ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו לו

1 ויהי בשנה הרביעת ליהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה היה הדבר הזה אל-ירמיהו מאת יהוה לאמר. 2 קח-לך מגלת-ספר וכתבת אליה את כל-הדברים אשר-דברתי אליך על-ישראל ועל-יהודה ועל-כל-הגוים מיום דברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה. 3 אולי ישמעו בית יהודה את כל-הרעה אשר אנכי חשב לעשות להם למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לעונם ולחטאתם.

4 ויקרא ירמיהו את-ברוך בן-נריה ויכתב ברוך מפי ירמיהו את כל-דברי יהוה אשר-דבר אליו על-מגלת-ספר. 5 ויצוה ירמיהו את-ברוך לאמר אני עצור לא אוכל לבוא בית יהוה. 6 ובאת אתה וקראת במגלה אשר-כתבת-מפי את-דברי יהוה באזני העם בית יהוה ביום צום וגם באזני כל-יהודה הבאים מעריהם תקראם. 7 אולי תפל תחנתם לפני יהוה וישבו איש מדרכו הרעה כי-גדול האף והחמה אשר-דבר יהוה אל-העם הזה. 8 ויעש ברוך בן-נריה ככל אשר-צוהו ירמיהו הנביא לקרא בספר דברי יהוה בית יהוה.

9 ויהי בשנה החמשית ליהויקים בן-יאשיהו מלך-יהודה בחדש התשעי קראו צום לפני יהוה כל-העם בירושלם וכל-העם הבאים מערי יהודה בירושלם. 10 ויקרא ברוך בספר את-דברי ירמיהו בית יהוה בלשכת גמריהו בן-שפן הספר בחצר העליון פתח שער בית-יהוה החדש באזני כל-העם. 11 וישמע מכיהו בן-גמריהו בן-שפן את-כל-דברי יהוה מעל הספר. 12 וירד בית-המלך על-לשכת הספר והנה-שם כל-השרים יושבים אלישמע הספר ודליהו בן-שמעיהו ואלנתן בן-עכבור וגמריהו בן-שפן וצדקיהו בן-חנניהו וכל-השרים. 13 ויגד להם מכיהו את כל-הדברים אשר שמע בקרא ברוך בספר באזני העם. 14 וישלחו כל-השרים אל-ברוך את-יהודי בן-נתניהו בן-שלמיהו בן-כושי לאמר המגלה אשר קראת בה באזני העם קחנה בידך ולך ויקח ברוך בן-נריהו את-המגלה בידו ויבא אליהם. 15 ויאמרו אליו שב נא וקראנה באזנינו ויקרא ברוך באזניהם. 16 ויהי כשמעם את-כל-הדברים פחדו איש אל-רעהו ויאמרו אל-ברוך הגיד נגיד למלך את כל-הדברים האלה. 17 ואת-ברוך שאלו לאמר הגד-נא לנו איך כתבת את-כל-הדברים האלה מפיו. 18 ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל-הדברים האלה ואני כתב על-הספר בדיו.

19 ויאמרו השרים אל-ברוך לך הסתר אתה וירמיהו ואיש אל-ידע איפה אתם. 20 ויבאו אל-המלך חצרה ואת-המגלה הפקדו בלשכת אלישמע הספר ויגידו באזני המלך את כל-הדברים. 21 וישלח המלך את-יהודי לקחת את-המגלה ויקחה מלשכת אלישמע הספר ויקראה יהודי באזני המלך ובאזני כל-השרים העמדים מעל המלך. 22 והמלך יושב בית החרף בחדש התשיעי ואת-האח לפניו מבערת. 23 ויהי כקרוא יהודי שלש דלתות וארבעה יקרעה בתער הספר והשלך אל-האש אשר אל-האח עד-תם כל-המגלה על-האש אשר על-האח. 24 ולא פחדו ולא קרעו את-בגדיהם המלך וכל-עבדיו השמעים את כל-הדברים האלה. 25 וגם אלנתן ודליהו וגמריהו הפגעו במלך לבלתי שרף את-המגלה ולא שמע אליהם. 26 ויצוה המלך את-ירחמאל בן-המלך ואת-שריהו בן-עזריאל ואת-שלמיהו בן-עבדאל לקחת את-ברוך הספר ואת ירמיהו הנביא ויסתרם יהוה.

27 ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו אחרי שרף המלך את-המגלה ואת-הדברים אשר כתב ברוך מפי ירמיהו לאמר. 28 שוב קח-לך מגלה אחרת וכתב עליה את כל-הדברים הראשנים אשר היו על-המגלה הראשנה אשר שרף יהויקים מלך-יהודה. 29 ועל-יהויקים מלך-יהודה תאמר כה אמר יהוה אתה שרפת את-המגלה הזאת לאמר מדוע כתבת עליה לאמר בא-יבוא מלך-בבל והשחית את-הארץ הזאת והשבית ממנה אדם ובהמה.

30 לכן כה-אמר יהוה על-יהויקים מלך יהודה לא-יהיה-לו יושב על-כסא דוד ונבלתו תהיה משלכת לחרב ביום ולקרח בלילה. 31 ופקדתי עליו ועל-זרעו ועל-עבדיו את-עונם והבאתי עליהם ועל-ישבי ירושלם ואל-איש יהודה את כל-הרעה אשר-דברתי אליהם ולא שמעו. 32 וירמיהו לקח מגלה אחרת ויתנה אל-ברוך בן-נריהו הספר ויכתב עליה מפי ירמיהו את כל-דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך-יהודה באש ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות