ראשי > תנ''ך > יהושע >


יהושע כג

1 ויהי מימים רבים אחרי אשר-הניח יהוה לישראל מכל-איביהם מסביב ויהושע זקן בא בימים. 2 ויקרא יהושע לכל-ישראל לזקניו ולראשיו ולשפטיו ולשטריו ויאמר אלהם אני זקנתי באתי בימים. 3 ואתם ראיתם את כל-אשר עשה יהוה אלהיכם לכל-הגוים האלה מפניכם כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם. 4 ראו הפלתי לכם את-הגוים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם מן-הירדן וכל-הגוים אשר הכרתי והים הגדול מבוא השמש. 5 ויהוה אלהיכם הוא יהדפם מפניכם והוריש אתם מלפניכם וירשתם את-ארצם כאשר דבר יהוה אלהיכם לכם. 6 וחזקתם מאד לשמר ולעשות את כל-הכתוב בספר תורת משה לבלתי סור-ממנו ימין ושמאול. 7 לבלתי-בוא בגוים האלה הנשארים האלה אתכם ובשם אלהיהם לא-תזכירו ולא תשביעו ולא תעבדום ולא תשתחוו להם. 8 כי אם-ביהוה אלהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה. 9 ויורש יהוה מפניכם גוים גדלים ועצומים ואתם לא-עמד איש בפניכם עד היום הזה. 10 איש-אחד מכם ירדף-אלף כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דבר לכם. 11 ונשמרתם מאד לנפשתיכם לאהבה את-יהוה אלהיכם. 12 כי אם-שוב תשובו ודבקתם ביתר הגוים האלה הנשארים האלה אתכם והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם. 13 ידוע תדעו כי לא יוסיף יהוה אלהיכם להוריש את-הגוים האלה מלפניכם והיו לכם לפח ולמוקש ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם עד-אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם. 14 והנה אנכי הולך היום בדרך כל-הארץ וידעתם בכל-לבבכם ובכל-נפשכם כי לא-נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דבר יהוה אלהיכם עליכם הכל באו לכם לא-נפל ממנו דבר אחד. 15 והיה כאשר-בא עליכם כל-הדבר הטוב אשר דבר יהוה אלהיכם אליכם כן יביא יהוה עליכם את כל-הדבר הרע עד-השמידו אותכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם. 16 בעברכם את-ברית יהוה אלהיכם אשר צוה אתכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף-יהוה בכם ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם.

ראשי > תנ''ך > יהושע >


תוספות ותגובות