ראשי > תנ''ך > דניאל >


דניאל א

1 בשנת שלוש למלכות יהויקים מלך-יהודה בא נבוכדנאצר מלך-בבל ירושלם ויצר עליה. 2 ויתן אדני בידו את-יהויקים מלך-יהודה ומקצת כלי בית-האלהים ויביאם ארץ-שנער בית אלהיו ואת-הכלים הביא בית אוצר אלהיו. 3 ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן-הפרתמים. 4 ילדים אשר אין-בהם כל-מאום וטובי מראה ומשכילים בכל-חכמה וידעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כשדים. 5 וימן להם המלך דבר-יום ביומו מפת-בג המלך ומיין משתיו ולגדלם שנים שלוש ומקצתם יעמדו לפני המלך. 6 ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה. 7 וישם להם שר הסריסים שמות וישם לדניאל בלטשאצר ולחנניה שדרך ולמישאל מישך ולעזריה עבד נגו. 8 וישם דניאל על-לבו אשר לא-יתגאל בפתבג המלך וביין משתיו ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל. 9 ויתן האלהים את-דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים. 10 ויאמר שר הסריסים לדניאל ירא אני את-אדני המלך אשר מנה את-מאכלכם ואת-משתיכם אשר למה יראה את-פניכם זעפים מן-הילדים אשר כגילכם וחיבתם את-ראשי למלך. 11 ויאמר דניאל אל-המלצר אשר מנה שר הסריסים על-דניאל חנניה מישאל ועזריה. 12 נס-נא את-עבדיך ימים עשרה ויתנו-לנו מן-הזרעים ונאכלה ומים ונשתה. 13 ויראו לפניך מראינו ומראה הילדים האכלים את פתבג המלך וכאשר תראה עשה עם-עבדיך. 14 וישמע להם לדבר הזה וינסם ימים עשרה. 15 ומקצת ימים עשרה נראה מראיהם טוב ובריאי בשר מן-כל-הילדים האכלים את פתבג המלך. 16 ויהי המלצר נשא את-פתבגם ויין משתיהם ונתן להם זרענים. 17 והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשכל בכל-ספר וחכמה ודניאל הבין בכל-חזון וחלמות. 18 ולמקצת הימים אשר-אמר המלך להביאם ויביאם שר הסריסים לפני נבכדנצר. 19 וידבר אתם המלך ולא נמצא מכלם כדניאל חנניה מישאל ועזריה ויעמדו לפני המלך. 20 וכל דבר חכמת בינה אשר-בקש מהם המלך וימצאם עשר ידות על כל-החרטמים האשפים אשר בכל-מלכותו. 21 ויהי דניאל עד-שנת אחת לכורש המלך.

ראשי > תנ''ך > דניאל >


תוספות ותגובות