הן גווענו אבדנו כולנו אבדנו

קוד: הן גווענו אבדנו כולנו אבדנו בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: משה בלידשטיין ועוד

אל: כפית ה'תשס' אלול

נקודה למחשבה מאת משה בלידשטיין.

בבמדבר יז27 מסופר שבני ישראל אומרים: "הן גווענו אבדנו כולנו אבדנו". תרגום אונקלוס לפסוק הוא: "ואמרו בני ישראל למשה למימר: הא מיננא קטילת חרבא, הא מיננא בלעת ארעא, והא מיננא מיתו במותנא ". כלומר: חלק מאתנו נהרגו בחרב, חלק מאתנו נבלעו בארץ וחלק מאתנו מתו בדבר. האנשים שנבלעו בארץ הם קורח ועדתו; האנשים שמתו בדבר הם האנשים שנהרגו במגפה (בתחילת פרק יז); אבל מי הם האנשים שנהרגו בחרב?!.

להלן כמה תשובות שקיבלנו מאנשים לגבי השאלה ששאל משה בלידשטיין- תודה לכל המוסרים.

! אראל סגל:

ע"פ הפשט האנשים שנהרגו בחרב הם המעפילים (3 פרקים קודם).

דרך אגב: בפרשת המרגלים נזכרים כל 3 סוגי המוות שבדברי התרגום (חרב, מגפה, בליעה באדמה): המעפילים נהרגו בחרב, המרגלים מתו במגפה, ובדברי המרגלים נזכר שהארץ היא "ארץ אוכלת יושביה".

! אבינדב אבוקרט:

כנראה שמה שהתכוון התרגום הוא למלחמה בין עמ"י ובין הכנעני אחר חטא המרגלים {פרק י"ד פסוקים מ'- מ"ה}. שכן רק שם מצאנו שעמ"י נענש בחרב. מקווה שהתשובה מניחה את הדעת (דעתך על כל פנים).

! בנימין א. דה לה פואנטה:

בספר "נפש הגר" על תרגום אונקלוס הוא מסביר מילים אילו על פי הפסוקים בסיפור המעפילים בבמדבר יד/מ-מה "...כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב...וירד העמלקי והכנעני... ויכום ויכתום עד החרמה" (וע"ע תוס' בבא-בתרא קיט ע"ב ד"ה "הא דהוו" שגם הסבירו באותו אופן). עפ"י פירוש זה של דברי התרגום יוצא שבנ"י אומרים: לא רק שנהרגו אנשים בסיפור המעפילים ובבליעת האדמה במחלוקת קרח ובמגפה שהיתה אחרי סיפור קרח עכשיו אתה (=הקב"ה) מוסיף לנו עוד הזדמנות שיהרגו אנשים ע"י ש"כל הקרב הקרב אל משכן ה' ימות".

תגובות