פירוש שד"ל על שמות פרק לד

קוד: שד"ל שמות לד בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

[ ה ] ויתיצב עמו שם: הענן עמד אצל משה, אבל ויעבור ה ' איננו הענן אלא מראה אחרת אולי של אש. ויקרא בשם ה ': הוא מה שהבטיחו וקראתי בשם ה ' לפניך. והנה ויקרא בשם ה ', הוא כלל. ואח " כ ויעבור ה ' על פניו הוא פרט; והנה גם למעלה ( ל " ג כ ') וגם כאן נראה לי כי " בשם " ראוי להיות בטעם משרת.

[ ו ] ה ' ה ': הכוונה ה '. ה ' לבדו, הוא קל רחום וחנון, וטעם הכפל הוא דוקא ולא אחרים, וכן כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי ( דברים ל " ב ל " ט) וכן אנכי הוא מנחמכם ( ישעיה נ " א י " ב). ואלו הן י " ג מידות על דרך הפשט : 1 קל רחום , 2 חנון , 3 ארך אפים , 4 רב חסד , 5 רב אמת , 6 נוצר חסד לאלפים , 7 נושא עון ונקה לא ינקה , 8 נושא פשע ונקה לא ינקה , 9 נושא חטאה ונקה לא ינקה 10 פוקד עון אבות על בנים , 11 פוקד עון אבות על בני בנים , 12 פוקד עון אבות על שלשים , 13 פוקד עון אבות על רבעים. והנה כשהתחיל לפרש מידותיו ית ' אמר תחילה כי הוא קל, ובשם זה נכללו הנצחיות והגבורה והחכמה, שהן המידות שהיו גם הגוים מייחסים לכל אלוק; ואח " כ פרט המידות הפרטיות לאלקי ישראל והתחיל ברחום, והכוונה בו הרגשת החמלה והאהבה, וזה בכוח, ואח " כ חנון והכוונה בו הנטייה להיטיב בפועל למי שצריך, ואח " כ ארך אפים. שאם יראה דבר נגד רצונו איננו נוח לכעוס. ואח " כ רב חסד שעושי רצונו הוא מרבה לאהוב אותם ולעשות עמהם חסד, וארב אמת, אחר שנעשה אוהב לאחד, הוא נאמן לו ואמונתו רבה מאד והוא נוצר חסדו גם לבניו עד אלפי דורות. ואם יחטא איש לו, הוא נושא עון ופשע וחטאה, אך נקה לא ינקה כי הוא פוקד עון אבות וגו ', והנה הכלל העולה מן המידות האלה שהוא קל חפץ להיטיב וקשה לכעוס, ואעפ " כ הוא ג " כ מעניש החוטאים. והנה אף על פי שלפי הפשט אין שום הכרח שתהיינה המידות י " ג, הנה חלוקה זה שאמרתי היא מתיישבת יפה לפי הפשט. והא לך דעות אחרות בזה.


י " ג מידות

1

לדעת רבנו נסים ראש ישיבה כמגלת סתרים ( עיין תוספות ראש השנה י " ז ע " ב ד " ה שלוש עשרה מדות ): 1 ה ', 2 קל , 3 רחום , 4 חנון , 5 ארך אפים , 6 רב חסד , 7 אמת , 8 נוצר חסד , 9 לאלפים , 10 נושא עון , 11 ופשע , 12 וחטאה , 13 ונקה.

2

לדעת רבנו תם ( שם) וראב " ע ורמבמ " ן וי ' ש ' ריגיו : 1 ה ', 2 ה ', 3 קל , 4 רחום , 5 חנון , 6 ארך אפים , 7 ורב חסד , 8 ואמת , 9 נוצר חסד לאלפים , 10 נושא עון , 11 ופשע , 12 וחטאה , 13 ונקה.

3

לדעת הגהה בתוספות ( שם ): 1 ה ', 2 קל , 3 רחום , 4 חנון , 5 ארך אפים לצדיקים , 6 ארך אפים לרשעים , 7 רב חסד , 8 ואמת , 9 נוצר חסד לאלפים , 10 נושא עון , 11 ופשע , 12 וחטאה , 13 ונקה.


  1. לדעת ס ' החסידים סימן ר " נ : 1 רחום , 2 חנון , 3 ארך אפים , 4 ורב חסד , 5 ואמת , 6 נוצר חסד לאלפים , 7 נושא עון , 8 ופשע , 9 וחטאה , 10 ונקה , 11 וסלחת לעוננו , 12 ולחטאתנו , 13 ונחלתנו.

  2. לדעת דון יצחק : 1 ה ', 2 ה ', 3 קל , 4 רחום , 5 חנון , 6 ארך אפים , 7 ורב חסד , 8 ואמת , 9 נוצר חסד לאלפים , 10 נושא עון ופשע וחטאה , 11 ונקה , 12 לא ינקה , 13 פוקד עון אבות.

  3. לדעת ר " י עאמה : 1 ה ', 2 ה ' 3 קל , 4 רחום , 5 חנון , 6 ארך אפים , 7 רב חסד , 8 ואמת , 9 נוצר חסד לאלפים , 10 נושא עון , 11 ופשע , 12 וחטאה , 13 פוקד עון אבות.

  4. והרמב " ם בספ ' פאר הדור סימן ע ' אומר כי האמת, שהשם הראשון אינו ממנין הי " ג מידות, ואלו הן : 1 ה ' או ה ' ה ', 2 קל , 3 רחום , 4 וחנון , 5 ארך אפים , 6 רב חסד , 7 ואמת , 8 נוצר חסד לאלפים , 9 נושא עון , 10 ופשע , 11 וחטאה , 12 ונקה 13 לא ינקה.

  5. ושלפי האנדלוסיים שונקה לא ינקה מידה אחת היא. ויהיה פוקד עון אבות על בנים המידה הי " ג.

  6. לדעת אח " ם : 1 ה ' 2 קל רחום , 3 חנון , 4 ארך אפים , 5 רב חסד , 6 ואמת , 7 נוצר חסד , 8 לאלפים , 9 נושא עון , 10 ופשע , 11 וחטאה , 12 ונקה לא ינקה , 13 פוקד עון אבות.

  7. לדעת י ' א ' אוסימו : 1 קל רחום , 2 חנון , 3 ארך אפים , 4 רב חסד ואמת , 5 נוצר חסד לאלפים , 6 נושא עון , 7 נושא פשע , 8 נושא חטאה , 9 ונקה לא ינקה 10, 11, 12, 13 עון אבות וגו '.

  8. ( לדברי אח " מ לדעת דון יצחק ) 1 ה ', 2 קל רחום , 3 וחנון , 4 ארך אפים , 5 נוצר חסד לאלפים , 6 נושא עון , 7 נושא פשע , 8 נושא חטאת , 9 ונקה לא ינקה , 10, 11, 12, 13, פוקד עון אבות וגו '.

  9. ( לדברי אח " ם על דעת ר " ת ) 1 ה ', 2 ה ', 3 קל רחום , 4 וחנון , 5 ארך אפים , 6 רב וחסד , 7 רב אמת , 8 נוצר חסד לאלפים , 9 נושא עון , 10 ופשע , 11 וחטאה 12 ונקה לא ינקה , 13 פוקד וכו '.

[ ט ] ילך נא אדני בקרבנו, כי עם קשה ערף וסלחת: חזר משה ושאל שאלתו העיקרית, שהיא שתהיה שכינת ה ' בקרב ישראל, כלומר שייתן להם רשות להקים המשכן והעבודה תהיה מכפרת לחטאתם ולעוונותם, ואז כרת לו ברית ולא הזכיר בכריתת הברית ענין הליכת שכינתו בקרבם, שכבר הבטיחו עליה ( פני ילכו והניחותי לך). אבל הזכיר המעלה היותר גדולה שתימשך להם מהיות שכינתו בתוכם. והוא שיעשה להם אותות ומופתים. וזה טעם הנה אנכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות וגו '.

[ י ] וראה כלהעם וגו ': שיעורו וראה כל העם כי נוראה הוא מעשה ה ' ( על דרך וירא אלקים את האור כי טוב בראשית א ' ד '), כלומר מה שאני עושה עמך.

[ טו ] פן תכרות ברית: שיעורו אני ירא שיהיה כך וכך, כלו ' אם תכרות להם ברית, אז יעבדו ע " ז בארצך, ומעט מעט תתחתנו בהם ותעבדו ע " ז; וזה פירוש למה שאמר למעלה ( פסוק י " ב) דרך כלל יהיה למוקש בקרבך.

[ יח ] אחר שהזהיר על עבודת האלילים חתם במה שיעשו לכבוד המקום.

[ יט ] כל פטר רחם לי: באדם ובבהמה, והוא כלל שאחריו פרט. תזכר. בא כאן מקנה לשון נקבה, כלומר תהיה נזכרת, והטעם מצוה שתהיה נזכרת, אתה חייב להפריש ממנה הזכרים ( וכן דעת ראב " ע בביאורו הקצר) ואח " כ פירש לא כל הזכרים, רק פטר רחם. תזכר: הכף קמוצה להורות שהמלה מן השכם זכר ( זי " ן וכ " ף קמוצות).

[ כא ] בחריש ובקציר תשבות: אפילו בזמן החרישה והקצירה תשבות ביום השבת, כן תירגם רמבמ " ן, וכן נכון, ויש מפרשים תשבות אפי ' ממלאכות החרישה והקצירה, ולפי זה מחריש ומקציר היל " ל.

[ כג ] יראה כל זכורך: הנכון יראה בקל עיין פירושי בישעיה א ' י " ב.

[ כד ] זבח חג הפסח: אמוריו ( רש " י), ולמעלה ( כ " ג י " ח) כתוב ולא ילין חלב הגי עד בקר, גם שם גם כאן אנקלוס תירגם : " תרבי ", חלב, ואולי " זבח " כולל החלב והדם ששניהם זבים.

[ כז ] על פי הדברים האלה: האמורים בפרשה זו מן הנני גורש מפניך ( פסוק י " א ) ( רשב " ם).

[ לד, לה ] לדבר אתו: שידבר ה ' עמו, ע ' סוף פרשת נשא . ( במדבר ז ' פ " ט).

[ לח ] וראו בני ישראל את פני משה: כשהיה מדבר עם ישראל, היה עומד בלא מסוה והיו רואים כי קרן עור פניו, וכשכילה לדבר והיה הולך בדרך לשוב לאוהלו, היה מתכסה בו.

תגובות