ראשי > תנ''ך > שמות >


שמות כד

1 ואל-משה אמר עלה אל-יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק. 2 ונגש משה לבדו אל-יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו. 3 ויבא משה ויספר לעם את כל-דברי יהוה ואת כל-המשפטים ויען כל-העם קול אחד ויאמרו כל-הדברים אשר-דבר יהוה נעשה. 4 ויכתב משה את כל-דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. 5 וישלח את-נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים. 6 ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על-המזבח. 7 ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר-דבר יהוה נעשה ונשמע. 8 ויקח משה את-הדם ויזרק על-העם ויאמר הנה דם-הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל-הדברים האלה. 9 ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל. 10 ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר. 11 ואל-אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את-האלהים ויאכלו וישתו.

12 ויאמר יהוה אל-משה עלה אלי ההרה והיה-שם ואתנה לך את-לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם. 13 ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל-הר האלהים. 14 ואל-הזקנים אמר שבו-לנו בזה עד אשר-נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי-בעל דברים יגש אלהם. 15 ויעל משה אל-ההר ויכס הענן את-ההר. 16 וישכן כבוד-יהוה על-הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל-משה ביום השביעי מתוך הענן. 17 ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. 18 ויבא משה בתוך הענן ויעל אל-ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה.

ראשי > תנ''ך > שמות >


תוספות ותגובות