ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב כב

1 וימליכו יושבי ירושלם את-אחזיהו בנו הקטן תחתיו כי כל-הראשנים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה וימלך אחזיהו בן-יהורם מלך יהודה.

2 בן-ארבעים ושתים שנה אחזיהו במלכו ושנה אחת מלך בירושלם ושם אמו עתליהו בת-עמרי. 3 גם-הוא הלך בדרכי בית אחאב כי אמו היתה יועצתו להרשיע. 4 ויעש הרע בעיני יהוה כבית אחאב כי-המה היו-לו יועצים אחרי מות אביו למשחית לו. 5 גם בעצתם הלך וילך את-יהורם בן-אחאב מלך ישראל למלחמה על-חזאל מלך-ארם ברמות גלעד ויכו הרמים את-יורם. 6 וישב להתרפא ביזרעאל כי המכים אשר הכהו ברמה בהלחמו את-חזהאל מלך ארם ועזריהו בן-יהורם מלך יהודה ירד לראות את-יהורם בן-אחאב ביזרעאל כי-חלה הוא. 7 ומאלהים היתה תבוסת אחזיהו לבוא אל-יורם ובבאו יצא עם-יהורם אל-יהוא בן-נמשי אשר משחו יהוה להכרית את-בית אחאב. 8 ויהי כהשפט יהוא עם-בית אחאב וימצא את-שרי יהודה ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהו ויהרגם. 9 ויבקש את-אחזיהו וילכדהו והוא מתחבא בשמרון ויבאהו אל-יהוא וימתהו ויקברהו כי אמרו בן-יהושפט הוא אשר-דרש את-יהוה בכל-לבבו ואין לבית אחזיהו לעצר כח לממלכה. 10 ועתליהו אם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקם ותדבר את-כל-זרע הממלכה לבית יהודה. 11 ותקח יהושבעת בת-המלך את-יואש בן-אחזיהו ותגנב אתו מתוך בני-המלך המומתים ותתן אתו ואת-מינקתו בחדר המטות ותסתירהו יהושבעת בת-המלך יהורם אשת יהוידע הכהן כי היא היתה אחות אחזיהו מפני עתליהו ולא המיתתהו. 12 ויהי אתם בבית האלהים מתחבא שש שנים ועתליה מלכת על-הארץ.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות