ראשי > תנ''ך > שמואל א >


שמואל א יח

1 ויהי ככלתו לדבר אל-שאול ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבו יהונתן כנפשו. 2 ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו. 3 ויכרת יהונתן ודוד ברית באהבתו אתו כנפשו. 4 ויתפשט יהונתן את-המעיל אשר עליו ויתנהו לדוד ומדיו ועד-חרבו ועד-קשתו ועד-חגרו. 5 ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל וישמהו שאול על אנשי המלחמה וייטב בעיני כל-העם וגם בעיני עבדי שאול.

6 ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את-הפלשתי ותצאנה הנשים מכל-ערי ישראל לשור והמחלות לקראת שאול המלך בתפים בשמחה ובשלשים. 7 ותענינה הנשים המשחקות ותאמרן הכה שאול באלפו ודוד ברבבתיו. 8 ויחר לשאול מאד וירע בעיניו הדבר הזה ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפים ועוד לו אך המלוכה. 9 ויהי שאול עון את-דוד מהיום ההוא והלאה.

10 ויהי ממחרת ותצלח רוח אלהים רעה אל-שאול ויתנבא בתוך-הבית ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד-שאול. 11 ויטל שאול את-החנית ויאמר אכה בדוד ובקיר ויסב דוד מפניו פעמים. 12 וירא שאול מלפני דוד כי-היה יהוה עמו ומעם שאול סר. 13 ויסרהו שאול מעמו וישמהו לו שר-אלף ויצא ויבא לפני העם.

14 ויהי דוד לכל-דרכו משכיל ויהוה עמו. 15 וירא שאול אשר-הוא משכיל מאד ויגר מפניו. 16 וכל-ישראל ויהודה אהב את-דוד כי-הוא יוצא ובא לפניהם.

17 ויאמר שאול אל-דוד הנה בתי הגדולה מרב אתה אתן-לך לאשה אך היה-לי לבן-חיל והלחם מלחמות יהוה ושאול אמר אל-תהי ידי בו ותהי-בו יד-פלשתים.

18 ויאמר דוד אל-שאול מי אנכי ומי חיי משפחת אבי בישראל כי-אהיה חתן למלך. 19 ויהי בעת תת את-מרב בת-שאול לדוד והיא נתנה לעדריאל המחלתי לאשה. 20 ותאהב מיכל בת-שאול את-דוד ויגדו לשאול וישר הדבר בעיניו. 21 ויאמר שאול אתננה לו ותהי-לו למוקש ותהי-בו יד-פלשתים ויאמר שאול אל-דוד בשתים תתחתן בי היום. 22 ויצו שאול את-עבדו דברו אל-דוד בלט לאמר הנה חפץ בך המלך וכל-עבדיו אהבוך ועתה התחתן במלך. 23 וידברו עבדי שאול באזני דוד את-הדברים האלה ויאמר דוד הנקלה בעיניכם התחתן במלך ואנכי איש-רש ונקלה. 24 ויגדו עבדי שאול לו לאמר כדברים האלה דבר דוד. 25 ויאמר שאול כה-תאמרו לדוד אין-חפץ למלך במהר כי במאה ערלות פלשתים להנקם באיבי המלך ושאול חשב להפיל את-דוד ביד-פלשתים. 26 ויגדו עבדיו לדוד את-הדברים האלה וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך ולא מלאו הימים. 27 ויקם דוד וילך הוא ואנשיו ויך בפלשתים מאתים איש ויבא דוד את-ערלתיהם וימלאום למלך להתחתן במלך ויתן-לו שאול את-מיכל בתו לאשה.

28 וירא שאול וידע כי יהוה עם-דוד ומיכל בת-שאול אהבתהו. 29 ויאסף שאול לרא מפני דוד עוד ויהי שאול איב את-דוד כל-הימים.

30 ויצאו שרי פלשתים ויהי מדי צאתם שכל דוד מכל עבדי שאול וייקר שמו מאד.

ראשי > תנ''ך > שמואל א >


תוספות ותגובות