פירוש שד"ל על ויקרא פרק יד

קוד: שד"ל ויקרא יד בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

ב והובא אל הכהן : ע ' למעלה י " ג ב ', ודברי רנ " ה וייזל רחוקים , וכן בפסוק ג ' דבריו על " והנה " בלתי נכונים 1 .

ה על מים חיים : הטבילה תהיה בדם ותהיה גם במים , כי הדם מעורב במים , וכן למטה נ " א ; בדם הצפור השחוטה ובמים החיים .

י וכבשה אחת : פירש רש " י לחטאת ע ' למעלה ד ' ל " ב .

יב והניף אותם תנופה : הקרבן טעון תנופה חי , וכן למטה כ " ד , וכן בפרק כ " ג פסוק כ ' וכיוצא בזה תנופת הלוים ( במדבר ח ' י " א וכ " א ); ורז " ל פירשו כמשמעו ( עי ' פתיחתא איכה רבתי כ " ג ) שהיה הכהן מגביהם בידיו ; ויש אומרים שהיה מוליכם סביב למזבח , ואומרים כי גם רבנו סעדיה גאון בתרגומו הערבי תירגם ענין הולכה .

כג והביא אותם ביום השמיני לטהרתו : רש " י הדביק השמיני לטהרתו , ואין כן דעת בעל הטעמים , שאם כפירושו היה צריך להיות והביא אותם במונח רביע . ולכל הפנים הענין אחד , כי ההזאות בדם הצפור וכו ' היו לטהרתו של מצורע , והקרבנות היו תשלום טהרתו ( ט ' מרחשון תרכ " ה ).

לז שקערורות : אנקלוס : פחתן , ענין גומות והוא משורש קער , והנה נגעי הבתים היו נקראים כך להיותם כעין גומות , ואח " כ מפרש שמראיהן שפל מן הקיר .

מא , מג הקצו הקצות : מלשון קצה , וכאן קצה הוא כמו קצע , אבל רש " י פירש ל ' קצה , אשר קצעו בקצות הנגע סביב , כן בכ " י שבידי וברא " ם , ובקצת דפוסים קדמונים כתוב בקצו ', והאחרונים טעו וכתבו : בקצוע . הקצות : אם היה נפעל ( כדעת רש " י ) היה משפטו הקצות בקו " ף קמוצה , ונראה שהוא הפעיל בחירק כמו השמדך במקום השמידך בה " א פתוחה ( דברים ז ' כ " ד ) וכמותו חלץ בחי " ת חרוקה במקום חי " ת פתוחה אבל הטוח אין ספק שהוא נפעל וכן תחילת דבר ה ' בהושע ( הושע א ' ב ') וכן כל ימי הסגיר אתו ( למטה פסוק מ " ו ).

מד והנה פשה : הנכון כרנ " ה וייזל שחזרת הנגע ופריחתו באבנים חדשות , אחר שהוסרו האבנים הקודמות , נקראת פשיון .


1 רנה " ו בביאורו בנתיבות שלום כותב : " והובא " מבנין הכבד שלא נזכר שם פועלו , ואפילו הצרוע חכם ומורה וידוע שהוא טמא מוחלט , יכריחוהו לבוא אל הכהן . לפי שטומאת נגעים וטהרתן צריכות להיות מפי כהן . - " והנה " כשיתברר לו שכן הוא כדברי הצרוע שהובא אליו שנרפא הנגע ; וכן כל " והנה " כמו ויהי בבוקר והנה היא לאה ( בראשית כ " ט כ " ח ), שבלילה היה בספק ובבוקר התברר לו שהיא לאה , וכן וירא והנה איל ( שם כ " ב י " ג ), וכן כאן וזה שתירגם אנקלוס ז " ל ויחזי כהנא והא אתסי ; ורשב " ם ז " ל פי ' על והנה תומים בבטנה ( שם כ " ה כ " ד ): כל והנה על כל דבר חידוש רגיל לומר כן , ואם כוונתו חידוש ידיעה ובירור דבר , מסכימים דבריו לדברינו , ואם חידוש ממש איני יודע מה חידוש יש ברפואת הנגע . ע " כ ל ' של רנה " ו .

תגובות