ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב ז

1 וככלות שלמה להתפלל והאש ירדה מהשמים ותאכל העלה והזבחים וכבוד יהוה מלא את-הבית. 2 ולא יכלו הכהנים לבוא אל-בית יהוה כי-מלא כבוד-יהוה את-בית יהוה. 3 וכל בני ישראל ראים ברדת האש וכבוד יהוה על-הבית ויכרעו אפים ארצה על-הרצפה וישתחוו והודות ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו. 4 והמלך וכל-העם זבחים זבח לפני יהוה. 5 ויזבח המלך שלמה את-זבח הבקר עשרים ושנים אלף וצאן מאה ועשרים אלף ויחנכו את-בית האלהים המלך וכל-העם. 6 והכהנים על-משמרותם עמדים והלוים בכלי-שיר יהוה אשר עשה דויד המלך להדות ליהוה כי-לעולם חסדו בהלל דויד בידם והכהנים מחצצרים נגדם וכל-ישראל עמדים. 7 ויקדש שלמה את-תוך החצר אשר לפני בית-יהוה כי-עשה שם העלות ואת חלבי השלמים כי-מזבח הנחשת אשר עשה שלמה לא יכול להכיל את-העלה ואת-המנחה ואת-החלבים. 8 ויעש שלמה את-החג בעת ההיא שבעת ימים וכל-ישראל עמו קהל גדול מאד מלבוא חמת עד-נחל מצרים. 9 ויעשו ביום השמיני עצרת כי חנכת המזבח עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים. 10 וביום עשרים ושלשה לחדש השביעי שלח את-העם לאהליהם שמחים וטובי לב על-הטובה אשר עשה יהוה לדויד ולשלמה ולישראל עמו. 11 ויכל שלמה את-בית יהוה ואת-בית המלך ואת כל-הבא על-לב שלמה לעשות בבית-יהוה ובביתו הצליח.

12 וירא יהוה אל-שלמה בלילה ויאמר לו שמעתי את-תפלתך ובחרתי במקום הזה לי לבית זבח. 13 הן אעצר השמים ולא-יהיה מטר והן-אצוה על-חגב לאכול הארץ ואם-אשלח דבר בעמי. 14 ויכנעו עמי אשר נקרא-שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן-השמים ואסלח לחטאתם וארפא את-ארצם. 15 עתה עיני יהיו פתחות ואזני קשבות לתפלת המקום הזה. 16 ועתה בחרתי והקדשתי את-הבית הזה להיות-שמי שם עד-עולם והיו עיני ולבי שם כל-הימים. 17 ואתה אם-תלך לפני כאשר הלך דויד אביך ולעשות ככל אשר צויתיך וחקי ומשפטי תשמור. 18 והקימותי את כסא מלכותך כאשר כרתי לדויד אביך לאמר לא-יכרת לך איש מושל בישראל. 19 ואם-תשובון אתם ועזבתם חקותי ומצותי אשר נתתי לפניכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם. 20 ונתשתים מעל אדמתי אשר נתתי להם ואת-הבית הזה אשר הקדשתי לשמי אשליך מעל פני ואתננו למשל ולשנינה בכל-העמים. 21 והבית הזה אשר היה עליון לכל-עבר עליו ישם ואמר במה עשה יהוה ככה לארץ הזאת ולבית הזה. 22 ואמרו על אשר עזבו את-יהוה אלהי אבתיהם אשר הוציאם מארץ מצרים ויחזיקו באלהים אחרים וישתחוו להם ויעבדום על-כן הביא עליהם את כל-הרעה הזאת.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות