וישתחוו

קוד: וישתחוו בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס ועוד

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

גברים שהשתחוו / עמוס עזריה

נשים שהשתחוו / עמוס עזריה

הארה: אצל אביגיל כתוב גם "ותפל על רגליו" (שמואל א כה 24) {כמו אצל האשה השונמית}

כל ההשתחוויות / לאה פ'? אורית טורם?

 1. ותקם ותשתחו אפים ארצה: אביגיל,היא קמה ומשתחווה אביגיל ישבה לה בביתה כשפתאום באו שליחי דוד ולכן לפני שהיא משתחווה היא קמה
 2. ותפל לאפי _____על פניה ותשתחו ארץ אביגל לדוד,בכל מקום בתנ"ך שמישהו משתחווה לאפיו/לאפי מישהו, זה פעם ראשונה שהוא רואה אותו והוא מאד מתרגש (חוץ מדוד ויונתן בהמשך הדף)
 3. ותפל על אפיה ארצה ותשתחו -האשה התקועית עובדת על דוד והיא מתפוצצת מצחוק לכן היא קודם שמה את האף שלה בארץ כדי שלא יראה את פרצופה ויגלה שהיא משקרת ואח"כ היא משתחוה.
 4. ותקד______אפים ארץ ותשתחו בת שבע לדוד
 5. ותבוא ותפל על רגליו ותשתחו ארצה *השונמית לאלישע, היא הכי נכנעת
 6. ותפל על פניה ותשתחו ארצה *רות לבועז
 7. ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה -לוט ישב לו בשער סדום פתאום באו המלאכים ולכן לוט קם לקראת המלאכים ואז משתחווה
 8. וישתחוו לו אפים ארצה - אחי יוסף ליוסף פעם ראשונה שהם באים למצרים
 9. וישתחו לאפיו ארצה - אפרים ומנשה ליעקב לפני שברכם
 10. ויפל לאפיו ארצה- וישתחו שלש פעמים -דוד ויונתן אחרי שיונתן שלח את הנער עם החיצים לחזור לעיר
 11. ויקד______אפים ארצה וישתחו -דוד לשאול אחרי שדוד יכל להרוג את שאול במערה
 12. ויקד אפים ארצה וישתחו - שאול בבעלת האוב כששמואל עולה
 13. וישתחו לו על אפיו ארצה - אבשלום לדוד אחרי שיואב החזיר את אבשלום מגשור
 14. וישתחו למלך לאפיו ארצה - אחימעץ לדוד כשמבשרו על נצחונו בקרב
 15. וישתחו למלך אפיו ארצה - ארונה היבוסי לדוד
 16. וישתחו למלך על אפיו ארצה - נתן הנביא לדוד כששואלו על המלכת אדוניה
 17. ויקדו וישתחוו לה' אפים ארצה -העם בימי עזרא ונחמיה במעמד הקהל
 18. ויקד האיש וישתחו לה' -עבד אברהם אחרי שרבקה סיפרה לו שהיא בת בתואל
 19. ויקדו וישתחוו - א.אחי יוסף ליוסף בהגיעם שנית למצרים אחרי שאמרו שאביהם חי ב.בני ישראל כשאהרון אמר להם שה' יוציאם ממצרים
 20. ויקד העם וישתחוו - אחרי שצוו על קרבן פסח מצרים
 21. ויקד ארצה וישתחו - משה בבקשו סליחה מה' על חטא העגל
 22. ויקד וישתחו לאפיו -בלעם כשראה את מלאך ה' בדרך
 23. וישתחו ארצה -אברהם כשרואה את שלושת המלאכים
 24. וישתחו ארצה לה' - עבד אברהם כשלבן ובתואל מסכימים לתת את רבקה
 25. וישתחו ארצה שבע פעמים -יעקב בפגישתו עם עשו
 26. ויפל _______ אל פניו ארצה וישתחו - יהושע כשפוגש את מלאך ה'
 27. וישתחו שם לה' - חנה ואלקנה כשהביאו את שמואל
 28. ויפל ארצה וישתחו - הנער העמלקי,איוב
 29. ויפל על פניו וישתחו -מפיבושת
 30. ויפל ____ אל פניו ארצה וישתחו - יואב אחרי שדוד שמע בעצתו והחזיר את אבשלום
 31. וישתחוו לו ארצה - אחי יוסף ליוסף כשהביאו לו את המנחה
 32. וישכימו בבקר וישתחוו לפני ה' -אלקנה וחנה לפני חזרתם הראשונה משילה
 33. ויבואו לקראתו וישתחוו לו ארצה -בני הנביאים ביריחו לאלישע
 34. ויפל על פניו ארצה -גלית כשמת,יהושע אחרי המפלה בעי
 35. ויפל על פניו -משה אחרי תלונת קורח,עובדיה בפוגשו באליהו,מפיבושת
 36. ויפל מלא קומתו ארצה -שאול אחרי ששמואל מנבא לו באוב הפסד בקרב

תגובות