ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית כא

1 ויהוה פקד את-שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר. 2 ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר-דבר אתו אלהים. 3 ויקרא אברהם את-שם-בנו הנולד-לו אשר-ילדה-לו שרה יצחק. 4 וימל אברהם את-יצחק בנו בן-שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים. 5 ואברהם בן-מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו. 6 ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל-השמע יצחק-לי. 7 ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי-ילדתי בן לזקניו. 8 ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את-יצחק. 9 ותרא שרה את-בן-הגר המצרית אשר-ילדה לאברהם מצחק. 10 ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת-בנה כי לא יירש בן-האמה הזאת עם-בני עם-יצחק. 11 וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו. 12 ויאמר אלהים אל-אברהם אל-ירע בעיניך על-הנער ועל-אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע. 13 וגם את-בן-האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא. 14 וישכם אברהם בבקר ויקח-לחם וחמת מים ויתן אל-הגר שם על-שכמה ואת-הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע. 15 ויכלו המים מן-החמת ותשלך את-הילד תחת אחד השיחם. 16 ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל-אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את-קלה ותבך. 17 וישמע אלהים את-קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל-הגר מן-השמים ויאמר לה מה-לך הגר אל-תיראי כי-שמע אלהים אל-קול הנער באשר הוא-שם. 18 קומי שאי את-הנער והחזיקי את-ידך בו כי-לגוי גדול אשימנו. 19 ויפקח אלהים את-עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את-החמת מים ותשק את-הנער. 20 ויהי אלהים את-הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת. 21 וישב במדבר פארן ותקח-לו אמו אשה מארץ מצרים.

22 ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר-צבאו אל-אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשר-אתה עשה. 23 ועתה השבעה לי באלהים הנה אם-תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר-עשיתי עמך תעשה עמדי ועם-הארץ אשר-גרתה בה. 24 ויאמר אברהם אנכי אשבע. 25 והוכח אברהם את-אבימלך על-אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. 26 ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את-הדבר הזה וגם-אתה לא-הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום. 27 ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית. 28 ויצב אברהם את-שבע כבשת הצאן לבדהן. 29 ויאמר אבימלך אל-אברהם מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה. 30 ויאמר כי את-שבע כבשת תקח מידי בעבור תהיה-לי לעדה כי חפרתי את-הבאר הזאת. 31 על-כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם. 32 ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שר-צבאו וישבו אל-ארץ פלשתים. 33 ויטע אשל בבאר שבע ויקרא-שם בשם יהוה אל עולם. 34 ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות