פירוש שד"ל על דברים פרק ז

קוד: שד"ל דברים ז בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

[ ד ] כי יסיר את בנך מאחרי: אין הכוונה כפירש " י על הבנים אשר תלד בת ישראל בבית הנכרי, כי הם אינם סרים מאחרי ה ', אחרי שלא נולדו בישראל, ואיך יאמר על זה וחרה אף ה ' בכם והשמידך מהר? אחרי שאין ענין זה מזיק כלל ולא מפסיד אמונת האומה, כי האשה הנישאת לנכרי היא מתפרדת מבית אביה והלכה והיתה לעם אחר; אבל הכוונה על בנך ממש, כי העם ההוא אשר תתחתן בו ולקחת מבנותיו לבניך, העם ההוא יסיר את בנך מאחרי, כלומר האשה ואביה ואחיה יהיו גורמים להרחיקו מעל ה ', כי יחדיו יעבדו אלהים אחרים. וכן הם דברי ר ' שמעון בן יוחאי בקדושין ס " ח ע " ב בנך הבא מן הישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן הנכריה קרוי בנך אלא בנה, והכוונה על בנך ממש, לא על בן בנך כפירש " י. וכבר תפש עליו רבינו תם ( שם בתוספות ד " ה בנך הבא) ופירש הכתוב כפירושי, ואמר כי יסיר מוסב אל החותן.

[ ח ] בראב " ע: ולא תתגאל בדברי הגויות המצוירות כמצבות ואשרים, כן הוא בשני כ " י ובדפוס נאפולי במצבות בכ " ף. ופירוש הגויות: הגופות; ור ' דניאל יע " ל כתב " הגוויות " בנשי ווי " ן ויפה עשה, והאחרונים לא הבינו והדפיסו " הכותיות ", גם בוקסטארף הביאו בלקסיקון תלמודיקום בערך גוי. ואשריהם: ע ' ישעיה י " ז ח '.


פרשת עקב

[ יב ] ושמר ה ' אלקיך לך את הברית: כשתהיו אתם לו לעם, הוא ישמור בריתו ויהיה לכם לאלקים עוזר ומושיע בכל עת, ואם לא תעשו אתם את שלכם, לא יהיה גם הוא לכם לאלקים על הענין הזה, אבל יענישכם כחטאותיכם, אע " פ שלא יפר את בריתו עמכם לנטוש אתכם לגמרי.

[ טו ] מדוי מצרים: הם תחלואים פרטיים לארץ מצרים, כגון הצרעת.

[ טז ] כי מוקש הוא: כל אחד מהגויים ההם, אם תקיימהו אצלך, יהיה לך למוקש, שתעבוד את אלהיהם ותסור מאחרי ה '.

[ כ ] וגם את הצרעה: יהושע כ " ד י " ב הזכירה לישראל, א " כ בהכרח נתאמת הדבר, אע " פ שלא נזכר המאורע הזה בפירוש הסיפור כיבוש הארץ. כתנ " ך כ " י שנת ק " ז מצאתי: עד - אבד, והרביע נכון, והכוונה עד שיאבדו מפניך הנשארים והנסתרים.

[ כג ] והמם: כפירש " י והם אותם, משורש הום כמו מהומה.

[ כה ] לא תחמוד וגו ': הם אלהי הנכר אשר בתכשיטיהם, כאמור ביעקב ( בראשית ל " ה ב ' וד '). תועבת ה ' אלקיך הוא: הכסף והזהב העשוי בצורת ע " ז או על שם ע " ז.


תגובות