ה' מושיע בכל שלוש הרשויות

קוד: ביאור:ישעיהו לג22 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בשיטת המשטר המקובלת בעולם המערבי, ישנן שלוש רשויות עיקריות: הרשות השופטת, הרשות המחוקקת, והרשות המבצעת. שלוש הרשויות הללו נרמזו כבר בנבואת ישעיהו:

ישעיהו לג22: "כִּי ה' שֹׁפְטֵנוּ, ה' מְחֹקְקֵנוּ, ה' מַלְכֵּנוּ, הוּא יוֹשִׁיעֵנוּ"

הנביא מתייחס אל שלושת התפקידים העיקריים שהשלטון צריך לבצע - שיפוט, חקיקה והנהגה; והוא מדגיש, שכל התפקידים הללו קשורים אל ה' - ה' הוא גם השופט, גם המחוקק וגם המלך.

האם דבריו של הנביא סותרים את עיקרון "הפרדת הרשויות"? לא בהכרח. התורה הרי מחייבת אותנו למנות בני אדם שיבצעו את שלושת התפקידים הללו - שופטים, מחוקקים (סנהדרין), ומלכים. מותר ואף רצוי למנות אנשים שונים לתפקידים אלו, בהתאם לעקרון הפרדת הרשויות (חז"ל אף קבעו ש"המלך לא דן ואין דנים אותו", כלומר למלך אסור לשמש כשופט). אולם, הנביא אינו מתייחס לבני האדם שממלאים את התפקידים הללו, אלא לעקרון המנחה אותם - כל בעלי התפקידים, בכל שלוש הרשויות, צריכים לפעול לשם ה' ולראות בו את מקור הסמכות שלהם:

כי ה' שופטנו = השופטים צריכים לפעול כשליחים של ה' לעשות משפט צדק.

ה' מחוקקנו = המחוקקים צריכים לפעול כשליחים של ה' לחזק את חוקי התורה.

ה' מלכנו = המושל והשרים צריכים לפעול כשליחים של ה' לבצע את ערכי התורה.

אם כל הרשויות יפעלו כך, הוא יושיענו = ה' יושיע את מדינתנו מכל רע.

לעיון נוסף

ניתן לפרש, שהפסוק אכן בא למחות נגד שיטת המשטר הקיימת, לבטל את מלכות בשר ודם, ולהחזיר את מלכות ה': "אמר הקב"ה: בעולם הזה בקשתם מלכים, ועמדו המלכים מישראל, והפילו אתכם בחרב:... כיון שראו ישראל מה הגיע מתחת ידי מלכיהם, התחילו צווחין הכל: אין אנו מבקשין מלך ישראל, למלכנו הראשון אנו מבקשין! כי ה' שופטנו ה' מחוקקנו ה' מלכנו הוא יושיענו!" (דברים רבה ה יא). ראו עוד על המשמעות של מלכות ה'.
 • אולם, לפי אותו עיקרון היה צריך לפרש, שהפסוק בא לבטל את השופטים האנושיים, ולקבוע שרק ה' ישפוט; והרי בתורה כתוב בפירוש שיש למנות שופטים אנושיים.
עוד על המספר שלוש בהנהגת המדינה, ראו משלי כב20: "הֲלֹא כָתַבְתִּי לְךָ שלשום[שָׁלִישִׁים] במעצות וָדָעַת" (פירוט)

