פירוש שד"ל על דברים פרק יג

קוד: שד"ל דברים יג בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: אלמונית

אל: מימון: אלמוני

[ א ] את כל הדבר וכו ' לא תוסף עליו: בעשותך מצווה לכבוד ה ' אל תוסיף דבר מדעתך בחשבך שיהיה לרצון לפני הקל, כי לא כמחשבותיך מחשבותיו, כגון לא התירה התורה על גבי מזבח רק שור וכשב ועז ותור ויונה, ואם נוסיף להתיר גם הצבי והאיל, אולי יבאו אחרים ויתירו גם האדם.

[ ג ] לאמר: חוזר למעלה: כי יקום בקרבך נביא לאמר. ובא האות וגו ': אות הוא בהגדת העתידות, שידיעתן ראיה על נבואתו, ומופת מעשה נסים, אשר לא ידעתם: הם דברי משה, והטעם אשר לא ניסית בהם כוח אלקי. לא שהם חדשים. שלא ידעתם ולא שמעת שמעם.

[ ד ] כי מנסה ה ' אלקיכם אתכם: לאשה ' יעשה אות ומופת לקיים השקר, אבל הוא מנסה אתכם על ידי שהניח לנביא השקר שיצליח בכזביו. והנה גלוי וידעו לפני המקום שלא ייתכן לשום אדם לעשות אותות ומופתים אמיתיים בזולת שליחותו יתברך, אבל גלוי וידוע לפניו גם כן כי ייתכן לרשעים להתעות את העם בדברים מזוייפים, לכך הקדים לתקן המעוות שיוכל להימשך מהם.

[ ו ] סרח: דבר שאינו ( רש " י בתהלים ל " א י " ט), ועיין פירושי לחזון ישעהו פסוק ה '. ובערת הרע מקרבןך: המעשה הרע והעונש הכרוך בעקבו, עיין למטה י " ט י " ט.

[ ז ] כי יסיתך אחיך וגו ': לא רצתה התורה להזכיר שיהיה האב מסית את בנו, ואולי אם האב מסית את בנו, הבן מוזהר שלא לשמוע בקולו, אבל משום כבד את אביך יש לו לכסות עליו ולא ילשינהו לבית דין.

[ י ] כשאמר " ויד כל העם " לימד שאין מיתתו מסורה ליחיד. אלא על פי השופטים, וכיון שיבוא הדבר לפני השופטים ידוע כי עד אחד לא יענה בנפש למות ( במדבר ל " ה ל '), אם כן בהכרח צריך שיהיו שם עדים, כדרז " ל.

[ יד ] בליעל: כמו בלי יועיל, שאין בו דבר טוב, ואין להשיב כי בליעל איננו בלבד לא מועיל, אבל מזיק ג " כ, כי אמנם כן דרך לה " ק לומר לא חכם לא על מי שאין בו חכמה, אבל על מי שהוא כסיל ( עם נבל ולא חכם למטה ל " ב ו '), וכן יתיצב על דרך לא טוב ( תהלים ל " ו ה ').

[ יז ] מאומה: המבאר נשתבש וכתב שהוא בסימן הנקבה, ולא ראה שהוא מלעיל כמו לילה שהוא ל ' זכר. גם מה שכתב כדרך כל דבר שלא נודע מינו, איננו נכון. כי בשמות התואר אומרים קטנה או גדולה על כל דבר שיהיה בלי הבחנה על המין, אבל מאומה איננו שם התואר. והאמת כי קטנה או גדולה וחבריהם באו בלשון נקבה והכוונה בהם מילתא, ומאומה מורכב מן מה או מה.

תגובות