משכן לעומת מקדש

קוד: משכן לעומת מקדש בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: השליחה

אל:

מבוא:

בכל שנה ושנה נתקלים אנו בסבב פרשיות התורה, בבניית המשכן ובצווי הא-ל לבנות לו מקום קדוש לשיכנו שנאמר: "ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם" אך כשאנו מגיעים לספר מלכים נפגשים אנו בגניזת המשכן הקדום  והחלפתו בבית מפואר וכיום – אל הבית הזה מייחלות עינינו,

"בנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו".

בעבודה זו אנסה להסביר: האם ה"בית" אשר חפץ דוד המלך לבנותו הינו שיפור וקידום המשכן הקדום אשר נבנה ע"י משה רבנו במדבר והתקיים כ- 440  שנה נוספות בארץ ישראל? אם כן, מדוע לא עלה בדעתו של אף מנהיג ונביא בישראל אשר קדם לדוד לקום ולשנות את בית ה' מאהל "פשוט" למבנה מפואר?

מבנה העבודה-

חלק א'- השוואה בין חומרי הבניה של המשכן והמקדש.

חלק ב'- השוואה בין בוני המשכן והמקדש.

חלק ג'- ההנהגה בישראל במקביל למשכן ולמקדש.

חלק ד'- סיכום.

חלק ה'- מקורות.

חלק ו'- בבליוגרפיה.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

חלק א': השוואה בין חומרי הבניה של המשכן והמקדש.

השוואת חומרים:

החומר משכן מקדש
 
 
 
 
 
דומם
 
 
אבנים
 
 
 
------------
אבני גזית

אבני שוהם

אבני מילואים

אבני פוך

וכל אבן יקרה

אבני שיש לרוב.

(דברי הימים א', כ'ט, ב')

 
מתכות
זהב

כסף

נחושת

זהב

כסף

נחושת

ברזל

 
צומח
 
עצים
עצי שיטים עצי ארזים, ברושים"

אלגומים (ד'הב)

"עצי שמן" (מלאכים)

פשתן פשתן פשתן
 
 
חי
שער עיזים שער עיזים --------
 
צמר צבוע
תכלת

ארגמן

תולעת שני

תכלת

ארגמן

כרמיל (תולעת שני לדעת המפרשים)

עורות אלים מאודמים

תחשים

--------
 

כשאנחנו מסתכלים על מבנה המשכן ניתן לראות שני דברים:

 1. הדרגה בסדר החומרים כלומר:

החומרים התחתונים הם מהדומם- מתכות (אדנים ויתדות).

החומר הממוצע מהצומח- עצי שיטים וסיבי פשתן (קלעים וקורות).

החומרים העליונים מן החי- צמר צבוע, שיער עיזים, עורות (אריגים ויריעות).

 1. עיקרו של המשכן בנוי מחי וצומח: יתכן להסתכל על העמודים כעיקר המבנה, מאידך גיסא- ניתן לומר שעיקרו הוא היריעות, שכן שמו הוא "אוהל מועד" ועיקרו של אוהל הוא – היריעות (חי) והעמודים (צומח) הם תומכים בלבד. לעומת זאת הדומם במשכן מהווה חומר נלווה המסייע לעיקרו של המבנה ("מכה בפטיש" -מעין גימור)  בין אם זה ע"י חיזוק המבנה כמו באדנים, יתדות ובריחים ובין אם זה ע"י תוספת נוי או יוקרה (וגם חיזוק) למבנה כגון- ציפוי קרשי המשכן בזהב וחישוק קרשי החצר בכסף.

במבנה המקדש גם כן ניתן לראות את ההדרגה – עיקר הכתלים בנויים מאבן (דומם) והתקרה עיקרה קורות עץ (צומח) לעומת זאת- בשונה מהמשכן עיקר כתליי המבנה עשויים אבן (דומם) העץ (צומח) מהווה ציפוי ולא זו בלבד אלא אף שהוא מצופה במתכת (דומם), אפילו התקרה שעיקרה עץ צופתה מתכת יתר על כן- מצאנו שהרמב"ם פסק שאסור לבנות במקדש בעץ.

רמב"ם הלכות "בית הבחירה" פרק א' הלכה י': "ואין בונין בו עץ בולט כלל, אלא או באבנים או בלבינים וסיד; ואין עושין אכסדרות של עץ בכל העזרה, אלא של אבנים או לבנים" .

לסיכום-  ניתן לראות שעיקר חומרי הבניה במשכן הם מהחי והצומח ואילו במקדש עיקר חומרי הבניה הם מהדומם והצומח.  

חלק ב': השוואה בין בוני המשכן והמקדש.  

הבנאים:

  משכן מקדש
אדריכל משה (הערה 1) דוד ושמואל (הערה 4)
אמנים בצלאל בן אורי בן חור ממטה יהודה.( הערה 2)

אהליאב בן אחיסמך ממטה דן. (הערה 2)

חירם ממטה נפתלי בן איש צורי. (שהתגורר בצור)

(הערה 5)

פועלים "כל חכם לב" (הערה מס' 2)

ונשים חכמות לב.

(הערה  3)

בוני שלמה, בוני חירום= צורים, (הערה  6)

גרים (הערה 7)

גבלים (הערה 8)

סיכום:

המשכן-

 • המשכן ניתן בנבואה (נבואה הגדולה בערכה מכל נבואה אחרת, רמב"ם הל' יסודי התורה)
 • והועברה למשה שהנחה את –
 • האמנים - בוני המשכן אשר לכאורה לא היו באמת אמנים לפני הצורך בבניית המשכן כי אם אנשים אשר היו ראויים להשראה האלוקית בעניין האומנות  ("ואמלא אותו רוח אלוקים.. ובכל מלאכה לחשוב מחשבות, לעשות בזהב..." "ובלב כל חכם לב נתתי חכמה")
 • והפועלים הנמוכים ביותר בדרגתם במלאכת המשכן היו המובחרות שבבנות ישראל - "וכל אישה חכמת לב בידיה טוו".

המקדש-

 • המקדש ניתן לדוד ברוח הקדש דרך לימוד והשכלה   "הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל"  (דברי הימים א', כ'ח פס' י'ט- ועיין מפרשים על פסוק זה). עיין הערה מס' 4 למעלה.
 • אומן ראשי- חירם,אומן רגיל אנושי ללא השראת רוח הקדש ממשפחה לכאורה מהפחותות שבעם (בני השפחות) אביו מהגר משבט נפתלי ואימו אלמנה משבט דן  (דברי הימים ב', פרק ב', י'ג ועיין מפרשים על הפסוק)
 • בוני-שלמה, בוני- חירם, הגבלים, הצורים, הגרים - כולם אנשים פשוטים אומנים רגילים ללא השראת רוח הקודש ורובם ככולם גויים זולת בוני שלמה שייתכן שגם הם חלקם היו גויים וכן נחלקו בפירוש "הגרים" האם הם "גר תושב"- גויים, או גויים שנתגיירו  (לגבי גבלים עיין הערה 8 בדף המקורות).

ניתן לראות שהמשכן נבנה ע"י מבחר המין האנושי, מובחרי עם ישראל, תוכנן וניתן ע"י הא-ל בנבואה לגדול הנביאים.

מנגד, המקדש נבנה ע"י גויים ואנשים פשוטים  ולמרות שע"פ המדרש (הערה 4 וכן המפרשים על הפסוק בדברי הימים א' פרק כ'ח, י'ט) שמואל השתתף בתכנונו, עדיין אע"פ שהיה נביא גדול,  נראה שהדברים לא באו בדרך נבואה אלא בדרך של השכלה ולימוד אנושיים, כמובן עם הסיוע האלוקי להשכלה (רוח הקודש) וכדברי הפסוק: "מיד ה' עליי השכיל...".(4)

כעין זה- עיקרו של המשכן בנוי מהחומרים הגבוהים של הטבע: החי והצומח

ואילו עיקרו של המקדש עשוי מהחמרים הנמוכים שבטבע: דומם ומעט צומח.  

חלק ג': ההנהגה בישראל במקביל למשכן ולמקדש.

ההנהגה בישראל:

לא כתוב בתורה במפורש כיצד היא דרך ההנהגה והשלטון המדיני הראויים, אך מסיפור התורה וספרי יהושע שופטים ושמואל, עד זמן דרישת ישראל למלך ניתן לראות שההנהגה התבצעה ע"י שופטים, בפסגת ההנהגה נמצא שופט העל – הנביא או האיש אשר ראוי שתשרה עליו רוח ה' לצורך ההנהגה.

ההנהגה מתבצעת בצורה של "את הדבר הקשה יביאון אל משה וכל הדבר הקטן ישפוטו הם" (שמות,י'ח,כ'ו),  "ונשאו איתך במשא העם ולא תישא אתה לבדך" (במדבר, י'א, י'ז)

יתר על כן, ראינו בספר שופטים (פרק ח',כ'ב-כ'ג) שהעם מבקש מגדעון "שימשול בהם", גדעון מסרב בטענה ש"לא אמשול אני בכם ולא ימשול בני בכם, ה' ימשול בכם!", נראה שתפיסתו של גדעון היא: ששלטון ומלוכת אדם בישראל הינה סתירה לשלטון ומלכות ה'. את אותה הדעה אנו רואים בספר שמואל, כאשר העם בא אל שמואל ודורש מלך. בעל הדעה אינו אדם, אלא ה' ית' "ויאמר ה' אל שמואל..... כי אותי מאסו ממלוך עליהם" (פרק ח', ז').

כמובן, נשאלת השאלה: והלא מפורש בתורה (דברים י'ז פס' י'ד-כ') שאפשר לבקש מלך "כי תבוא אל הארץ... ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותי... שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלוקיך בו..." הרבה קולמוסים נשברו על שאלה זו, נחלקו התנאים ר' יהודה ור' נהוראי בדבר:

מסכת סנהדרין דף כ' עמ' ב'

"ר' יהודה אומר: ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה".

"רבי נהוראי אומר: לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן, שנאמר (י"ז, יד) 'ואמרת אשימה עלי מלך [ככל הגוים אשר סביבתי]'. "

וכן נחלקו חכמי ישראל הבאים אחריהם.  אנסה להסביר מחלוקת זו בין ר' נהוראי לר' יהודה ומתוכה להסיק גם הבנה על מהות המשכן והמקדש, שכן ניתן לראות שעם חילופי ההנהגה בין שיפוט למלוכה נתחלפו להם גם משכנות ה', "ויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מכל אויביו מסביב... אנכי יושב בבית ארזים וארון האלוקים ישב בתוך היריעה" וכו' (שמואל ב פר' ז).

בספר דברים (פרק ט'ז, י'ח) צוותה אותנו התורה למנות שופטים בכל עיר בישראל, "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", מאידך גיסא בפרשיית המלוכה (דברים י'ז, יד'-כ')  כתבה התורה: "ואמרת, אשימה עלי מלך... שום תשים עליך מלך", בשונה ממינוי שופטים שצוותה התורה " תתן לך" נראה שאת המלוכה תלתה התורה ברצון  העם " ואמרת" ובאמת, ראינו שיהושע לא מינה אחריו מלך, וכן גדעון התנגד למלוך, וכן בעיני שמואל היו הדברים רעים שביקשו להם העם- מלך, כלומר, במשך כ- 400 שנה מצאת ישראל ממצרים לא ראו גדולי ישראל לנכון לבקש מלוכה אע"פ שכבר נכנסו לארץ- ישראל כבשו, חילקו והתיישבו וכבר נתקיים לשון התורה "כי תבואו אל הארץ".

נראה לי להסביר את הבעיה דרך דברי שמואל: "ואתם תהיו לו לעבדים" (שמואל א', ח', י'ז) אחד מהעקרונות הנראים בדברי התורה בכמה מקומות, היא- התנגדות התורה לעבדות בישראל, אמרה התורה "כי לי בני ישראל עבדים... עבדי הם... אני ה' אלוקיכם". (ויקרא, כ'ה, נ'ה) ה' ית' בחר לעמו שיהיו אדונים לעצמם והוא היחיד אשר יעמוד מעל כל איש ואיש בישראל ולא שיעמוד בינו לבינם אדם גדול ככל שיהיה, ראינו זאת גם בדברי משה בספר במדבר (י'א, כ'ט) "ומי ייתן כל עם ה' נביאים כי ייתן ה' את רוחו עליהם" ואם יהיה כך, לא יהיה צורך לעם במשה כמתווך בינם לבין ה'.

מאידך גיסא, רואים אנו בתורה היתר עבדות אלא שהעבדות מוגבלת ואינה יכולה להיות "עבדות עולם", כ"כ מצאנו בתושב"ע שרק אדם אשר הגיע למצב כלכלי ירוד כ"כ עד שאין לו "כסות ומזון" (משנה תורה לרמב"ם הלכות עבדים פר' א הל' א) מותר לו למכור עצמו לעבדות או אדם שנתפש בגניבה ואין לו איך לשלמה בית דין  מצווים למוכרו לעבדות.(שמות פרק כ'ב פס' ב')

נראה לי שאחרי כ- 400 שנה של התנסות בהנהגת שופטים שלא הצליחה להנהיג את העם בדרך ה' (וכדברי הפסוק, בשופטים: "בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה..."), הגיע העם ואולי אף הנהגת העם ("ויתקבצו כל זקני ישראל...ויאמרו אליו...שימה לנו מלך..." שמואל א',פרק ח',ד'-ה') להבנה שעם ישראל לא מסוגל להנהגה האלוקית הישירה וכדברי ה': "כי אותי מאסו ממלוך עליהם" (שם) וכדברי שמואל "וה' אלוקיכם מלככם" (שמואל א' פר' יב פס' יב).

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כ' עמוד ב':

"תניא, רבי אליעזר אומר: זקנים שבדור - כהוגן שאלו, שנאמר תנה לנו מלך לשפטנו, אבל עמי הארץ שבהן קלקלו, שנאמר והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ".  

ר' אליעזר דרש: שמה שאמרו "ככל הגויים" היה שלא כהוגן והסיבה לכעסם של ה' ושמואל. יתכן להסביר שפשט הפסוקים בפרשית המלך הפוך, כלומר שזהו תנאי הכרחי לכינון מלוכה בישראל. לפני שהרמה הרוחנית של עם ישראל יורדת כ"כ שהם רואים את עצמם שוים לגויי הארצות - אין מקום למלוכה. ולכן גדעון שכל מלחמתו  הייתה חוץ לדרך הטבע "ויאמר ה' אל גדעון רב העם אשר אתך  מתיתי את מדין בידם פן יתפאר עלי ישראל לאמר ידי הושיעה לי" שלל מעצמו את המלוכה באמרו "ה' ימשול בכם", שאמרה התורה – דווקא כשישראל יראו עצמם "ככל הגויים" זה הזמן למלוכה.

כשם שהותרה העבדות בדיעבד ובתנאים מגבילים, הותרה המלוכה בדיעבד ובתנאים מגבילים, במקביל להשתנות היחסים בין ישראל לאלוקיו משתנה גם ביתו של האלוקים:

 • מבית שתוכנן על ידו ונמסר בנבואה - לבית שמתוכנן בהשראת הא-ל אך בערך השכלת אדם.
 • מבית שנבנה ע"י נבחרי עם ישראל שבונים אותו מכוח השראה אלוקית – לבית שנבנה  ע"י גויים ויהודים פשוטים בעלי מלאכה טבעיים ללא צורך בהשראה למלאכתם.
 • מבית שנבנה מחמרים שמקורם בחלקים היותר גבוהים שבטבע- לבית שנבנה מחמרים שמקורם בחלקים היותר נמוכים שבטבע.

עכשיו גם מובן מדוע לא ראה אף אחד מגדולי ישראל ממשה עד דוד צורך בשינוי בית ה' מ"אוהל ומשכן" ל"בית אבן או ארזים" מפואר, המשכן הינו אלוקי, הבית הינו אנושי, וכן ישראל: "ממלכת כהנים וגוי קדוש", "והיתם לי סגולה מכל העמים"  או "ככל הגויים אשר סביבותי", "והיינו גם אנחנו ככל הגוים".

עד כאן מובנים הדברים כשיטת ר' נהוראי אבל נראה שהרבה מהפוסקים ומפרשי המקרא  דוקא הלכו עם שיטת ר יהודה (רמב"ם ר"ן רמב"ן סמ"ג  בעל החינוך רד"ק  ועוד עיין מפרשים בפרשיית המלך  בדברים וכן בשמואל פר' ח) גם מפשט הפסוקים בשמואל ב' פר' ז' נראה שה' מתייחס בצורה חיובית לרצונו של דוד להחליף את המשכן בבית ואף מבטיח לו את המלכות על ישראל לעולם, בתמורה למחשבתו הטובה. נראה לי שלאחר שירדו ישראל ממדרגתם, אז נכונים הדברים כר' יהודה- מצוות עשה למנות מלך, ובמקביל נכונה החלפת האהל בבית גדול, מפואר ויוקרתי כמוכר ומקובל בבתי האלילות של שאר הגויים. כמו בדין גנב "אם אין לו ונמכר בגנבתו" (שמות פר' כב פס' ב') בית דין מצווים למוכרו לעבדות, אע"פ שעבדות אינה רצויה מלכתחילה.

חלק ד': סיכום  

שני בתים הם ומהותם אחת, מקום שכינת הא-ל בישראל עמו ובעולמו,  מצד שני, המשכן מתאים כבית ה' בזמן שסגולת ישראל מתגלה בהם ואינם ככל הגויים והנהגת ה' אותם מעל לסדרי הטבע, כבימי המדבר והשופטים (מלחמות גדעון, דבורה וברק, ועוד, סיפורים אשר מוכיחים לנו שההנהגה הייתה ניסית) המשכן למעשה רומז למצב בו הנשמה והרוח בישראל הינם גדולים וחזקים והגוף והחומר הוא אוהל ארעי

ומנגד- המקדש מתאים כבית ה' בזמן שסגולת ישראל נחלשת בהם ורואים עצמם ככל הגויים והנהגת ה' אותם הנהגה טבעית יותר (מלחמות המלכים התנהלו בצורה טבעית עם סיוע ה') למעשה הבית רומז על מצב בו הנשמה והרוח בישראל טובים אך נעלמים יותר והחומר והגוף ברורים וחזקים.  

כסיוע לדבריי הבאתי את המדרש-  

פרקי דרבי אליעזר פרק י':

"עשרה מלכים משלו מסוף העולם ועד סופו, מלך ראשון - זה הקב"ה שהוא מושל בשמים ובארץ, ועלה במחשבתו להקים מלכים על הארץ, שנ': הוא מהשנא עדנייא וזמנייא,.....התשיעי- זה מלך המשיח שהוא עתיד למשול מסוף העולם ועד סופו, שנ': וירד מים עד ים, וכתיב אחר אומר ואבנא די מחת לצלמא הוות לטור רב ומלאת כל ארעא, המלך העשירי- חוזרת המלוכה לבעליה, מי שהיה ראשון מלך הוא יהיה אחרון מלך, שנאמ': אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים, וכתיב והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".  

אותה הכפילות בין שני מצבי הנהגה בישראל רואים במדרש זה, את הדרגת ההנהגה ואת עלייתה מהמלוכה המושלמת של המשיח המיוחל  למלכות ה' הישירה והטובה ממנה, וכמו שבמחלוקת האם המלכת מלך היא מצוות עשה או רשות פסקו רבים שהיא מצווה ואע"פ שכמו שהוכחתי שהנהגת השופטים טובה ממנה, גם כאן רבים מחכמי ישראל קבעו את האמונה במשיח כאחד מעיקרי היהדות (9) אע"פ שיש מצב טוב ממנו.  

ויהי רצון שנזכה למלכות ה' ולבניין ביתו בכל צורה שהיא, במהרה בימנו אמן!!  
 

 

מקורות:  
 

 1. שמות פרק כה פס' א',י'  וידבר ה' אל משה לאמר...ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו
 2. שמות פרק ל'א,א'-ו': "וידבר ה' אל משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ואמלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה... ואני הנה נתתי איתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך את....".
 3. שמות פרק ל'ה, כה'-כ'ו: "וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את העזים"
 4. דברי הימים א פר' כח פס' יא –יט: "ויתן דוד לשלמה בנו.... הכל בכתב מאת ה' עלי השכיל"

ילקוט שמעוני תורה רמז תתקי:

"דרש רבא מאי דכתיב וילך (דוד) [הוא] ושמואל וישבו בניות וגו' ברמה, וכי מה ענין ניות אצל רמה? אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם, אמרי כתיב "וקמת ועלית אל המקום" מלמד שבית המקדש גבוה מארץ ישראל, וארץ ישראל גבוה מכל הארצות לא הוו ידעי דוכתיה היכא, אייתו ספר יהושע, בכולהו שבטים כתיב וירד הגבול ותאר הגבול, ובשבט בנימין ועלה הגבול כתיב ותאר הגבול לא כתיב, אמרי שמע מינה הכא הוא מקומו, סבור למבנייה בעין עיטם דמדלי, אמרי ניתתי ביה פורתא כדכתיב "ובין כתפיו שכן" ואית דאמרי גמירי דסנהדרין בחלקו של יהודה ושכינה בחלקו של בנימין וסברי אי בנינן לה התם איתפליג ליה טובא, אמרי מוטב דליתתיה ביה פורתא שנאמר חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן".

 1. מלכים א' פר' ז' פס' יג-יז: "ויקח את חירם מצר בן אישה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צרי" (וכן דברי הימים ב' פר' ב' פס' יב-יג)"
 2. מלכים א פר' ה פס' לב: "ויפסלו בני שלמה ובני חירם"
 3. דברי הימים ב' פרק ב', ט"ז- י"ז:  "ויספור שלמה כל האנשים הגירים אשר בארץ ישראל אחרי הספר אשר ספרם דויד אביו וימצאו מאה וחמישים אלף ושלושת אלפים ושש מאות ויעש מהם שבעים אלף סבל ושמונים אלף חוצב בהר ושלושת אלפים ושש מאות מנצחים להעביד את העם".
 4. גבלים: נחלקו המפרשים האם אלו גויים ממדינת גבל או אפילו  ישראלים שנקראים כך ע"ש אומנותם - סטטי האבן או בנאים. (עיין רש"י, רד"ק ושאר מפרשים במלכים א', ה', פס' ל"ב) .
 5. פירוש המשניות לרמב"ם, הקדמה לפרק 'חלק', וכן הפיוט "יגדל אלוקים חי" שנכתב ע"י ר' דניאל בן יהודה הדיין מאיטליה בן המאה ה- 13 שהתקבל ברוב קהילות ישראל ספרדים ואשכנזים, מבוסס על 13 עיקרי האמונה של הרמב"ם, ואכן קהילות שרבניהם התנגדו ל13 העיקרים של הרמב"ם נהגו שלא לשיר שיר זה בבית הכנסת.  
 

בבליוגרפיה:

 • ספר שמות.
 • ספר שופטים.
 • ספר שמואל.
 • מפרשים על התנ"ך.
 • מדרש "פרקי דרבי אליעזר".
 • מסכת סנהדרין.
 • "יד החזקה" לרמב"ם.
 • פירוש המשניות לרמב"ם.
 • חידושי הר"ן על הגמרא.
 • סמ"ג.
 • ספר החינוך.

תגובות