ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים יג

1 את כל-הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו לעשות לא-תסף עליו ולא תגרע ממנו.

2 כי-יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת. 3 ובא האות והמופת אשר-דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא-ידעתם ונעבדם. 4 לא תשמע אל-דברי הנביא ההוא או אל-חולם החלום ההוא כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את-יהוה אלהיכם בכל-לבבכם ובכל-נפשכם. 5 אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת-מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון. 6 והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת כי דבר-סרה על-יהוה אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן-הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך. 7 כי יסיתך אחיך בן-אמך או-בנך או-בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך. 8 מאלהי העמים אשר סביבתיכם הקרבים אליך או הרחקים ממך מקצה הארץ ועד-קצה הארץ. 9 לא-תאבה לו ולא תשמע אליו ולא-תחוס עינך עליו ולא-תחמל ולא-תכסה עליו. 10 כי הרג תהרגנו ידך תהיה-בו בראשונה להמיתו ויד כל-העם באחרנה. 11 וסקלתו באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. 12 וכל-ישראל ישמעו ויראון ולא-יוספו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך.

13 כי-תשמע באחת עריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם לאמר. 14 יצאו אנשים בני-בליעל מקרבך וידיחו את-ישבי עירם לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא-ידעתם. 15 ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך. 16 הכה תכה את-ישבי העיר ההוא לפי-חרב החרם אתה ואת-כל-אשר-בה ואת-בהמתה לפי-חרב. 17 ואת-כל-שללה תקבץ אל-תוך רחבה ושרפת באש את-העיר ואת-כל-שללה כליל ליהוה אלהיך והיתה תל עולם לא תבנה עוד. 18 ולא-ידבק בידך מאומה מן-החרם למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן-לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך. 19 כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר את-כל-מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעשות הישר בעיני יהוה אלהיך.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות