ראשי > תנ''ך > במדבר >


במדבר יב

1 ותדבר מרים ואהרן במשה על-אדות האשה הכשית אשר לקח כי-אשה כשית לקח. 2 ויאמרו הרק אך-במשה דבר יהוה הלא גם-בנו דבר וישמע יהוה. 3 והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על-פני האדמה.

4 ויאמר יהוה פתאם אל-משה ואל-אהרן ואל-מרים צאו שלשתכם אל-אהל מועד ויצאו שלשתם. 5 וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם. 6 ויאמר שמעו-נא דברי אם-יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר-בו. 7 לא-כן עבדי משה בכל-ביתי נאמן הוא. 8 פה אל-פה אדבר-בו ומראה ולא בחידת ותמנת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה. 9 ויחר אף יהוה בם וילך. 10 והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל-מרים והנה מצרעת. 11 ויאמר אהרן אל-משה בי אדני אל-נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו. 12 אל-נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. 13 ויצעק משה אל-יהוה לאמר אל נא רפא נא לה.

14 ויאמר יהוה אל-משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף. 15 ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד-האסף מרים. 16 ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן.

ראשי > תנ''ך > במדבר >


תוספות ותגובות