חקק = חרת, חצב בסלע, קבע כלל לטווח ארוך.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • יהדות - לבלתי רום לבבו מאחיו: כיוון שראו ישראל מה הגיע מתחת ידי מלכיהם, התחילו צווחין הכל: אין אנו מבקשים מלך, למלכנו הראשון אנו מבקשים, "כי ה' שפטנו, ה' מחוקקנו, ה' מלכנו הוא יושיענו" ... (cache)
 • פרשת לך לך: ... וכל חבליו בל ינתקו: כי אם שם אדיר ה' לנו מקום נהרים יארים רחבי ידים, בל תלך בו אני שיט וצי אדיר לא יעברנו: כי ה' שפטנו ה' מחקקנו, ה' מלכנו הוא יושיענו". ... (cache)
 • more "כי ה' שפטנו ה' ":
 • more "מחקקנו ה' מלכנו הוא ":
 • בקשת המלך בימי שמואל - 3 הסברים למניעים של הדמויות בפרשה: "כי ה' שופטנו, ה' מחוקקנו, ה' מלכנו, הוא יושיענו." רעיון דומה נמצא במאמר "וירע הדבר בעיני שמואל" / רינה בויאר -> בשדה חמ"ד התשנ"ד. ... (cache)
 • דברים, פרשת שופטים, תשנ"ח, פרופ' מיכאל צבי נהוראי: ה' מלכנו, הוא יושיענו' (יש' לג כב), מוצאים את ביטוים בתפילות רבות, כגון: 'ומלוך עלינו מהרה, אתה ה' לבדך'. לדיכוטומיה זאת מתווספת ... (cache)
 • ה' מלך גאות לבש / אברהם ישראל שריר: וכך גם מצאנו בנביא: "אהי (איה) מלכך אפוא ויושיעך" (הושע י"ג, י'), ו" ה' מלכנו הוא יושיענו" (ישעיה ל"ג, כ"ב). גם בדוד מצאנו שלושה מרכיבים אלו: "ויבואו כל זקני ... (cache)
 • פרשת לך לך: כי ה' שופטנו, ה' מחוקקנו, ה' מלכנו הוא יושיענו. (ישעיהו ל"ג, כב). יותר מכך, כיסא ה' בעולם מושתת על צדק ומשפט, למשל: צדק ומשפט מכון כסאך (תהילים פ"ט, טו). ... (cache)
 • רבי יוסף אלבו / ספר העיקרים: כי מלך כל הארץ אלוהים (תהלים מ"ז) כה אמר ה' מלך ישראל וגואלו (ישעיה מ"ד) ה' מלכנו הוא יושיענו (שם ל"ב). כאב - כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו, ... (cache)
 • פסוקי בטחון-למילוי משאלות הלב- כמו תהילים: כי ה' שופטנו ה' מחוקקנו ה' מלכנו הוא יושיענו. אימרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו הנה אלוהיכם נקם יבוא גמול אלוהים הוא יבוא ויושעכם. ... (cache)
 • מדרש רבה - שפטים: ... צווחין הכל אין אנו מבקשין מלך ישראל למלכנו הראשון אנו מבקשין (ישעיה לג) כי ה ' שופטנו ה' מחוקקנו ה' מלכנו הוא יושיענו אמר להם הקב"ה חייכם כך אני עושה. ... (cache)
 • פרשת לך לך: כי ה' שֹפטנו ה' מחֹקקנו ה' מלכנו הוא יושיענו (שם, כ-כב). תיאורו של הנביא דומה מאוד למוזכר בתהילים ט"ו. על דרך הרמז, מתפרשת השאלה "מי יגור לנו מוקדי עולם" ... (cache)
 • פרשת שופטים: ... מה הגיע מתחת ידי מלכיהם התחילו צווחין הכל: אין אנו מבקשין מלך ישראל, למלכנו הראשון אנו מבקשין (ישעיה לג): כי ה' שופטנו ה' מחוקקנו ה' מלכנו הוא יושיענו.... (cache)
 • כרך ראשון: מוצא דבר / זאב יעבץ: ... ישעיהו הנביא כאשר רצה להביע לעמו כי רק בה' תשועת ישראל ולשוא תשועת אדם, קרא כדברים האלה: "ה' שופטנו, ה' מחוקקנו, ה' מלכנו הוא יושיענו" (ישעיה ל"ג, כ"ב). ... (cache)
 • דברים פרק לג פסוקים כ- עד הסוף: ... אבל היא בעצם חלקת המחוקק הראשון והגדול על כולם - הקב"ה, כמו שכתוב (ישעיהו לג:כב): "כי ה' שוֹפטֵנו, ה' מחוֹקקנו; ה' מלכנו - הוא יושיענו".... (cache)
 • קטעי פירושים ישעיהו פרקים ב- מב: כי ה' שֹׁפטֵנו, ה' מחֹקקֵנו, ה' מלכנו, הוא יושיענו. אם ישראל ילך בדרכי ה', הוא יינצל מהאויב וישכון לבטח. לא תהיה עוד גלות ... (cache)
 • more "ה' מלכנו הוא יושיענו ":

תגובות