ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב א

1 ויתחזק שלמה בן-דויד על-מלכותו ויהוה אלהיו עמו ויגדלהו למעלה. 2 ויאמר שלמה לכל-ישראל לשרי האלפים והמאות ולשפטים ולכל נשיא לכל-ישראל ראשי האבות. 3 וילכו שלמה וכל-הקהל עמו לבמה אשר בגבעון כי-שם היה אהל מועד האלהים אשר עשה משה עבד-יהוה במדבר. 4 אבל ארון האלהים העלה דויד מקרית יערים בהכין לו דויד כי נטה-לו אהל בירושלם. 5 ומזבח הנחשת אשר עשה בצלאל בן-אורי בן-חור שם לפני משכן יהוה וידרשהו שלמה והקהל. 6 ויעל שלמה שם על-מזבח הנחשת לפני יהוה אשר לאהל מועד ויעל עליו עלות אלף. 7 בלילה ההוא נראה אלהים לשלמה ויאמר לו שאל מה אתן-לך. 8 ויאמר שלמה לאלהים אתה עשית עם-דויד אבי חסד גדול והמלכתני תחתיו. 9 עתה יהוה אלהים יאמן דברך עם דויד אבי כי אתה המלכתני על-עם רב כעפר הארץ. 10 עתה חכמה ומדע תן-לי ואצאה לפני העם-הזה ואבואה כי-מי ישפט את-עמך הזה הגדול. 11 ויאמר-אלהים לשלמה יען אשר היתה זאת עם-לבבך ולא-שאלת עשר נכסים וכבוד ואת נפש שנאיך וגם-ימים רבים לא שאלת ותשאל-לך חכמה ומדע אשר תשפוט את-עמי אשר המלכתיך עליו. 12 החכמה והמדע נתון לך ועשר ונכסים וכבוד אתן-לך אשר לא-היה כן למלכים אשר לפניך ואחריך לא יהיה-כן. 13 ויבא שלמה לבמה אשר-בגבעון ירושלם מלפני אהל מועד וימלך על-ישראל.

14 ויאסף שלמה רכב ופרשים ויהי-לו אלף וארבע-מאות רכב ושנים-עשר אלף פרשים ויניחם בערי הרכב ועם-המלך בירושלם. 15 ויתן המלך את-הכסף ואת-הזהב בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר-בשפלה לרב. 16 ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים ומקוא סחרי המלך מקוא יקחו במחיר. 17 ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל-מלכי החתים ומלכי ארם בידם יוציאו. 18 ויאמר שלמה לבנות בית לשם יהוה ובית למלכותו.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות