ראשי > תנ''ך > במדבר >


במדבר ב

1 וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר. 2 איש על-דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל-מועד יחנו. 3 והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן-עמינדב. 4 וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות. 5 והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן-צוער. 6 וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות. 7 מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן-חלן. 8 וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות. 9 כל-הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת-אלפים וארבע-מאות לצבאתם ראשנה יסעו.

10 דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן-שדיאור. 11 וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות. 12 והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן-צורי-שדי. 13 וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות. 14 ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן-רעואל. 15 וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים. 16 כל-הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע-מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו.

17 ונסע אהל-מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על-ידו לדגליהם.

18 דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן-עמיהוד. 19 וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות. 20 ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן-פדהצור. 21 וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים. 22 ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן-גדעני. 23 וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות. 24 כל-הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת-אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו.

25 דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן-עמישדי. 26 וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות. 27 והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן-עכרן. 28 וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות. 29 ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן-עינן. 30 וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות. 31 כל-הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם.

32 אלה פקודי בני-ישראל לבית אבתם כל-פקודי המחנת לצבאתם שש-מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים. 33 והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את-משה. 34 ויעשו בני ישראל ככל אשר-צוה יהוה את-משה כן-חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על-בית אבתיו.

ראשי > תנ''ך > במדבר >


תוספות ותגובות