ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים נ

1 מזמור לאסף אל אלהים יהוה דבר ויקרא-ארץ ממזרח-שמש עד-מבאו.
2 מציון מכלל-יפי אלהים הופיע.
3 יבא אלהינו ואל-יחרש אש-לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד.
4 יקרא אל-השמים מעל ואל-הארץ לדין עמו.
5 אספו-לי חסידי כרתי בריתי עלי-זבח.
6 ויגידו שמים צדקו כי-אלהים שפט הוא סלה.
7 שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי.
8 לא על-זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד.
9 לא-אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים.
10 כי-לי כל-חיתו-יער בהמות בהררי-אלף.
11 ידעתי כל-עוף הרים וזיז שדי עמדי.
12 אם-ארעב לא-אמר לך כי-לי תבל ומלאה.
13 האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה.
14 זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך.
15 וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני.
16 ולרשע אמר אלהים מה-לך לספר חקי ותשא בריתי עלי-פיך.
17 ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך.
18 אם-ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך.
19 פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה.
20 תשב באחיך תדבר בבן-אמך תתן-דפי.
21 אלה עשית והחרשתי דמית היות-אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך.
22 בינו-נא זאת שכחי אלוה פן-אטרף ואין מציל.
23 זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות