לא ייראה ולא יימצא

קוד: לא ייראה ולא יימצא בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל:

ארבעה פסוקים בתורה מדברים על כך שאסור לנו להחזיק חמץ ברשותנו בפסח:

הפסוקים מתחלקים בבירור לשתי קבוצות:

לפי זה, נראה שיש כאן שתי מצוות שונות: מצוה להוציא את השאור מהבתים כדי שאנשים לא יאכלו חמץ וייכרתו, ומצוה להסתיר את החמץ שנמצא מחוץ לבתים כדי שנזכור את הנסים שנעשו לאבותינו ולנו ביום צאתנו ממצרים.

אבל משום-מה, חז"ל (פסחים ה:) למדו שאין הבדל בין המצוות, וקבעו שיש מצוה אחת - אסור שיימצא שאור (ששייך לנו) בכל מקום! הנימוק שהם מביאים לכך הוא גזירה שווה - מכיוון שבכל הפסוקים נאמר "שאור", לומדים מפרשה אחת על הפרשה השניה ולהפך.

הנימוק הזה נראה מאד מוזר - האם אפשר למצוא לו הסבר הגיוני?

מעיון במבנה הפרשה של יציאת מצרים , ניתן ללמוד, ששני הציוויים משמות יב מופיעים בדברי ה' למשה ולאהרן, והציווי משמות יג מופיע בדברי משה לעם ישראל. כלומר, בשמות יג משה מעביר לעם את דברי ה' משמות יב. לכן, לא ייתכן שהפסוקים מדברים על שתי מצוות שונות לגמרי (כמו שחשבנו בהתחלה) - הפסוק משמות יג צריך להיות פירוש של הפסוק משמות יב!

איך בדיוק מהווה הפסוק "ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור בכל גבולך" פירוש לפסוקים "תשביתו שאור מבתיכם", "שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם"? - כדי להבין את זה, נשים לב לכך שבפסוקים בשמות יב מדובר רק על "שאור" - החומר שגורם לבצק להחמיץ. לפסוקים אלה יש שתי משמעויות אפשריות:

דברי משה בשמות יג באים ללמד, שאסור שיהיה שאור בכל צורה שהיא - גם אם הוא נראה כמו חמץ ("ולא ייראה לך חמץ"), וגם אם הוא נראה כמו שאור ("ולא ייראה לך שאור"), כלומר המשמעות השניה היא הנכונה.

כך, כנראה, למדו חז"ל את הפסוקים.

מסר מוצפן לימינו

אבל עדיין יש לשאול - מדוע השתמש משה רבנו, בשמות יג, בביטוי "ולא ייראה" במקום "ולא יימצא"?

ייתכן שמשה צפן בפרשה זו מסר מעשי לימינו: בימינו, רוב בעלי החנויות לא מסוגלים לבער לגמרי את החמץ שברשותם, ולכן הם משתמשים בהיתר של "מכירת חמץ" ומשאירים את החמץ על המדפים. במכירה זו יש בעיות עקרוניות ומעשיות רבות , בין השאר - שהיא מרגילה את האנשים לרמאות ועקיפת המצוות, ושהיא מאפשרת לקונים לקחת חמץ מהמדפים המכוסים. היה ראוי לבטל את המכירה ולבער את החמץ לגמרי, אבל כיום זה בלתי אפשרי (ע' למשל תחקיר על מבצע שנעשה לפני פסח ה'תשס"ב ).

ייתכן, שבמקרה זה אפשר לפחות לקיים את המצוות כפשוטן, כפי שהבננו בהתחלה:

רעיון לביצוע משימה זו נמצא כאן .

תגובות