בבואך ובצאתך לעומת צאתך ובואך

קוד: בבואך ובצאתך לעומת צאתך ובואך בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אברהם מדי

אל:


בפרשתנו במסגרת הברכות זכינו גם בברכה (דברים כח6): "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך",

ובספר תהלים אנו רואים אותה ברכה בסדר הפוך -דוד המלך עליו השלום אומר (תהלים קכא8) "ה' ישמור צאתך ובואך".

לכאורה יש כאן סתירה בין הפרשה שלנו כי תבוא מול הנאמר בספר תהלים.

תחילה ננסה להבין למה התורה מתכוונת בברכה זו.

1. לפי רש"י

"ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך" - שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולם. כלומר כאשר תינוק נולד הוא למעשה ללא חטא. הברכה היא שגם עם לכתו לעולם האמת ישאר ללא חטא.

חז"ל רואים אספקטים נוספים לברכה זו. במדרש רבה מבוארת הברכה מתוך אספקט גשמי ומתוך אספקט רוחני

2. האספקט הגשמי

במה דברים אמורים 'ברוך אתה בבואך' –למסחר שלך 'וברוך אתה בצאתך' כשתשוב מהמסחר שלך.

כלומר כאשר אדם יבוא ויפתח עסק יצליח וכן כאשר הוא חוזר מעסקיו ג"כ יצליח.

אם כך כיצד אפשר להסביר את הכתוב בספר תהלים ' ה' ישמור צאתך ובואך ' הכתוב בדיוק ההפך מהכתוב בפרשה שלנו "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך"?.

ההסבר הוא:שבענייני מסחר היציאה קודמת לביאה. קודם יוצא למסחרו, ואחר כך חוזר הביתה.

לפי ספר תהלים האדם היוצא לעבודתו זקוק לשמירה תחילה בצאתו מן הבית ואחר כך עד לבואו אל ביתו.

בעצם שני המקורות מתכוונים לבניית עסק, האחד מתכוון כשבא לעסק השני כשיוצא מביתו לעסק.

3. ההסבר מבחינה רוחנית

לפי ספר תהלים, היציאה מורה על יציאה מהרגליו הרעים, ובואו מורה על כניסה לעול תורה ומצוות.

אנחנו מכירים את הפסוק "סור מרע ועשה טוב" כלומר: "סור מרע" אנחנו יוצאים תחילה מהרגלים הרעים ואחר כך "עשה טוב" נכנסים למעשים הטובים.

מכאן שאין סתירה למה שנאמר בפרשתינו,שתחילה אמרה "בבואך" ואחר כך "בצאתך",כי יש פעמים שאפשר להתחיל "בעשה טוב" ואחר כך לשוב ולהתחרט על המעשים הרעים.

לא במקרה פרשתינו נועדה להיקרא לפני ראש השנה. ביסוד התשובה הוא שבזמנים מסוימים מוטב לאדם שלא יהרהר בחטאים אשר עשה, מפני שעצת יצר היא זו. כדי למנוע ממנו מלעלות בדרך המלך.

לכן בפרשתינו ישנו רמז שיתחיל מיד בעשיית הטוב. כדי שלא יאמר חטאי רבים ואין סיכוי שחטאי יכופרו.

לסיכום

נמצאנו למדים כי הגשמיות והרוחניות משתלבות היטב זו בזו.

הברכה היא שילוב החיים התורניים ללא חטא בחיי המעשה,על כל המשמע מכך ובכלל זה אהבת הזולת.

ברכה זו היא ברכת הדרך לחיים על פי המסגרת שמשה רבנו מתווה לפי הפרשה.

בפרשת "ניצבים"

 נאמר "העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך". וכל זה רבותי אנו אומרים בחודש אלול,חודש הרחמים, חודש התשובה.

כאשר מקדימים עשה טוב לסור מרע. עצם עשיית הטוב חוסם את הרע.

וכך מתקיימת הברכה "ברוך אתה בבואת וברוך אתה בצאתך".

אלעד החתן בר מצווה!

עדיין אתה נמצא בתחילת דרכך בחיים וטרם הספקת להגיע ליידי חטא. אתה היום כמו תינוק לפי הסברו של רש"י. יהי רצון שתמשיך בדרך של,עשה טוב וסור מרע, וכך תחסום את הרע.

אנו מברכים אותך היום שתתקיים בך הברכה " ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך".

כתב וערך

אברהם מדי

בית הכנסת משכן אחווה

קריית מוצקין

תגובות