ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב כג

1 ובשנה השבעית התחזק יהוידע ויקח את-שרי המאות לעזריהו בן-ירחם ולישמעאל בן-יהוחנן ולעזריהו בן-עובד ואת-מעשיהו בן-עדיהו ואת-אלישפט בן-זכרי עמו בברית. 2 ויסבו ביהודה ויקבצו את-הלוים מכל-ערי יהודה וראשי האבות לישראל ויבאו אל-ירושלם. 3 ויכרת כל-הקהל ברית בבית האלהים עם-המלך ויאמר להם הנה בן-המלך ימלך כאשר דבר יהוה על-בני דויד. 4 זה הדבר אשר תעשו השלשית מכם באי השבת לכהנים וללוים לשערי הספים. 5 והשלשית בבית המלך והשלשית בשער היסוד וכל-העם בחצרות בית יהוה. 6 ואל-יבוא בית-יהוה כי אם-הכהנים והמשרתים ללוים המה יבאו כי-קדש המה וכל-העם ישמרו משמרת יהוה. 7 והקיפו הלוים את-המלך סביב איש וכליו בידו והבא אל-הבית יומת והיו את-המלך בבאו ובצאתו. 8 ויעשו הלוים וכל-יהודה ככל אשר-צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את-אנשיו באי השבת עם יוצאי השבת כי לא פטר יהוידע הכהן את-המחלקות. 9 ויתן יהוידע הכהן לשרי המאות את-החניתים ואת-המגנות ואת-השלטים אשר למלך דויד אשר בית האלהים. 10 ויעמד את-כל-העם ואיש שלחו בידו מכתף הבית הימנית עד-כתף הבית השמאלית למזבח ולבית על-המלך סביב. 11 ויוציאו את-בן-המלך ויתנו עליו את-הנזר ואת-העדות וימליכו אתו וימשחהו יהוידע ובניו ויאמרו יחי המלך. 12 ותשמע עתליהו את-קול העם הרצים והמהללים את-המלך ותבוא אל-העם בית יהוה. 13 ותרא והנה המלך עומד על-עמודו במבוא והשרים והחצצרות על-המלך וכל-עם הארץ שמח ותוקע בחצצרות והמשוררים בכלי השיר ומודיעים להלל ותקרע עתליהו את-בגדיה ותאמר קשר קשר. 14 ויוצא יהוידע הכהן את-שרי המאות פקודי החיל ויאמר אלהם הוציאוה אל-מבית השדרות והבא אחריה יומת בחרב כי אמר הכהן לא תמיתוה בית יהוה. 15 וישימו לה ידים ותבוא אל-מבוא שער-הסוסים בית המלך וימיתוה שם.

16 ויכרת יהוידע ברית בינו ובין כל-העם ובין המלך להיות לעם ליהוה. 17 ויבאו כל-העם בית-הבעל ויתצהו ואת-מזבחתיו ואת-צלמיו שברו ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות. 18 וישם יהוידע פקדת בית יהוה ביד הכהנים הלוים אשר חלק דויד על-בית יהוה להעלות עלות יהוה ככתוב בתורת משה בשמחה ובשיר על ידי דויד. 19 ויעמד השוערים על-שערי בית יהוה ולא-יבא טמא לכל-דבר. 20 ויקח את-שרי המאות ואת-האדירים ואת-המושלים בעם ואת כל-עם הארץ ויורד את-המלך מבית יהוה ויבאו בתוך-שער העליון בית המלך ויושיבו את-המלך על כסא הממלכה. 21 וישמחו כל-עם-הארץ והעיר שקטה ואת-עתליהו המיתו בחרב.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות