ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו לז

1 וימלך-מלך צדקיהו בן-יאשיהו תחת כניהו בן-יהויקים אשר המליך נבוכדראצר מלך-בבל בארץ יהודה. 2 ולא שמע הוא ועבדיו ועם הארץ אל-דברי יהוה אשר דבר ביד ירמיהו הנביא. 3 וישלח המלך צדקיהו את-יהוכל בן-שלמיה ואת-צפניהו בן-מעשיה הכהן אל-ירמיהו הנביא לאמר התפלל-נא בעדנו אל-יהוה אלהינו. 4 וירמיהו בא ויצא בתוך העם ולא-נתנו אתו בית הכליא. 5 וחיל פרעה יצא ממצרים וישמעו הכשדים הצרים על-ירושלם את-שמעם ויעלו מעל ירושלם.

6 ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו הנביא לאמר. 7 כה-אמר יהוה אלהי ישראל כה תאמרו אל-מלך יהודה השלח אתכם אלי לדרשני הנה חיל פרעה היצא לכם לעזרה שב לארצו מצרים. 8 ושבו הכשדים ונלחמו על-העיר הזאת ולכדה ושרפה באש.

9 כה אמר יהוה אל-תשאו נפשתיכם לאמר הלך ילכו מעלינו הכשדים כי-לא ילכו. 10 כי אם-הכיתם כל-חיל כשדים הנלחמים אתכם ונשארו בם אנשים מדקרים איש באהלו יקומו ושרפו את-העיר הזאת באש. 11 והיה בהעלות חיל הכשדים מעל ירושלם מפני חיל פרעה.

12 ויצא ירמיהו מירושלם ללכת ארץ בנימן לחלק משם בתוך העם. 13 ויהי-הוא בשער בנימן ושם בעל פקדת ושמו יראייה בן-שלמיה בן-חנניה ויתפש את-ירמיהו הנביא לאמר אל-הכשדים אתה נפל. 14 ויאמר ירמיהו שקר אינני נפל על-הכשדים ולא שמע אליו ויתפש יראייה בירמיהו ויבאהו אל-השרים. 15 ויקצפו השרים על-ירמיהו והכו אתו ונתנו אותו בית האסור בית יהונתן הספר כי-אתו עשו לבית הכלא. 16 כי בא ירמיהו אל-בית הבור ואל-החניות וישב-שם ירמיהו ימים רבים. 17 וישלח המלך צדקיהו ויקחהו וישאלהו המלך בביתו בסתר ויאמר היש דבר מאת יהוה ויאמר ירמיהו יש ויאמר ביד מלך-בבל תנתן. 18 ויאמר ירמיהו אל-המלך צדקיהו מה חטאתי לך ולעבדיך ולעם הזה כי-נתתם אותי אל-בית הכלא. 19 ואיו נביאיכם אשר-נבאו לכם לאמר לא-יבא מלך-בבל עליכם ועל הארץ הזאת. 20 ועתה שמע-נא אדני המלך תפל-נא תחנתי לפניך ואל-תשבני בית יהונתן הספר ולא אמות שם. 21 ויצוה המלך צדקיהו ויפקדו את-ירמיהו בחצר המטרה ונתן לו ככר-לחם ליום מחוץ האפים עד-תם כל-הלחם מן-העיר וישב ירמיהו בחצר המטרה.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות