ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים ה

1 ויקרא משה אל-כל-ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את-החקים ואת-המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם לעשתם. 2 יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחרב. 3 לא את-אבתינו כרת יהוה את-הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים. 4 פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש. 5 אנכי עמד בין-יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את-דבר יהוה כי יראתם מפני האש ולא-עליתם בהר לאמר.

6 אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים: לא יהיה-לך אלהים אחרים על-פני. 7 לא-תעשה-לך פסל כל-תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. 8 לא-תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על-בנים ועל-שלשים ועל-רבעים לשנאי. 9 ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותו.

10 לא תשא את-שם-יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר-ישא את-שמו לשוא.

11 שמור את-יום השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך. 12 ששת ימים תעבד ועשית כל-מלאכתך. 13 ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל-מלאכה אתה ובנך-ובתך ועבדך-ואמתך ושורך וחמרך וכל-בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך. 14 וזכרת כי-עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על-כן צוך יהוה אלהיך לעשות את-יום השבת.

15 כבד את-אביך ואת-אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר-יהוה אלהיך נתן לך.

16 לא תרצח. {ס} ולא תנאף. {ס} ולא תגנב. {ס} ולא-תענה ברעך עד שוא.

17 ולא תחמד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך.

18 את-הדברים האלה דבר יהוה אל-כל-קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על-שני לחת אבנים ויתנם אלי. 19 ויהי כשמעכם את-הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל-ראשי שבטיכם וזקניכם. 20 ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את-כבדו ואת-גדלו ואת-קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי-ידבר אלהים את-האדם וחי. 21 ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם-יספים אנחנו לשמע את-קול יהוה אלהינו עוד ומתנו. 22 כי מי כל-בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך-האש כמנו ויחי. 23 קרב אתה ושמע את כל-אשר יאמר יהוה אלהינו ואת תדבר אלינו את כל-אשר ידבר יהוה אלהינו אליך ושמענו ועשינו. 24 וישמע יהוה את-קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר יהוה אלי שמעתי את-קול דברי העם הזה אשר דברו אליך היטיבו כל-אשר דברו. 25 מי-יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את-כל-מצותי כל-הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם. 26 לך אמר להם שובו לכם לאהליכם. 27 ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל-המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה. 28 ושמרתם לעשות כאשר צוה יהוה אלהיכם אתכם לא תסרו ימין ושמאל. 29 בכל-הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות