לא תמיד יהיו נביאים

קוד: לא תמיד יהיו נביאים בתנ"ך

סוג: תוכן2

מאת: אראל ע"פ מלבי"ם

אל: מכתב

זכריה א: שובו אלי נאום ה' צבאו-ת ואשוב אליכם אמר ה' צבאו-ת!... אבותיכם -- איה הם? והנביאים -- הלעולם יחיו? אך דברי וחוקי אשר צויתי את עבדי הנביאים הלוא השיגו אבותיכם, וישובו ויאמרו 'כאשר זמם ה' צבאו-ת... כדרכינו וכמעללינו כן עשה אתנו' .

לפי המלבי"ם, כוונת הנבואה הזאת היא להסביר לעם, שלא לעולם יהיו להם נביאים ("הנביאים -- הלעולם יחיו?"). הנביאים שהיו בימי בית ראשון השלימו את תפקידם: הם הוכיחו את בנ"י על מעלליהם הרעים, ולאחר החורבן -- בנ"י הבינו שהנבואות היו נכונות, ושהחורבן בא עליהם כעונש מה' ("וישובו ויאמרו... כדרכינו וכמעללינו כן עשה איתנו"). עכשיו, אחרי שהם מבינים את זה -- לא יהיו להם עוד נביאים. הם צריכים לקיים את הדברים האלה מעצמם, בלי נביאים שיזכירו להם את זה. בפרט, הם צריכים לחזור בתשובה בעצמם, ורק אז לצפות שה' ישוב אליהם ("שובו אלי... ואשוב אליכם").

תגובות