ראשי > תנ''ך > במדבר >


במדבר ל

1 ויאמר משה אל-בני ישראל ככל אשר-צוה יהוה את-משה.

2 וידבר משה אל-ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה. 3 איש כי-ידר נדר ליהוה או-השבע שבעה לאסר אסר על-נפשו לא יחל דברו ככל-היצא מפיו יעשה. 4 ואשה כי-תדר נדר ליהוה ואסרה אסר בבית אביה בנעריה. 5 ושמע אביה את-נדרה ואסרה אשר אסרה על-נפשה והחריש לה אביה וקמו כל-נדריה וכל-אסר אשר-אסרה על-נפשה יקום. 6 ואם-הניא אביה אתה ביום שמעו כל-נדריה ואסריה אשר-אסרה על-נפשה לא יקום ויהוה יסלח-לה כי-הניא אביה אתה. 7 ואם-היו תהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה על-נפשה. 8 ושמע אישה ביום שמעו והחריש לה וקמו נדריה ואסרה אשר-אסרה על-נפשה יקמו. 9 ואם ביום שמע אישה יניא אותה והפר את-נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על-נפשה ויהוה יסלח-לה. 10 ונדר אלמנה וגרושה כל אשר-אסרה על-נפשה יקום עליה. 11 ואם-בית אישה נדרה או-אסרה אסר על-נפשה בשבעה. 12 ושמע אישה והחרש לה לא הניא אתה וקמו כל-נדריה וכל-אסר אשר-אסרה על-נפשה יקום. 13 ואם-הפר יפר אתם אישה ביום שמעו כל-מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקום אישה הפרם ויהוה יסלח-לה. 14 כל-נדר וכל-שבעת אסר לענת נפש אישה יקימנו ואישה יפרנו. 15 ואם-החרש יחריש לה אישה מיום אל-יום והקים את-כל-נדריה או את-כל-אסריה אשר עליה הקים אתם כי-החרש לה ביום שמעו. 16 ואם-הפר יפר אתם אחרי שמעו ונשא את-עונה. 17 אלה החקים אשר צוה יהוה את-משה בין איש לאשתו בין-אב לבתו בנעריה בית אביה.

ראשי > תנ''ך > במדבר >


תוספות ותגובות