ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


יחזקאל לב

1 ויהי בשתי עשרה שנה בשני-עשר חדש באחד לחדש היה דבר-יהוה אלי לאמר. 2 בן-אדם שא קינה על-פרעה מלך-מצרים ואמרת אליו כפיר גוים נדמית ואתה כתנים בימים ותגח בנהרותיך ותדלח-מים ברגליך ותרפס נהרותם.

3 כה אמר אדני יהוה ופרשתי עליך את-רשתי בקהל עמים רבים והעלוך בחרמי. 4 ונטשתיך בארץ על-פני השדה אטילך והשכנתי עליך כל-עוף השמים והשבעתי ממך חית כל-הארץ. 5 ונתתי את-בשרך על-ההרים ומלאתי הגאיות רמותך. 6 והשקיתי ארץ צפתך מדמך אל-ההרים ואפקים ימלאון ממך. 7 וכסיתי בכבותך שמים והקדרתי את-ככביהם שמש בענן אכסנו וירח לא-יאיר אורו. 8 כל-מאורי אור בשמים אקדירם עליך ונתתי חשך על-ארצך נאם אדני יהוה. 9 והכעסתי לב עמים רבים בהביאי שברך בגוים על-ארצות אשר לא-ידעתם. 10 והשמותי עליך עמים רבים ומלכיהם ישערו עליך שער בעופפי חרבי על-פניהם וחרדו לרגעים איש לנפשו ביום מפלתך.

11 כי כה אמר אדני יהוה חרב מלך-בבל תבואך. 12 בחרבות גבורים אפיל המונך עריצי גוים כלם ושדדו את-גאון מצרים ונשמד כל-המונה. 13 והאבדתי את-כל-בהמתה מעל מים רבים ולא תדלחם רגל-אדם עוד ופרסות בהמה לא תדלחם. 14 אז אשקיע מימיהם ונהרותם כשמן אוליך נאם אדני יהוה. 15 בתתי את-ארץ מצרים שממה ונשמה ארץ ממלאה בהכותי את-כל-יושבי בה וידעו כי-אני יהוה. 16 קינה היא וקוננוה בנות הגוים תקוננה אותה על-מצרים ועל-כל-המונה תקוננה אותה נאם אדני יהוה.

17 ויהי בשתי עשרה שנה בחמשה עשר לחדש היה דבר-יהוה אלי לאמר. 18 בן-אדם נהה על-המון מצרים והורדהו אותה ובנות גוים אדרם אל-ארץ תחתיות את-יורדי בור. 19 ממי נעמת רדה והשכבה את-ערלים. 20 בתוך חללי-חרב יפלו חרב נתנה משכו אותה וכל-המוניה. 21 ידברו-לו אלי גבורים מתוך שאול את-עזריו ירדו שכבו הערלים חללי-חרב. 22 שם אשור וכל-קהלה סביבותיו קברתיו כלם חללים הנפלים בחרב. 23 אשר נתנו קברתיה בירכתי-בור ויהי קהלה סביבות קברתה כלם חללים נפלים בחרב אשר-נתנו חתית בארץ חיים. 24 שם עילם וכל-המונה סביבות קברתה כלם חללים הנפלים בחרב אשר-ירדו ערלים אל-ארץ תחתיות אשר נתנו חתיתם בארץ חיים וישאו כלמתם את-יורדי בור. 25 בתוך חללים נתנו משכב לה בכל-המונה סביבותיו קברתה כלם ערלים חללי-חרב כי-נתן חתיתם בארץ חיים וישאו כלמתם את-יורדי בור בתוך חללים נתן. 26 שם משך תבל וכל-המונה סביבותיו קברותיה כלם ערלים מחללי חרב כי-נתנו חתיתם בארץ חיים. 27 ולא ישכבו את-גבורים נפלים מערלים אשר ירדו-שאול בכלי-מלחמתם ויתנו את-חרבותם תחת ראשיהם ותהי עונתם על-עצמותם כי-חתית גבורים בארץ חיים. 28 ואתה בתוך ערלים תשבר ותשכב את-חללי-חרב. 29 שמה אדום מלכיה וכל-נשיאיה אשר-נתנו בגבורתם את-חללי-חרב המה את-ערלים ישכבו ואת-ירדי בור. 30 שמה נסיכי צפון כלם וכל-צדני אשר-ירדו את-חללים בחתיתם מגבורתם בושים וישכבו ערלים את-חללי-חרב וישאו כלמתם את-יורדי בור. 31 אותם יראה פרעה ונחם על-כל-המונה חללי-חרב פרעה וכל-חילו נאם אדני יהוה. 32 כי-נתתי את-חתיתו בארץ חיים והשכב בתוך ערלים את-חללי-חרב פרעה וכל-המונה נאם אדני יהוה.

ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


תוספות ותגובות