה בתנך
פרשת למלך חזקיהו.....ישעיהו לו1.....פרשה בתנך
פרשת לנביאים.....ירמיהו כג9.....פרשה בתנך
פרשת לצופה.....יחזקאל לג1.....פרשה בתנך
פרשת מגדל עדר.....מיכה ד8.....פרשה בתנך
פרשת מגילת ספר.....ירמיהו לו1.....פרשה בתנך
פרשת מדבר ים.....ישעיהו כא1.....פרשה בתנך
פרשת מדיין.....שופטים ו1.....פרשה בתנך
פרשת מוסרות ומוטות.....ירמיהו כז1.....פרשה בתנך
פרשת מטות.....במדבר ל2.....פרשה בתנך
פרשת מי יעלה.....שופטים א1.....פרשה בתנך
פרשת מיכה.....מיכה א1.....פרשה בתנך
פרשת מיכיהו.....שופטים יז1.....פרשה בתנך
פרשת מימים.....יהושע כג1.....פרשה בתנך
פרשת מכורותיך.....יחזקאל טז1.....פרשה בתנך
פרשת מלאכי.....מלאכי א1.....פרשה בתנך
פרשת מלחמה.....שמואל ב כא15.....פרשה בתנך
פרשת מלך ישראל.....ישעיהו מד6.....פרשה בתנך
פרשת מסעי.....במדבר לג1.....פרשה בתנך
פרשת מצורע.....ויקרא יד1.....פרשה בתנך
פרשת מקץ.....בראשית מא1.....פרשה בתנך
פרשת מקצה.....מלכים א ט10.....פרשה בתנך
פרשת משא בבל.....ישעיהו יג1.....פרשה בתנך
פרשת משא מואב.....ישעיהו טו1.....פרשה בתנך
פרשת משובה ישראל.....ירמיהו ג6.....פרשה בתנך
פרשת משפטים.....שמות כא1.....פרשה בתנך
פרשת נבוזראדן.....ירמיהו מ1.....פרשה בתנך
פרשת נביאי ישראל.....יחזקאל יג1.....פרשה בתנך
פרשת נובה.....שמואל א כא2.....פרשה בתנך
פרשת נח.....בראשית ו9.....פרשה בתנך
פרשת נחום.....נחמיה א1.....פרשה בתנך
פרשת נחמו.....ישעיהו מ1.....פרשה בתנך
פרשת נחש.....שמואל א יא1.....פרשה בתנך
פרשת נלחמים.....ירמיהו לד1.....פרשה בתנך
פרשת נצבים.....דברים כט9.....פרשה בתנך
פרשת נשא.....במדבר ד21.....פרשה בתנך
פרשת נשים שאננות.....ישעיהו לב9.....פרשה בתנך
פרשת סמך.....יחזקאל כד1.....פרשה בתנך
פרשת סף רעל.....זכריה יב1.....פרשה בתנך
פרשת עבדי.....ישעיהו מב1.....פרשה בתנך
פרשת עובדיה.....עובדיה א1.....פרשה בתנך
פרשת עיר הדמים.....יחזקאל כב1.....פרשה בתנך
פרשת על הגויים.....ירמיהו מו1.....פרשה בתנך
פרשת על פרעה.....יחזקאל כט1.....פרשה בתנך
פרשת עם יהודה.....ירמיהו כה1.....פרשה בתנך
פרשת עמוס.....עמוס א1.....פרשה בתנך
פרשת עצה.....ישעיהו ל1.....פרשה בתנך
פרשת עקב.....דברים ז12.....פרשה בתנך
פרשת פילגש.....שופטים יט1.....פרשה בתנך
פרשת פינחס.....במדבר כה10.....פרשה בתנך
פרשת פלשתים.....שופטים יג1.....פרשה בתנך
פרשת פקודי.....שמות לח21.....פרשה בתנך
פרשת פרות הבשן.....עמוס ד1.....פרשה בתנך
פרשת צדקיהו.....ירמיהו לז1.....פרשה בתנך
פרשת צו.....ויקרא ו1.....פרשה בתנך
פרשת צור.....יחזקאל כו1.....פרשה בתנך
פרשת צפניה.....צפניה א1.....פרשה בתנך
פרשת קדושים.....ויקרא יט1.....פרשה בתנך
פרשת קומי אורי.....ישעיהו ס1.....פרשה בתנך
פרשת קורח.....במדבר טז1.....פרשה בתנך
פרשת ראה.....דברים יא26.....פרשה בתנך
פרשת רוחי.....יואל ג1.....פרשה בתנך
פרשת רוני עקרה.....ישעיהו נד1.....פרשה בתנך
פרשת רועי ישראל.....יחזקאל לד1.....פרשה בתנך
פרשת רחבעם.....מלכים א יב1.....פרשה בתנך
פרשת ריב.....הושע ד1.....פרשה בתנך
פרשת שאול.....שמואל א יג1.....פרשה בתנך
פרשת שוטטו.....ירמיהו ה1.....פרשה בתנך
פרשת שולח.....יחזקאל ב3.....פרשה בתנך
פרשת שופטים.....דברים טז18.....פרשה בתנך
פרשת שילה.....יהושע יח1.....פרשה בתנך
פרשת שלח.....במדבר יג1.....פרשה בתנך
פרשת שלמה.....מלכים א ג1.....פרשה בתנך
פרשת שמואל.....שמואל א ג19.....פרשה בתנך
פרשת שמות.....שמות א1.....פרשה בתנך
פרשת שמיני.....ויקרא ט1.....פרשה בתנך
פרשת שמעו איים.....ישעיהו מט1.....פרשה בתנך
פרשת תולדות.....בראשית כה19.....פרשה בתנך
פרשת תועבות אבותם.....יחזקאל כ1.....פרשה בתנך
פרשת תזריע.....ויקרא יב1.....פרשה בתנך
פרשת תצוה.....שמות כז20.....פרשה בתנך
פרשת תרומה.....שמות כה1.....פרשה בתנך
פרתמ.....שורש [= שם-רבים "פרתמים", והוא שרים].....לשון המקרא
פרתמים.....בעל תפקיד.....לשון המקרא
פַש.....מופשט.....לשון המקרא
פש.....שורש [= ענינו שיקול הדעת, מלשון "יפשפש במעשיו" בדברי חז"ל].....לשון המקרא
פשׂה.....שורש.....לשון המקרא
פשׂה=פסה.....עלשורש_אות [= ענינו התרחבות ותוספת, ועמו "פיסת בר"].....לשון המקרא
פשח.....שורש [= ענינו בקוע ושיסוף, ולרש"י פיסוק הרגליים].....לשון המקרא
פשחור.....כמה.....דמויות מהתנך
פשט.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
פשַט1.....פעל [= ענינו הסרת בגד עצמו].....לשון המקרא
פֶשַע.....מופשט.....לשון המקרא
פשע.....שורש [= ענינו בגידה, מרד בסמכות, פריקת עול].....לשון המקרא
פשַׂע.....פעל.....לשון המקרא
פֶשַׂע.....מופשט.....לשון המקרא
פשׂע.....שורש [= ענינו צעד ופסיעה].....לשון המקרא
פשע ב-.....ביטוי; פעל.....לשון המקרא
פשע שפתיים.....ביטוי; קול.....לשון המקרא
פשׂק.....שורש [= ענינו הרחבת שפתיים לדבר, ורגליים לענינם].....לשון המקרא
פשֶר.....מופשט.....לשון המקרא
פשר.....שורש [= ענינו פתרון].....לשון המקרא
פשר=פתר.....עלשורש_אות [= שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין שתי אותיות קרובות].....לשון המקרא
פשת.....שורש.....לשון המקרא
פשתה.....עשב.....לשון המקרא
פָת.....גוף [= "פאת" בחסרון א', והוטלה תנועתה על הפ', כמו "שלתך", "שרית" ודומיהם].....לשון המקרא
פַת.....אוכל [= פרוסת לחם].....לשון המקרא
פת לחם.....ביטוי; אוכל.....לשון המקרא
פתאמ.....שורש [= מילת "פתאום", כמו "פתע", וע' שורש פתע].....לשון המקרא
פתבג.....אוכל.....לשון המקרא
פתגל.....שורש.....לשון המקרא
פתגָם.....קול [= פסק].....לשון המקרא
פתגמ.....שורש.....לשון המקרא
פֻתה.....פֻעל.....לשון המקרא
פתה.....שורש [= ענינו שכנוע והסתה].....לשון המקרא
פתואל.....גבר.....דמות מהתנך
פתות.....אוכל [= "פיתים" בלשון נקבה].....לשון המקרא
פֹתוֹת.....חומר בנין.....לשון המקרא
פֶתַח.....מקום מתואר [= דבר פתוח].....לשון המקרא
פֻתח.....פֻעל.....לשון המקרא
פתח.....שורש.....לשון המקרא
פתח את רחמה.....ביטוי; פעל [= ריפא אותה ממום שנקרא "אוטם ברחם"].....לשון המקרא
פתחון פה.....ביטוי; מופשט.....לשון המקרא
פתי.....בעל תכונה [= אדם שמשתכנע בקלות רבה מדי].....לשון המקרא
פתיגיל.....תכשיט.....לשון המקרא
פתיות.....אופי.....לשון המקרא
פְּתִיחוֹת.....תואר.....לשון המקרא
פְתיל.....כלי [= חוט].....לשון המקרא
פָתיל.....כלי [= כיסוי כלי, עשוי לפי מידת הכלי, שדרכו להיקשר לכלי בפְתיל [רק בצירוף "צמיד פתיל"]].....לשון המקרא
פתל.....שורש [עם כמה משמעויות שונות].....לשון המקרא
פתֶן.....חיה [= נחש ארסי].....לשון המקרא
פתנ.....שורש.....לשון המקרא
פֶתַע.....תואר פועל.....לשון המקרא
פתע.....שורש [= מילת "פתע", כמו "פתאום", ולפעמים יבואו שניהם].....לשון המקרא
פתר.....שורש [= ענינו ביאור ופשר החלום].....לשון המקרא
פתרסים.....גבר.....דמות מהתנך
פתשגֶן.....כלי כתיבה [= העותק הגלוי של מסמך רשמי].....לשון המקרא
פתשגנ.....שורש.....לשון המקרא
פתת.....שורש [= ענינו ביצוע ופריסת לחם לחתיכות, ועמו "פתבג"].....לשון המקרא