תן קו

קוד: משחק:תן קו בתנ"ך

סוג: משחק

מאת: אראל, ע"פ משחק משכית ידוע

אל:

על-פי משחק משכית [ טלביזיה ] ישן

המצרכים הדרושים

מהלך המשחק

הערות

 

פסוקים ציוריים מספר ישעיהו

 

             א.        

1.       ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו

2.       ונותרה בת-ציון כסוכה בכרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה

3.       והיה החסון לנעורת ופעלו לניצוץ

             ב.        

1.       ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו... לחפר-פרות ולעטלפים

              ג.        

             ד.        

             ה.        

              ו.        

              ז.        

             ח.        

             ט.        

              י.        

           יא.        

1.       ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטון נוהג בם

2.       והניף ידו על הנהר בעים רוחו, והכהו ל7 נחלים, והדריך בנעלים

           יב.        

            יג.        

           יד.        

           טו.        

           טז.        

            יז.        

           יח.        

           יט.        

             כ.        

          כא.        

          כב.        

           כג.        

          כד.        

          כה.        

1.       ובלע בהר הזה פני הלוט הלוט על פני כל העמים והמסכה הנסוכה על כל הגויים

           כו.        

1.       יחיו מתיך, נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר

           כז.        

1.       ביום ההוא יפקוד ה' בחרבו... על לויתן נחש בריח ועל לויתן נחש עקלתון..

          כח.        

1.       הוי עטרת גאות שיכורי אפרים, וציץ נובל צבי תפארתו...

2.       כי קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס

3.       כי במטה ייחבט קצח, וכמון בשבט

          כט.        

1.       והיה כאשר יחלום הרעב והנה אוכל, והקיץ ורקה נפשו...

2.       ... אשר יתנו אותו אל יודע   ספר לאמור קרא נא זה, ואמר לא אוכל, כי חתום הוא

             ל.        

1.       יישאו על כתף עיירים חיליהם ועל דבשת גמלים אוצרותם

2.       ...כפרץ נופל, נבעה, בחומה נשגבה, אשר פתאום לפתע יבוא שברה

3.       והיה על כל הר גבוה ועל כל גבעה נשאה -   פלגים יבלי מים...

4.       ...גם היא למלך הוכן, העמיק, הרחיב, מדורתה אש ועצים הרבה

          לא.        

1.       כציפורים עפות כן יגן ה' צ-באות על ירושלים

          לב.        

1.       והיה איש כמחבא רוח וסתר זרם, כפלגי מים בציון, כצל   סלע כבד בארץ עייפה

2.       אשריכם, זורעי על כל מים, משלחי רגל השור והחמור

           לג.        

1.       הוא מרומים ישכון, מצדות סלעים משגבו, לחמו ניתן, מימיו נאמנים

2.       מקום נהרים, יאורים רחבי ידיים; בל תלך בו אני שיט, וצי אדיר לא יעברנו

          לד.        

1.       ונמקו כל   צבא השמים, ונגולו כספר השמים, וכל צבאם יבול...

2.       וירשוה קאת וקיפוד, וינשוף ועורב ישכנו בה...

          לה.        

1.       אז ידלג כאיל פסח ותרון לשון אילם

           לו.        

           לז.        

          לח.        

          לט.        

             מ.        

1.       מי מדד בשעלו מים, ושמים בזרת תכן, וכל בשליש עפר הארץ...?

2.       הנוטה כדוק שמים, וימתחם כאוהל לשבת

         מא.        

         מב.        

          מג.        

          מד.        

1.       וצמחו בבין חציר, כערבים על יבלי מים

2.       חרש עצים נטה קו, יתארהו בשרד, יעשהו במקצועות ובמחוגה יתארהו...

         מה.        

           מו.        

           מז.        

         מח.        

1.       לוא הקשבת למצוותי, ויהי כנהר שלומך, וצדקתך כגלי הים

2.       ולא צמאו, בחרבות הוליכם, מים מצור הזיל למו, ויבקע צור ויזובו מים

         מט.        

1.       וישם פי כחרב חדה, בצל ידו החביאני, וישימני לחץ ברור, באשפתו הסתירני

2.       והנה אלה מצפון ומים, ואלה מארץ סינים

3.       הן על כפיים חקותיך, חומותייך נגדי תמיד

              נ.        

1.       אלביש שמיים קדרות, ושק אשים כסותם

2.       גוי נתתי למכים ולחיי למורטים, פני לא הסתרתי מכלימות ורוק

          נא.        

1.       כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה

2.       כי כבגד יאכלם עש, וכצמר יאכלם סס

3.       הנה לקחתי מידך את כוס   התרעלה

          נב.        

1.       מה נאוו על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום...

           נג.        

1.       כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה, ולא יפתח פיו

           נד.        

1.       הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו

2.       כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה...

3.       הן אנוכי בראתי חרש נופח באש פחם ומוציא כלי למעשהו...

          נה.        

1.       לכו שברו בלוא כסף ובלא מחיר יין וחלב

2.       ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה ימחאו כף

            נו.        

1.       והביאותים אל   הר קדשי, ושמחתים בבית תפילתי

2.       צופיו עוורים כולם, לא ידעו; כולם כלבים אלמים, לא ידעו לנבוח...

            נז.        

          נח.        

1.       קרא בגרון אל תחשוך, כשופר הרם קולך...

          נט.        

             ס.        

1.       מי אלה כעב תעופינה, וכיונים אל ארובותיהם?

         סא.        

1.       ועמדו זרים ורעו צאנכם, ובני   נכר אכריכם וכורמיכם

2.       כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה

         סב.        

1.       על חומותיים ירושלים הפקדתי שומרים, כל היום וכל הלילה.

          סג.        

1.       מוליכם בתהומות, כסוס במדבר, לא ייכשלו

          סד.        

         סה.        

1.       ואריה כבקר יאכל תבן, ונחש עפר לחמו

           סו.        

1.       וראיתם ושש לבכם, ועצמותיכם כדשא תפרחנה

2.       והביאו את כל אחיכם...בסוסים וברכב, בצבים ובפרדים ובכרכרות...

 

פסוקים ציוריים מספר ירמיהו

             א.        

1.       היטבת לראות, כי שוקד   אנוכי על דברי לעשותו

2.       ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומת נחושת

             ב.        

1.       אותי עזבו, מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים

2.       כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית - נכתם עוונך לפני

              ג.        

             ד.        

             ה.        

              ו.        

              ז.        

             ח.        

             ט.        

1.       וידרכו את לשונם קשתם שקר... חץ שחוט לשונם

              י.        

           יא.        

           יב.        

1.       כי את רגלים רצתה וילאוך, ואיך תתחרה את הסוסים!?

            יג.        

           יד.        

           טו.        

1.       נמצאו דבריך ואוכלם, ויהי דבריך לי לששון ולשמחת לבבי...

           טז.        

            יז.        

1.       חטאת יהודה כתובה בעט ברזל, בציפורן שמיר חרושה על לוח ליבם ולקרנות מזבחותם

2.       והיה כעץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שרשיו

           יח.        

           יט.        

             כ.        

1.       והיה בלבי כאש בוערת, עצור בעצמותי

          כא.        

          כב.        

1.       וקדשתי עליך משחיתים, איש וכליו, וכרתו מבחר ארזיך והפילו על האש

           כג.        

          כד.        

          כה.        

           כו.        

           כז.        

          כח.        

          כט.        

             ל.        

          לא.        

1.       עוד תעדי תופייך ויצאת במחול משחקים

2.       בם עיוור ופיסח, הרה ויולדת יחדיו, קהל גדול   ישובו הנה

3.       ...נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה

          לב.        

1.       שדות בכסף ייקנו, וכתוב בספר, וחתום, והעד עדים...  

תגובות