פירוש שד"ל על ויקרא פרק כא

קוד: שד"ל ויקרא כא בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

א לנפש לא יטמא בעמיו : איש בעם הכהנים לא יטמא לנפש אדם , כמו ( פסוק י " ד ) בתולה מעמיו יקח אשה ( רשב " ם ) כי לפי הפשט צריך שתהיה כוהנת .

ג אשר לא היתה לאיש : שאם בעולה , מסתמא יש לה בנים והם יעסקו בקבורתה , והתורה לא דיברה אלא בהווה , כי רוב הבעולות יש להן בנים ; ואם אין לה בנים , אולי ייטמא לה בעלה כמת מצווה או ישכור קוברים .

ד בעל בעמיו : הכהן הגדול ( אנקלוס ורנ " ה וייזל ).

ז חללה : לדעת ראב " ע שאינה מפורסמת כזונה , ולדעת האח " מ אפילו אנוסה .

ואשה גרושה מאישה : דע כי מה שהביא רמבמ " ן בהקדמתו אור לנתיבה : " התפוח נאכל מראובן " איננו מדרך לה "   ורעותיה , אבל כשהמדבר יודע מי הוא האוכל יאמר : ראובן אכל את התפוח ; ואם לא ידע מי הוא האוכל אז יאמר : התפוח נאכל ( בבנין מורה על קבלת הפעולה ) בלי זכרון הפועל , ולפיכך הבנינים המורים על קבלת הפעולה נקראים "בנין שלא נזכר שם פועלו " , כי המדקדקים הקדמונים יודעים היו שאין דרך לה " ק ורעותיה להזכיר הפועל באבלטיבוס ( היינו בצירוף מן או מי " ם לעושה הפעולה ) ויודעים היו שאם יאמר אדם (" כרם חמד " ז ' ק '): אהוב ממני מאד , יהיה המובן מדבריו : אהוב יותר ממני מאוד , ולא יובן כלל שהוא חביב לי מאד . אך ידוע כי מילת " מן " נאמרת על הסיבה הגורמת כמו מחטאת נביאיה ( איכה ד ' י " ג ), ועל הדרך הזה אמרו ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ( בראשית ט ' י " א ), והכוונה מפני מי המבול . ועל הדרך הזה אמרו נבלעו מן היין ( ישעיה כ " ח ז '), והכוונה בסיבת היין , לא שהיין הוא הפועל , והראיה מה שכתוב אחריו תעו מן השכר , שבהכרח פירושו בסיבת השכר , כי תעו איננו פאסיבום ( פעיל ) וכן מקשת אסרו ( שם כ " ב ג '), ענינו שהם כמו אסורים מפחד הקשת , לא שהקשת אוסרת אותם , כי הקשת תכה ותהרוג , ולא תאסור . וגזגיוס באוצרו ( עמוד 803), הביא שני המקראות האלה מישעיה להוכיח מציאות אבלאטיבוס אחר הפאסיבום ( הפעיל ) ואינו אלא טעות . ועוד הביא לראיה כגבור מתרונן מיין ( תהלים ע " ח ס " ה ) שהוא מפרש שהיין התגבר עליו , ואף אם יונח כדבריו ששורש רון בא כאן להוראת ההתגברות כמו בלשון ערבית , לא ייתכן לשום בעל הלשון ולשום אדם אשר אזנו תבחן הדיבור העברי , להבין ממילות מתרונן מיין שהיין התגבר עליו , אבל בהפך ראוי להבין : כגבור המתגבר יותר מן היין , כלומר המתגבר על היין . ועוד הביא החכם הנ " ל עת נשברת מימים במעמקי מים ( יחזקאל כ " ז ל " ד ), ואמת הוא שהוא מקרא קשה , אבל מכל מקום רחוק הוא עד מאד שיאמר , שהים שבר את העיר , והנה למעלה ( פסוק כ " ו ) כי רוח הקדים שבר אותה בלב ימים , לא שהימים שברו אותה ; ועוד מה טעם לומר שנשברה מימים במעמקי מים ? לכך אומר אני המקרא הזה סתום ואין למדין ממנו . עוד מצאנו כמו חללים שוכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו ( תהלים פ " ח ו '), אך אין הכוונה כלל שידך גזרה אותם , אבל יגיד עליו רעו ( שם ל " א כ " ג ) נגרזתי מנגד עיניך , וכן כי נגר מארץ חיים ( ישעיה נ " ג ח '), כי נגזר מבית ה ' ( דברי הימים ב ' כ " ו כ " א ), כולם ענין הפרשה וריחוק , ומי " ם מידך היא כמי " ם מנגד עיניך ומארץ חיים ומבית ה ', והוראתה על המקום אשר ממנו יהיה הריחוק , והכוונה כתרגום רמבמ " ן וכפירוש ר ' יואל ברי " ל לא ירגישו מכותיך וידך החזקה , או כפירוש גזניוס שהם רחוקים מעזרתך , וקרוב לזה תירגם הארמי : מאפי שכינתך אתפלגון . ודע כי גר . גרז וגרש אחים הם , ומצאנו ( יונה ב ' ה ') נגרשתי מנגד עיניך בשי " ן , וכן כאן גרושה מאישה , אין המי " ם קושרת הפעול עם הפועל , אבל היא להורות על המקום אשר ממנו יהיה הריחוק , כלומר אשה מופרשת ורחוקה מאישה . עוד מצאנו הנשכחים מני רגל ( איוב כ " ח ד '), אך לא הרגל היא השוכחת , אבל הכוונה כפירש ראב " ע שהם נשכחים מפני הרגל , מרוב שדרכו בהם בני אדם , כלומר הנחל יחרב וייבש וידרכו בו בני אדם , עד שלא ייודע מקומו .

