ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב טו

1 בשנת עשרים ושבע שנה לירבעם מלך ישראל מלך עזריה בן-אמציה מלך יהודה. 2 בן-שש עשרה שנה היה במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכליהו מירושלם. 3 ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה אמציהו אביו. 4 רק הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. 5 וינגע יהוה את-המלך ויהי מצרע עד-יום מתו וישב בבית החפשית ויותם בן-המלך על-הבית שפט את-עם הארץ. 6 ויתר דברי עזריהו וכל-אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה. 7 וישכב עזריה עם-אבתיו ויקברו אתו עם-אבתיו בעיר דוד וימלך יותם בנו תחתיו.

8 בשנת שלשים ושמנה שנה לעזריהו מלך יהודה מלך זכריהו בן-ירבעם על-ישראל בשמרון ששה חדשים. 9 ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשו אבתיו לא סר מחטאות ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל. 10 ויקשר עליו שלם בן-יבש ויכהו קבל-עם וימיתהו וימלך תחתיו. 11 ויתר דברי זכריה הנם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל. 12 הוא דבר-יהוה אשר דבר אל-יהוא לאמר בני רביעים ישבו לך על-כסא ישראל ויהי-כן.

13 שלום בן-יביש מלך בשנת שלשים ותשע שנה לעזיה מלך יהודה וימלך ירח-ימים בשמרון. 14 ויעל מנחם בן-גדי מתרצה ויבא שמרון ויך את-שלום בן-יביש בשמרון וימיתהו וימלך תחתיו. 15 ויתר דברי שלום וקשרו אשר קשר הנם כתבים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל.

16 אז יכה-מנחם את-תפסח ואת-כל-אשר-בה ואת-גבוליה מתרצה כי לא פתח ויך את כל-ההרותיה בקע.

17 בשנת שלשים ותשע שנה לעזריה מלך יהודה מלך מנחם בן-גדי על-ישראל עשר שנים בשמרון. 18 ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מעל חטאות ירבעם בן-נבט אשר-החטיא את-ישראל כל-ימיו. 19 בא פול מלך-אשור על-הארץ ויתן מנחם לפול אלף ככר-כסף להיות ידיו אתו להחזיק הממלכה בידו. 20 ויצא מנחם את-הכסף על-ישראל על כל-גבורי החיל לתת למלך אשור חמשים שקלים כסף לאיש אחד וישב מלך אשור ולא-עמד שם בארץ. 21 ויתר דברי מנחם וכל-אשר עשה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל. 22 וישכב מנחם עם-אבתיו וימלך פקחיה בנו תחתיו.

23 בשנת חמשים שנה לעזריה מלך יהודה מלך פקחיה בן-מנחם על-ישראל בשמרון שנתים. 24 ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מחטאות ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל. 25 ויקשר עליו פקח בן-רמליהו שלישו ויכהו בשמרון בארמון בית-מלך את-ארגב ואת-האריה ועמו חמשים איש מבני גלעדים וימיתהו וימלך תחתיו. 26 ויתר דברי פקחיה וכל-אשר עשה הנם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל.

27 בשנת חמשים ושתים שנה לעזריה מלך יהודה מלך פקח בן-רמליהו על-ישראל בשמרון עשרים שנה. 28 ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מן-חטאות ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל. 29 בימי פקח מלך-ישראל בא תגלת פלאסר מלך אשור ויקח את-עיון ואת-אבל בית-מעכה ואת-ינוח ואת-קדש ואת-חצור ואת-הגלעד ואת-הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה. 30 ויקשר-קשר הושע בן-אלה על-פקח בן-רמליהו ויכהו וימיתהו וימלך תחתיו בשנת עשרים ליותם בן-עזיה. 31 ויתר דברי-פקח וכל-אשר עשה הנם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל.

32 בשנת שתים לפקח בן-רמליהו מלך ישראל מלך יותם בן-עזיהו מלך יהודה. 33 בן-עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש-עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושא בת-צדוק. 34 ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה עזיהו אביו עשה. 35 רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות הוא בנה את-שער בית-יהוה העליון. 36 ויתר דברי יותם אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה. 37 בימים ההם החל יהוה להשליח ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן-רמליהו. 38 וישכב יותם עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד אביו וימלך אחז בנו תחתיו.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות