שתי מחלוקות עקרוניות בין ר' אליעזר לר' יהושע

קוד: שתי מחלוקות עקרוניות בין ר' אליעזר לר' יהושע בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל: מכתב

ידועה המחלוקת בין ר' אליעזר לבין ר' יהושע בעניין הגאולה (סנהדרין צז:): ר"א סובר שהגאולה תבוא רק כשבנ"י יחזרו בתשובה מרצונם, ור"י סובר שהגאולה תבוא בכל מקרה, וכשה' ירצה לגאול את ישראל הוא יכריח אותם לחזור בתשובה.

ידועה גם המחלוקת ביניהם בעניין "תנורו של עכנאי" (בבא-מציעא נט:): ר"א סובר שבת-קול מהשמיים יכולה להכריע במחלוקות הלכתיות, ור' יהושע סובר ש"אין משגיחין בבת-קול", וההכרעה צריכה להיות רק ע"פ רוב החכמים.

לדעתי, שתי המחלוקות האלה קשורות לפסוק שכתוב בפרשת נצבים, דברים ל 11:

"כי המצוה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמים היא..."

יש שתי דרכים לפרש את המילים "המצוה הזאת":

  1. כל המצוות, כלומר ההלכה.

  2. המצוה שנזכרת בפסוק הקודם "כי תשוב אל ה' א-להיך בכל לבבך ובכל נפשך", כלומר התשובה.

ר"י סובר שהפירוש הראשון הוא הנכון. לכן, לפי דעתו, ההלכה "לא בשמים היא", וההכרעה במחלוקת הלכתית צריכה להיות בידי אדם, ללא התערבות משמים. אבל התשובה "כן בשמים היא", ואם ה' ירצה – הוא יכריח את ישראל לחזור בתשובה כדי להביא את הגאולה.

ר"א סובר שהפירוש השני הוא הנכון. לכן, לפי דעתו, ההלכה "כן בשמים היא", וצריך לשמוע בקול ה' ולקבל את ההכרעה ההלכתית שלו יתברך כאשר הוא מתערב. אולם התשובה "לא בשמים היא", ולכן הגאולה תבוא רק כאשר בנ"י יעשו תשובה מעצמם, בבחירה חפשית, כמו שכתוב בהמשך (פסוק 29):

"החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה. ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך:
לאהבה את ה' א-להיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת
על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיך, לאברהם ליצחק וליעקב, לתת להם
".

פירושים נוספים לפסוק זה ניתן למצוא כאן .

תגובות