האם להתיר לאנשים לקחת פילגש כדי להציל אותם מעבירות קשות יותר?

מאת: הרב יעקב עמדין

אל: שאילת יעב"ץ ב:טו

קוד: פילגש במקום הפקרות

רוב הרבנים בימינו סבורים, שלא כדאי להתיר לאנשים לקחת פילגשים, כי זה עלול לגרום להפקרות מינית שהתורה מתנגדת לה. היחיד, עד כמה שידוע לי, שחשב אחרת היה הרב יעקב בן צבי עמדין, שכתב (שו"ת שאילת יעבץ חלק ב סימן טו): " ...אדרבה ההפך /הוא סייג לתורה, אי משום להרחיק מן העברה ההפקר והזנות ולמעט בזמה דנשג"ז להוצאת שז"ל =שכבת זרע לבטלה= מן הבלתי נשואים. וגם הנשואים בעת שאין נשותיהם מצויות להם ואם כדי לסייע בקיום מ"ע הגדול' דפ"ו שנמנעת פעמים הרב' אף מן הנשואים בסבת התקשרם באשה אחת בלבד לכן אין אומה ראויה להרבות בנשים אלא האומה הקדושה. לפיכך התירה התור' אותן לאיש הישראלי מפני שאסר' לו הזנות והנאוף. וגם אשתו אסור' לו בימים רבים של נדה וזבה ולידה למען יוכל עמוד בהן לפיכך לא לחנם התירתן תור'. וגם כדי להרבות זרע ישראל ובדין שיאסרו האומות עליהן יותר מאחת שבלא"ה הם רבים וא"צ אלא לישוב המדינה ... ביחוד בדורנו זה שהכנעני אז בארץ שאהב את הזמה ובפרטות אחר שנתערבו בישראל המופקרים כת ש"ץ שר"י שר הנואפים הרוצים שיכלו הנשמות עם הגופות למען הביא משיח לפי טומאו עם שפחות חרופות מלבד שאר כתות דבהפקרא ניחא להו דטבא עבדינן להו כי היכי דלשבקו איסורא וליכלו היתרא. לא לגעו באיסורי דאורייתא כרת ומיתת ב"ד... ואל תהי צדיק הרבה למען לא תרשע הרבה כמו שהוכיח הנסיון גם בבני אדם גם בבני איש. ודי בזה. וכבר הארכתי יותר מדי למבין ומשכיל על דבר. שהוא משום עת לעשות וגו'.... "

אלא שבסוף התשובה כתב: " מ"מ איני רוצה שיסמוך אדם ע"י בזה כי אם ע"פ הסכמת גדולי הדור. ואם ייטבו דברי אלה בעיניהם. יהי חלקי עמהם הריני נמנה ונלוה אליהם לדבר מצו' וסניף לאריות כי קטן יעקב ודל. מכונה יעבץ. ..עוד אני מעיד במי שרוצה לסמוך על הוראתי זאת, על כל פנים, לא יעשה כזאת עד שימלך ברב ומורה צדק לעדתו... ויזהירנה שתטבול בזמנה, ויודיענה שאין בזה בושה כלל...  ".

ע"ע: התנגדות התורה להפקרות מינית .

תגובות