ראשי > תנ''ך > שמות >


שמות יט

1 בחדש השלישי לצאת בני-ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. 2 ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן-שם ישראל נגד ההר. 3 ומשה עלה אל-האלהים ויקרא אליו יהוה מן-ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. 4 אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על-כנפי נשרים ואבא אתכם אלי. 5 ועתה אם-שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את-בריתי והייתם לי סגלה מכל-העמים כי-לי כל-הארץ. 6 ואתם תהיו-לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל-בני ישראל. 7 ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל-הדברים האלה אשר צוהו יהוה. 8 ויענו כל-העם יחדו ויאמרו כל אשר-דבר יהוה נעשה וישב משה את-דברי העם אל-יהוה. 9 ויאמר יהוה אל-משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם-בך יאמינו לעולם ויגד משה את-דברי העם אל-יהוה. 10 ויאמר יהוה אל-משה לך אל-העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם. 11 והיו נכנים ליום השלישי כי ביום השלשי ירד יהוה לעיני כל-העם על-הר סיני. 12 והגבלת את-העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל-הנגע בהר מות יומת. 13 לא-תגע בו יד כי-סקול יסקל או-ירה יירה אם-בהמה אם-איש לא יחיה במשך היבל המה יעלו בהר. 14 וירד משה מן-ההר אל-העם ויקדש את-העם ויכבסו שמלתם. 15 ויאמר אל-העם היו נכנים לשלשת ימים אל-תגשו אל-אשה. 16 ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על-ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל-העם אשר במחנה. 17 ויוצא משה את-העם לקראת האלהים מן-המחנה ויתיצבו בתחתית ההר. 18 והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל-ההר מאד. 19 ויהי קול השפר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלהים יעננו בקול. 20 וירד יהוה על-הר סיני אל-ראש ההר ויקרא יהוה למשה אל-ראש ההר ויעל משה. 21 ויאמר יהוה אל-משה רד העד בעם פן-יהרסו אל-יהוה לראות ונפל ממנו רב. 22 וגם הכהנים הנגשים אל-יהוה יתקדשו פן-יפרץ בהם יהוה. 23 ויאמר משה אל-יהוה לא-יוכל העם לעלת אל-הר סיני כי-אתה העדתה בנו לאמר הגבל את-ההר וקדשתו. 24 ויאמר אליו יהוה לך-רד ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם אל-יהרסו לעלת אל-יהוה פן-יפרץ-בם. 25 וירד משה אל-העם ויאמר אלהם.

ראשי > תנ''ך > שמות >


תוספות ותגובות