תנועת המוסר - החלק העיוני

מאת: ר דב כץ

אל: תנועת המוסר, כרך א, עמוד 65-

קוד: תנועת המוסר - החלק העיוני

תגובה ל: תנועת המוסר שנכתבה ב11:57:45  09.03.2005


עד כאן הדרך המעשית של תנועת המוסר . אולם יש בה גם חלק עיוני. כדרכן של שאר התנועות: החקירה, הקבלה והחסידות, כך גם תנועת המוסר דוגלת בהשקפות משלה, השקפות שנתחדשו בבית מדרשה, שהיא חושבת אותן להריאליות ולהאורגינליות של היהדות.

יש לה, לתנועה זו, גישה פרשנית מיוחדת למקורות היהדות. כשם שהיא ניגשת אל עצם היהדות, כאמור, מצד פשטותם של הדברים - כך גישתה לפירוש דברי התורה וחז"ל...

אמנם גם בזה אין משום חידוש. אבל יש בה מן ההתחדשות. חלק זה של היהדות, הוא המוזנח ביותר. אם בחלקה המעשי, טיפחו וטיפלו בכל הדורות כדי לדעת את הלכותיה ופרטיה, הרי בחלק זה, כמעט לא התעניינו בדורות האחרונים [ ע' מבוא ד ] . המובן הנגלה והפשטני של המקרא והאגדה - נעזב. החכמים עסקו בגילוי הכוונות הנסתרות שבתורה ובפענוח הרמזים והרזים, דרשו נוטריקון וגימטריות על כל אות ותג, חידשו דרושים ארוכים על כל פרשה, בנו על דברי האגדה בניינים גבוהים ומסובכים, ומצאו בהם כל פלפולי החכמה וכל רמז נסתר. אבל לעומת זה, לא התעסקו בהבנתם הפשוטה של הדברים, ועזבוה לשדה הפקר, וכל אחד עושה בהם כבתוך שלו...

וכאן באה התחדשותה של תנועת המוסר, ששבה אל הדרך המקורית בהבנת התורה והאגדה, לבאר את הכתובים והמאמרים, כמות שהם כפשוטם וכמשמעם. ומתוך כך, נתגלו לה יסודות רבים בערכי היהדות, נתבררו ונתלבנו עיקרים גדולים, נתחדשו הרבה הלכות שנעזבו ונשכחו, וכמה חלקים חדשים נוספו על מערכת ה"שולחן ערוך" היהודי.

היא "פתחה עיניים עיוורות, בהליכות מהלכות התורה, דברים העומדים ברומו של עולם, אשר לא שערום זה רבות עשיריות שנים מקודם, לחדש חידושי תורה בהלכות דרך ארץ ובין אדם לחבירו, ובפרט בהלכות יראה, שהיא צורת כל התורה - שכמעט נעלם מחוגי בני אדם, אף היותר גדולים" [ממכתבו הפרטי של אחד מגדולי חכמי המוסר, ר' נתן צבי פינקל, "הסבא מסלובודקה"] .

תנועת המוסר גם הבהירה את יסודות ההשקפה הברורה של היהדות בכל ערכי החיים. היא נושאת משאות על אלקים ועולם, על גוי ואדם, על תורה ומסורה, על נביאים וחכמים; היא מטיפה אמרותיה על חיים ומוות, על מושגי טוב ורע, על מושגי מצוה ועבירה, על מושגי שכר ועונש; היא משמיעה חזון על מידות ותכונות, על מחשבה ומעשה, על אורחות דרך ארץ ונימוסים וכו' וכו'. היא מביעה רעיונות מופלאים בכל בעיות האדם עלי חלד, חודרת לפרגודים הפנימיים של חכמת היהדות, יורדת לעמקי גנזי התבונה, ופולסת נתיבות לדעת אלקים עליונה. ובא לידי גילוי - המאור שבתורה.

...  

תגובות