ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב יב

1 ויהי כהכין מלכות רחבעם וכחזקתו עזב את-תורת יהוה וכל-ישראל עמו.

2 ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך-מצרים על-ירושלם כי מעלו ביהוה. 3 באלף ומאתים רכב ובששים אלף פרשים ואין מספר לעם אשר-באו עמו ממצרים לובים סכיים וכושים. 4 וילכד את-ערי המצרות אשר ליהודה ויבא עד-ירושלם. 5 ושמעיה הנביא בא אל-רחבעם ושרי יהודה אשר-נאספו אל-ירושלם מפני שישק ויאמר להם כה-אמר יהוה אתם עזבתם אתי ואף-אני עזבתי אתכם ביד-שישק. 6 ויכנעו שרי-ישראל והמלך ויאמרו צדיק יהוה. 7 ובראות יהוה כי נכנעו היה דבר-יהוה אל-שמעיה לאמר נכנעו לא אשחיתם ונתתי להם כמעט לפליטה ולא-תתך חמתי בירושלם ביד-שישק. 8 כי יהיו-לו לעבדים וידעו עבודתי ועבודת ממלכות הארצות. 9 ויעל שישק מלך-מצרים על-ירושלם ויקח את-אצרות בית-יהוה ואת-אצרות בית המלך את-הכל לקח ויקח את-מגני הזהב אשר עשה שלמה. 10 ויעש המלך רחבעם תחתיהם מגני נחשת והפקיד על-יד שרי הרצים השמרים פתח בית המלך. 11 ויהי מדי-בוא המלך בית יהוה באו הרצים ונשאום והשבום אל-תא הרצים. 12 ובהכנעו שב ממנו אף-יהוה ולא להשחית לכלה וגם ביהודה היה דברים טובים. 13 ויתחזק המלך רחבעם בירושלם וימלך כי בן-ארבעים ואחת שנה רחבעם במלכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלם העיר אשר-בחר יהוה לשום את-שמו שם מכל שבטי ישראל ושם אמו נעמה העמנית. 14 ויעש הרע כי לא הכין לבו לדרוש את-יהוה. 15 ודברי רחבעם הראשנים והאחרונים הלא-הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועדו החזה להתיחש ומלחמות רחבעם וירבעם כל-הימים. 16 וישכב רחבעם עם-אבתיו ויקבר בעיר דויד וימלך אביה בנו תחתיו.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות