השכמה

קוד: משחק:השכמה בתנ"ך

סוג: משחק

מאת: אראל

אל:

אחת הפעילויות החשובות בכל שבת-נח"ת ובכל מחנה-הכנה היא השכמת החברים בבוקר.

המשימה הזאת יכולה להיות חינוכית ומשעשעת ביותר אם משלבים בהשכמה פסוקים שמתאימים לכך.

השכמה פשוטה

הנה כמה פסוקים בסיסיים שמתאימים לכל זמן (אם זה מחנה הכנה אז צריך לבחור מתוכם את הפסוקים שבחומר):

מקור

פסוק

יונה א 6

מה לך נרדם? קום, קרא אל א-להיך!

משלי כ 13

אל תאהב שינה פן תיוורש! פקח עיניך, שבע לחם!

משלי ו9

עד מתי, עצל, תשכב? מתי תקום משנתך?

משלי ו10, כד33

מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב!

לאחר שהחברים זיהו את כל הפסוקים האלה אפשר לעבור לפסוקים אחרים:

מקור

פסוק

במ יד40

וישכמו בבקר ויעלו אל ראש ההר ( לאמור: הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה' )

שא א19

וישכמו בבקר וישתחוו לפני ה' ( וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה – אלקנה וחנה )

שא ה4

וישכמו בבקר ממחרת ( והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון ה' )

בר כו31

וישכימו בבקר ויישבעו איש לאחיו ( וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום )

שפ יט5

וישכימו בבוקר ויקום ללכת ( ויאמר אבי הנערה אל חותנו סעד לבך פת לחם )

מב ג22

וישכימו בבקר והשמש זרחה ( על המים. ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם )

מב יט35

וישכימו בבקר והנה כולם פגרים מתים

שמ כד4

וישכם בבקר ויבן מזבח ( תחת ההר, ו12 מצבה ל12 שבטי ישראל )

שפ יט8

וישכם בבקר ביום החמישי ( ללכת, ויאמר אבי הנערה סעד נא לבבך )
[מתאים במיוחד להשכמה ביום חמישי בבוקר]

בר לב25

ויאבק איש עמו עד עלות השחר

יע ו15

וישכימו כעלות השחר ( ויסובו את העיר כמשפט הזה 7 פעמים )

שא ט26

וישכימו, ויהי כעלות השחר ( ויקרא שמואל אל שאול הגגה לאמור קומה ואשלחך)

שפ יט25

( ויתעללו בה כל הלילה עד הבוקר ) וישלחוה כעלות השחר [נאמר על הפילגש]

ינ ד6

( וימן הא-להים תולעת ) בעלות השחר למחרת ( ותך את הקיקיון וייבש )

נה ד15

( ואנחנו עושים במלאכה וחציים מחזיקים ברמחים ) מעלות השחר עד צאת הכוכבים

בר יט15

וכמו השחר עלה ( ויאיצו המלאכים בלוט לאמור... )

(וכו'...)

השכמה בשאלות

אם זה קל מדי בשבילם אפשר לשאול אותם שאלות יותר קשות:

השכמה בחרוזים

אם רואים שהתלמידים לא רוצים לקום, צריך להתחיל להגיד להם מה השעה כדי שיזדרזו. גם בזה אפשר לשלב פסוקים שמתחרזים. למשל:

"השעה 7:35! אל תאהב שינה פן תיוורש !"

או:

"השעה 7:42! מי שלא יקום - יוקם שבעתיים !"

וכו'.

הנה כמה פסוקים שמתחרזים, לפי השעה. לכל שעה שמתי יותר מפסוק אחד כדי שיהיה לכם מבחר (אבל אל תגידו יותר מדי פסוקים בבת-אחת – אין סיכוי שהם יצליחו לענות על כל השאלות עד שמתחלפת הדקה...)

חלק מהפסוקים לא קשורים דווקא להשכמה – הם שאלות כלליות שאפשר לשאול חברים שניגשים לחידון כדי להמריץ אותם לצאת מהמיטה.

מקור

פסוק

שעה

בר ב21

איפה כתוב " ויישן וייקח אחת"?

7:41

דם לא8

לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תיחת
[זה בא לרמוז לחברים שאתם לא תעזבו אותם עד שהם יקומו... ]

שא יז6

איפה כתובה המילה " ומצחת "? (... נחושת על רגליו )

שב כב35

איפה כתובה המילה " וניחת "? (... קשת נחושה זרועותי )

מב כה30

איפה כתוב " וארוחתו ארוחת "? (... תמיד ניתנה לו מאת המלך )

יש ז8

ובעוד 65 שנה ייחת ( אפרים מעם )

מש יט24

מש כו15

טמן עצל ידו בצלחת (זה לא ממש מתחרז ולכן יש להשתמש בזה רק לחברים עצלים במיוחד)

שש ג11

[להשכמת בנות] צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעיטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ( ליבו ).

דם א21, יע ח1

פעמיים בתנ"ך " אל תירא ואל תיחת "

יע א8

ועוד פעם בתנ"ך " אל תערוץ ואל תיחת "

בר ד 15

שב יב

מי שלא יקום – יוקם שבעתיים! [נאמר על קין] ואת הכבשה ישלם ארבעתיים! [אמר דוד]

7:42

שפ ה16

למה ישבת בין המשפתיים? [נאמר על שבט ראובן]

שפ ה30

[להשכמת בנים] מי שיקום מהר יקבל רחם רחמתיים [ עד גמר המלאי... ]! [נאמר על סיסרא]

שמ כו23

איפה כתובה המילה "ירכתיים"? ["למקצעת המשכן בירכתיים"]

במ טז2

השלימו את הפסוק: ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמישים ומא___

מל א10

מי גם בכם ויסגור דלתיים?
[לשון נופל על לשון: גם -- קם.]

שפ טז21, מב כה7

מי שלא קם – יאסרוהו בנחושתיים! [נאמר על שמשון ועל צדקיהו]

מיהם המלכים שמלכו שנתיים? [ נדב-בן-ירבעם, אלה-בן-בעשא, אחזיה-בן-אחאב, פקחיה-בן-מנחם]

מא כ15

איפה נזכר המספר 232?

מב ב, מב ט

איפה נזכר המספר 42? [ הילדים שהמיתו הדובות; אחי אחזיה ]

במ יד4

וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ( ההר, לאמור הננו ועלינו... )

7:43

בר לח24

איפה כתובה המילה "כמשלוש"? ["ויהי כמשלוש חודשים ויוגד ליהודה לאמור זנתה תמר כלתך..."]

מש כ4

מחורף עצל לא יחרוש ( ושאל בקציר – ואין! )
[מתאים במיוחד ל'חרשנים' ]

מש כג34

והיית כשוכב בלב ים וכשוכב בראש ( חיבל )

שמ יז

איפה כתובה המילה "ויחלוש"? ["ויחלוש יהושע את עמלק..."]

יש נא7

[אם המתמודדים מחרפים אתכם תגידו...] אל תיראו חרפת אנוש ( ומגידופותם אל תחתו )

בר מו21

איפה נזכר איש שקוראים לו "ראש"? [מבני בנימין]

מש ל15

לעלוקה שתי בנות הב הב שלוש (הנה לא תשבענה...)

אב לג29

הן כל-אלה יפעל א-ל פעמיים שלוש ( עם גבר )

הו יד9

[אם אחד מהחברים מתעצבן – תגידו לו...] ( אפרים ) מה לי עוד לעצבים? אני עניתי ואשורנו אני כברוש ( רענן ממני פריך נמצא )

בר מו, שב ה5

איפה נזכר המספר 33? [ בני לאה; השנים שמלך דוד בחברון ]

מא ח 44

קומו! והתפללו אל ה' – דרך העיר אשר בחר[ת] בה!

7:44

יע כד13

איפה כתוב "ארץ אשר לא יגעת בה"?

בר ג6

בר טז10

איפה כתוב (פעמיים) " הַרְבָּה"? ("ואל האישה אמר הרבה ארבה עצבונך והרונך"; "ויאמר לה מלאך ה' הרבה ארבה את זרעך")

שש ח8

מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה?

שפ יט11

לכה נא ונסורה אל... (עיר היבוסי הזאת)...ונלין בה

שא יז49

על מי או על מה נאמר " ותטבע "? [האבן שירה דוד על גלית]

יר לח6

על מי או על מה נאמר " ויטבע "? [ירמיהו כשזרקוהו לבור]

מל ג8

איפה כתובה המילה " היקבע "? [" היקבע אדם א-להים!? "]

דנ ד30

"ומטל שמייא גשמיה יצטבע" [נאמר על נבוכדנאצר מלך-בבל]

מב ג22

וישכימו בבוקר והשמש ( זרחה על המים )

7:45

יע יד10

איפה נזכר המספר 85? [הגיל של כלב כשקיבל את חברון]

מיהם הארבעה שהוכו אל החומש? [עשהאל, אבנר, אישבושת, עמשא]

בר מא34

איפה נזכרה המילה "וחימש"? ( ...את ארץ מצרים ב7 שני השבע )

מש כב 5

צינים פחים בדרך עיקש ( שומר נפשו ירחק מהם )

מח ח8

בצדק כל אמרי פי, אין בהם נפתל ועיקש

[צריך למצוא עוד פסוקים]

אל תאהב שינה פן תיוורש

7:46

דם כח29

והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש ( העיוור באפלה )

יח טז10

ואלבישך רקמה, ואנעילך תחש, ואחבשך בשש

מש יג7

יש מתעשר ואין כל, מתרושש ( והון רב )

אס א6

איפה נזכרה רצפת בהט ושש ? [במשתה אחשוורוש]

מב יג19

איפה כתוב "5 או 6" ? [" להכות 5 או 6 פעמים "]

בר לא34

על מי או על מה נאמר "וימשש"? ( ...לבן את כל האוהל ולא מצא )

בר מא42

קומו ולבשו בגדי שש! [נזכרו בקשר לגדולתו של יוסף]

בר מו26

איפה נזכר המספר 66? [בני יעקב הבאים מצרימה]

שמ כד4

וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר ו12 מצבה ( ל12 שבטי ישראל )

7:47

יע ו15

וישכימו כעלות השחר ויסובו את העיר כמשפט הזה שבע (פעמים )

שפ ה30

איפה כתובה המילה " צבע "? (שירת דבורה: " צבע רקמתיים... ")

שא ט8

הנה נמצא בידי רבע ( שקל כסף )

במ לא8

השלימו את הפסוק: " את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת " ( רבע)

יש י29

עברו מעברה גבע ( מלון לנו )

זכ יד10

יסוב כל הארץ כערבה מגבע ( לרימון )

[צריך עוד פסוקים]

מל ב12

מי שלא יתעורר – לא יהיה ער ועונה ! (ע"פ "יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה")

7:48

יש נ2

מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה?

שפ יט28

[להשכמת בנות] קומי ונלכה – ואין עונה [דברי האיש לפילגשו בבוקר]

מא יח26

מהבוקר ועד הצהריים... ואין קול ואין עונה

מא יח29

עד לעלות המנחה... ואין קול ואין עונה ( ואין קשב )

קה ח1

חכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה
[ לשון נופל על לשון: תאיר – תעיר... ]

יח ז12

בא העת, הגיע היום, הקונה ( אל ישמח והמוכר אל יתאבל )

יר כב13,

חב ב12

איפה כתוב "הוי בונה"? (" הוי בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט", "הוי בונה עיר בדמים וכונן קריה בעוולה" )

שמ יח5

איפה נזכר "המדבר אשר הוא חונה"? ( ...שם, הר הא-להים )

יר לג13

עוד תעבורנה הצאן על-ידי מונה

שמ כב20

וגר לא תונה ( ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים )

וי כה28

ואם לא מצאה ידו די השיב לו – והיה ממכרו ביד הקונה ( אותו, עד שנת היובל )

מש כ14

רע רע יאמר הקונה ( ואוזל לו אז יתהלל )

שא ד15

איפה נזכר המספר 98? [הגיל של עלי במותו]

דם כח68

איפה כתוב "ואין קונה"?

תה ח8

איפה נזכרה המילה "צונה"?

מב כב1

מי מלך כשהיה בן 8? [יאשיהו]

יש סא10

קומו ולבשו בגדי ישע! [ע"פ הפסוק " כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעטני, כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה "]

7:49

יש מה8

( הרעיפו שמיים ממעל ושחקים יזלו צדק ) תפתח ארץ ויפרו ישע

מב גד

כמה כרים השיב מישע? [ 100000 כרים, ו100000 אילים צמר ]

תה יב6

( משוד עניים, מאנקת אביונים ) עתה אקום, יאמר ה', אשית בישע ( יפיח לו )

בר יז24

איפה נזכר המספר 99? [הגיל של אברהם כשעשה ברית-מילה]

תה כ7

יענהו משמי קדשו בגבורות ישע ( ימינו )

תה קלב16

[להשכמת כהנים] וכהניה אלביש ישע ( וחסידיה רנן ירננו )

אב ה11

לשום שפלים למרום וקודרים שגבו ישע

שא כד 11

אב לג9

[אם אחד מהחברים מאשים אתכם שאתם פושעים – תגידו לו...] דע וראה כי אין בידי רעה ופשע! [נזכר בדברי דוד לשאול] או זך אני בלי פשע

מש י19

ברוב דברים לא יחדל פשע ( וחושך שפתיו משכיל )

מש יט11

שכל אדם האריך אפו, ותפארתו עבור על פשע

תה לב1

אשרי נשוי פשע ( כסוי חטאה )

מש כט22

[אם מישהו מתחיל לכעוס עליכם – תגידו לו...] איש אף יגרה מדון, ובעל חמה רוב פשע

מי ז18

איפה כתוב: "נושא עוון ועובר על פשע"?

בר יח16

ויקומו משם האנשים ( וישקיפו על פני סדום )

7:50

בר מד3

הבוקר אור והאנשים ( שולחו המה וחמוריהם ) [נאמר על אחי יוסף]

בר יד15

איפה כתוב " וגם את הנשים "? ( ...ואת העם ) [במלחמת אברם להצלת לוט]

בר לג5

על מי נאמר " וירא את הנשים "? (עשו)

בר ב10, שפ ט

למי היו 4 ראשים ? [לנהר שיצא מגן-עדן, ולצבא של אבימלך-בן-ירובעל]

בר כה34

קומו לפני שיתקרר לכם ה" נזיד עדשים "!

בר מד4

קום רדוף אחרי האנשים [נזכר בדברי יוסף לאיש אשר על ביתו]

ולא אבה האיש ללון ( ויקם וילך ויבוא עד נוכח יבוס היא ירושלים ) ועימו צמד חמורים חבושים ( ופילגשו עימו )

מב יט35

וישכימו בבקר והנה כולם פגרים מתים [כלומר: בני-ישראל השכימו בבוקר, וראו שכל החיילים של מלך-אשור הם פגרים מתים]
[
יש סכנה שכמה חברים יבינו את הפסוק הזה לא נכון ויחשבו ש המשכימים צריכים להיות פגרים מתים, ולכן יש להיזהר כשמשתמשים בפסוק זה להשכמה ]

ע' למעלה 7:41.

7:51


תגובות