ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב כב

1 בן-שמנה שנה יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה מלך בירושלם ושם אמו ידידה בת-עדיה מבצקת. 2 ויעש הישר בעיני יהוה וילך בכל-דרך דוד אביו ולא-סר ימין ושמאול.

3 ויהי בשמנה עשרה שנה למלך יאשיהו שלח המלך את-שפן בן-אצליהו בן-משלם הספר בית יהוה לאמר. 4 עלה אל-חלקיהו הכהן הגדול ויתם את-הכסף המובא בית יהוה אשר אספו שמרי הסף מאת העם. 5 ויתנה על-יד עשי המלאכה המפקדים בבית יהוה ויתנו אתו לעשי המלאכה אשר בבית יהוה לחזק בדק הבית. 6 לחרשים ולבנים ולגדרים ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את-הבית. 7 אך לא-יחשב אתם הכסף הנתן על-ידם כי באמונה הם עשים. 8 ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על-שפן הספר ספר התורה מצאתי בבית יהוה ויתן חלקיה את-הספר אל-שפן ויקראהו. 9 ויבא שפן הספר אל-המלך וישב את-המלך דבר ויאמר התיכו עבדיך את-הכסף הנמצא בבית ויתנהו על-יד עשי המלאכה המפקדים בית יהוה. 10 ויגד שפן הספר למלך לאמר ספר נתן לי חלקיה הכהן ויקראהו שפן לפני המלך. 11 ויהי כשמע המלך את-דברי ספר התורה ויקרע את-בגדיו. 12 ויצו המלך את-חלקיה הכהן ואת-אחיקם בן-שפן ואת-עכבור בן-מיכיה ואת שפן הספר ואת עשיה עבד-המלך לאמר. 13 לכו דרשו את-יהוה בעדי ובעד-העם ובעד כל-יהודה על-דברי הספר הנמצא הזה כי-גדולה חמת יהוה אשר-היא נצתה בנו על אשר לא-שמעו אבתינו על-דברי הספר הזה לעשות ככל-הכתוב עלינו. 14 וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ועכבור ושפן ועשיה אל-חלדה הנביאה אשת שלם בן-תקוה בן-חרחס שמר הבגדים והיא ישבת בירושלם במשנה וידברו אליה. 15 ותאמר אליהם כה-אמר יהוה אלהי ישראל אמרו לאיש אשר-שלח אתכם אלי. 16 כה אמר יהוה הנני מביא רעה אל-המקום הזה ועל-ישביו את כל-דברי הספר אשר קרא מלך יהודה. 17 תחת אשר עזבוני ויקטרו לאלהים אחרים למען הכעיסני בכל מעשה ידיהם ונצתה חמתי במקום הזה ולא תכבה. 18 ואל-מלך יהודה השלח אתכם לדרש את-יהוה כה תאמרו אליו כה-אמר יהוה אלהי ישראל הדברים אשר שמעת. 19 יען רך-לבבך ותכנע מפני יהוה בשמעך אשר דברתי על-המקום הזה ועל-ישביו להיות לשמה ולקללה ותקרע את-בגדיך ותבכה לפני וגם אנכי שמעתי נאם-יהוה. 20 לכן הנני אספך על-אבתיך ונאספת אל-קברתיך בשלום ולא-תראינה עיניך בכל הרעה אשר-אני מביא על-המקום הזה וישיבו את-המלך דבר.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות