ראשי > תנ''ך > שמואל א >


שמואל א לא

1 ופלשתים נלחמים בישראל וינסו אנשי ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר הגלבע. 2 וידבקו פלשתים את-שאול ואת-בניו ויכו פלשתים את-יהונתן ואת-אבינדב ואת-מלכי-שוע בני שאול. 3 ותכבד המלחמה אל-שאול וימצאהו המורים אנשים בקשת ויחל מאד מהמורים. 4 ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן-יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו-בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את-החרב ויפל עליה. 5 וירא נשא-כליו כי מת שאול ויפל גם-הוא על-חרבו וימת עמו. 6 וימת שאול ושלשת בניו ונשא כליו גם כל-אנשיו ביום ההוא יחדו. 7 ויראו אנשי-ישראל אשר-בעבר העמק ואשר בעבר הירדן כי-נסו אנשי ישראל וכי-מתו שאול ובניו ויעזבו את-הערים וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהן.

8 ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את-החללים וימצאו את-שאול ואת-שלשת בניו נפלים בהר הגלבע. 9 ויכרתו את-ראשו ויפשיטו את-כליו וישלחו בארץ-פלשתים סביב לבשר בית עצביהם ואת-העם. 10 וישמו את-כליו בית עשתרות ואת-גויתו תקעו בחומת בית שן. 11 וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את אשר-עשו פלשתים לשאול. 12 ויקומו כל-איש חיל וילכו כל-הלילה ויקחו את-גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן ויבאו יבשה וישרפו אתם שם. 13 ויקחו את-עצמתיהם ויקברו תחת-האשל ביבשה ויצמו שבעת ימים.

ראשי > תנ''ך > שמואל א >


תוספות ותגובות