ראשי > תנ''ך > שמואל א >


שמואל א ל

1 ויהי בבא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי ועמלקי פשטו אל-נגב ואל-צקלג ויכו את-צקלג וישרפו אתה באש. 2 וישבו את-הנשים אשר-בה מקטן ועד-גדול לא המיתו איש וינהגו וילכו לדרכם. 3 ויבא דוד ואנשיו אל-העיר והנה שרופה באש ונשיהם ובניהם ובנתיהם נשבו. 4 וישא דוד והעם אשר-אתו את-קולם ויבכו עד אשר אין-בהם כח לבכות. 5 ושתי נשי-דוד נשבו אחינעם היזרעלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי. 6 ותצר לדוד מאד כי-אמרו העם לסקלו כי-מרה נפש כל-העם איש על-בנו ועל-בנתיו ויתחזק דוד ביהוה אלהיו.

7 ויאמר דוד אל-אביתר הכהן בן-אחימלך הגישה-נא לי האפד ויגש אביתר את-האפד אל-דוד. 8 וישאל דוד ביהוה לאמר ארדף אחרי הגדוד-הזה האשגנו ויאמר לו רדף כי-השג תשיג והצל תציל. 9 וילך דוד הוא ושש-מאות איש אשר אתו ויבאו עד-נחל הבשור והנותרים עמדו. 10 וירדף דוד הוא וארבע-מאות איש ויעמדו מאתים איש אשר פגרו מעבר את-נחל הבשור. 11 וימצאו איש-מצרי בשדה ויקחו אתו אל-דוד ויתנו-לו לחם ויאכל וישקהו מים. 12 ויתנו-לו פלח דבלה ושני צמקים ויאכל ותשב רוחו אליו כי לא-אכל לחם ולא-שתה מים שלשה ימים ושלשה לילות.

13 ויאמר לו דוד למי-אתה ואי מזה אתה ויאמר נער מצרי אנכי עבד לאיש עמלקי ויעזבני אדני כי חליתי היום שלשה. 14 אנחנו פשטנו נגב הכרתי ועל-אשר ליהודה ועל-נגב כלב ואת-צקלג שרפנו באש. 15 ויאמר אליו דוד התורדני אל-הגדוד הזה ויאמר השבעה לי באלהים אם-תמיתני ואם-תסגרני ביד-אדני ואורדך אל-הגדוד הזה. 16 וירדהו והנה נטשים על-פני כל-הארץ אכלים ושתים וחגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלשתים ומארץ יהודה. 17 ויכם דוד מהנשף ועד-הערב למחרתם ולא-נמלט מהם איש כי אם-ארבע מאות איש-נער אשר-רכבו על-הגמלים וינסו. 18 ויצל דוד את כל-אשר לקחו עמלק ואת-שתי נשיו הציל דוד. 19 ולא נעדר-להם מן-הקטן ועד-הגדול ועד-בנים ובנות ומשלל ועד כל-אשר לקחו להם הכל השיב דוד. 20 ויקח דוד את-כל-הצאן והבקר נהגו לפני המקנה ההוא ויאמרו זה שלל דוד. 21 ויבא דוד אל-מאתים האנשים אשר-פגרו מלכת אחרי דוד וישיבם בנחל הבשור ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשר-אתו ויגש דוד את-העם וישאל להם לשלום.

22 ויען כל-איש-רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם-דוד ויאמרו יען אשר לא-הלכו עמי לא-נתן להם מהשלל אשר הצלנו כי-אם-איש את-אשתו ואת-בניו וינהגו וילכו.

23 ויאמר דוד לא-תעשו כן אחי את אשר-נתן יהוה לנו וישמר אתנו ויתן את-הגדוד הבא עלינו בידנו. 24 ומי ישמע לכם לדבר הזה כי כחלק הירד במלחמה וכחלק הישב על-הכלים יחדו יחלקו.

25 ויהי מהיום ההוא ומעלה וישמה לחק ולמשפט לישראל עד היום הזה.

26 ויבא דוד אל-צקלג וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעהו לאמר הנה לכם ברכה משלל איבי יהוה. 27 לאשר בבית-אל ולאשר ברמות-נגב ולאשר ביתר. 28 ולאשר בערער ולאשר בשפמות ולאשר באשתמע. 29 ולאשר ברכל ולאשר בערי הירחמאלי ולאשר בערי הקיני. 30 ולאשר בחרמה ולאשר בבור-עשן ולאשר בעתך. 31 ולאשר בחברון ולכל-המקמות אשר-התהלך-שם דוד הוא ואנשיו.

ראשי > תנ''ך > שמואל א >


תוספות ותגובות