ואמנם מצאנו " מה' מצעדי גבר כוננו" ( תהלים ל ז כ ג ),  נתנו מרועה אחד ( קהלת י " ב י " א ), ומצאנו בלשון ארמית בדניאל ( ג ' כ " ט ) ועזרא ( ד ' י " ט ) מני שים טעם , עד מני טעמא יתשם ( שם שם כ " א ); ונראה לי כי כל אלו הם דרך כבוד וגדולה , ולא היתה כוונת המדברים במקראות האלה להבחין בשם הקשור במי " ם בחינת פועל ממש , ואין הכוונה ממש לומר שהמלך ישים הדת והחק שהאל יכונן מצעדי גבר , אבל כוונת המדברים לומר כי מלפניו יצא הדבר , על דרך מה ' יצא הדבר ( בראשית כ " ד נ '), מלפניך משפטי יצא ( תהלים י " ז ב '), יצא דבר מלכות מלפניו ( אסתר א ' י " ט ), מן קדמי שים טעם ( דניאל ו ' כ " ז ); והעולה כי כשאין הכוונה לדבר דרך גדולה וכבוד לא ייתכן בלה " ק לקשור הפועל עם הפועל במי " ם , ועיין למטה על והארץ תעזב מהם ( כ " ו מ " ג ), כל חרם אשר יחרם מן האדם ( כ " ז כ " ט ).

והואיל ובא לידנו פסוק : " מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ ", אחוה דעתי בו כי לדעתי ענינו פשוט מאד , והמפרשים הלכו בדרך רחוקה . והנה אחשוב שהמקרא הזה ענינו שוה ממש למה שכתבו במשלי (טז ט) " לב אדם יחשב דרכו וה ' יכין צעדו": מה שכתוב כאן " ודרכו יחפץ " הוא כנגד " לב אדם יחשב דרכו ", ולא חסרה הבי"ת כדעת ראב"ע , אבל הכוונה שהאדם הוא בעל בחירה ורצון, והוא החפץ ובוחר דרכו ומחשב בלבו מה שיעשה , אבל השלמת המעשה איננה תלויה בידו , אלא בידי שמים , כי " מה ' מצעדי גבר כוננו " , ואם לא יישר בעיני האלהים הדרך אשר הוא הולך , אז לא יכונו מצעדיו , ולא יכול להשלים דרכו ולהקים עצתו .

ט כי תחל : אולי חלל מן קלל , וכן כל דבר חול לשון קל הפך נכבד .

כ תכלול : כמו שבלול , והיא חיליז או חלזון שם שרץ רר בשרו , וכן כאן עינו מורידה ריר . מרוח אשך : מן רווח ורוחה , כן תירגם רבינו סעדיה , ולדעת אחרים מלשון מירוח ( וימרחו על השחין ישעיה ל " ח כ " א ), ואשך כינוי לביצים , ולפירוש זה הסכים גזניוס ואומר שזו הוראת מילת אשך גם בסורית ושהוא משורש שכה , שבלשון כושית ענינו הודיע ונקראו כן על שם שמעידים על הזכרות וכן ברומית testis.


תגובות